Nederlands (Vertaling Van De Originele Instructies) - Black & Decker GR3400 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for GR3400:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
NEDERLANDS
Beoogd gebruik
Nederlands
Uw Black & Decker maaier is ontworpen voor het maaien
van gras. Deze machine is uitsluitend bestemd voor
consumentengebruik.
Veiligheidsinstructies
Waarschuwing! Bij apparaten voor gebruik op de
netspanning moeten bepaalde elementaire
voorzorgsmaatregelen, waaronder de navolgende, in acht
worden genomen om het gevaar voor brand, elektrische
schokken en persoonlijk letsel tot een minimum te beperken.
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de
machine in gebruik neemt.
Zorg ervoor dat u weet hoe u de machine in geval van
nood moet uitschakelen voordat u de machine in
gebruik neemt.
Bewaar deze handleiding zorgvuldig zodat u deze altijd
nog eens kunt raadplegen.
Opleiding
Lees de instructies zorgvuldig door. Zorg ervoor dat
u vertrouwd bent met de knoppen en met het juiste
gebruik van de machine.
Sta niet toe dat de machine gebruikt wordt door
kinderen of door andere personen die niet vertrouwd
zijn met deze instructies. Plaatselijke voorschriften
kunnen eisen aan de leeftijd van de gebruiker stellen.
Gebruik de machine nooit als er mensen, met name
kinderen, of huisdieren in de buurt zijn.
Vergeet niet dat de gebruiker verantwoordelijk wordt
gesteld voor ongelukken die gebeuren of voor gevaren
waaraan andere mensen of hun eigendommen worden
blootgesteld.
Voorbereiding
Draag stevige schoenen of laarzen om uw voeten te
beschermen.Gebruik de machine niet terwijl u sandalen
met open tenen draagt of wanneer u blootsvoets bent.
Draag een lange broek om uw benen te beschermen.
Draag een veiligheidsbril of een stofbril als u deze
machine gebruikt. Gebruik een gezichts- of stofmasker
als u in een stoffige omgeving werkt. Draag
gehoorbeschermers als het geluidsniveau
onaangenaam is.
Bescherming tegen elektrische schok. Vermijd
aanraking met geaarde oppervlakken (bijv. metalen
relingen, lantaarnpalen, enz.).
Voordat u de machine gebruikt, moet u controleren of
het blad, de bladmoer en het maaigedeelte niet
versleten of beschadigd zijn. Controleer of de bladmoer
stevig vastzit.
30
Voordat u de machine gaat gebruiken, controleert u of
het terrein dat u gaat maaien vrij van stokken, stenen,
draad en andere objecten is.
Gebruik
Gebruik de machine nooit met defecte
beschermingsplaten of -kappen of zonder dat
veiligheidsvoorzieningen, zoals deflectors en/of
grasvangers zijn aangebracht.
Gebruik de machine alleen in daglicht of bij goed
kunstlicht.
Stel de machine niet bloot aan regen. Gebruik de
machine niet in vochtige of natte omstandigheden.
Gebruik de machine bij voorkeur niet op nat gras.
Zorg voor een goede steun voor uw voeten, met name
op hellingen. Let op: vers gemaaid gras is vochtig en
glad. Werk niet op steile hellingen.
Werk dwars over het vlak van een helling, nooit omhoog
en omlaag. Ga zeer voorzichtig te werk als u op een
helling van richting verandert.
Trek de machine niet naar u toe en loop niet achteruit
als u de machine gebruikt.
Zet de machine aan volgens de instructies en met uw
voeten een stuk van het blad vandaan.
Kantel de machine niet bij het aanzetten, behalve
wanneer dat nodig is voor het starten. Kantel de
machine in dat geval niet meer dan absoluut
noodzakelijk is. Zorg er voor dat alleen het gedeelte dat
het verst van de gebruiker verwijderd is van de grond
komt. Zorg er altijd voor dat beide handen in de
bedieningspositie zijn voordat u de machine weer op de
grond laat zakken.
Schakel de machine uit en wacht tot de rol met scherpe
bladen niet meer draait als de machine voor transport
moet worden gekanteld wanneer u andere
oppervlakken dan gras oversteekt en als u de machine
van en naar het te maaien gebied transporteert.
Til of draag de machine niet voordat het blad helemaal
tot stilstand is gekomen.
Blijf met uw handen en voeten een stuk uit de buurt van
het blad. Kom niet met uw handen of voeten in de buurt
van of onder draaiende onderdelen.
Blijf te allen tijde uit de buurt van uitwerpopeningen.
Schakel de machine uit, verwijder de stekker uit het
stopcontact en controleer of bewegende delen niet
meer draaien voordat u de machine buiten uw toezicht
achterlaat en voordat u wijzigingen,
reinigingswerkzaamheden of inspecties aan de
machine uitvoert of een blokkade opheft.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gr3800Gr3810Gr3820Gr3420Gr3410

Table of Contents