Black & Decker GR3400 Original Instructions Manual page 49

Hide thumbs Also See for GR3400:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
komponenter är sönder, att skydd och reglage inte har
skadats och att inget annat föreligger som kan påverka
apparatens funktioner. Försäkra dig om att apparaten
fungerar som den ska och kan användas för det den är
avsedd för. Använd inte apparaten om något skydd eller
någon del av höljet är skadat eller inte sitter på plats.
Använd inte apparaten om någon del har skadats eller
gått sönder. Använd inte apparaten om det inte går att
starta och stänga av den med strömbrytaren. Reparera
eller byt ut skadade eller trasiga delar på en
auktoriserad verkstad.
Kontrollera ofta om sladden har några skador. Om
sladden är skadad måste den för undvikande av fara
bytas ut av en auktoriserad verkstad. Kontrollera
förlängningssladdarna med jämna mellanrum. Byt ut
skadade förlängningssladdar omedelbart.
För att garantera säker användning av apparaten ska
du se till så att alla muttrar, bultar och skruvar är
ordentligt åtdragna.
Se efter om gräsbehållaren är sliten eller skadad och
byt ut den vid behov. Använd aldrig redskapet utan
gräsbehållaren.
När den inte används bör apparaten förvaras torrt.
Placera apparaten på ett ställe där barn inte kan komma
åt den.
När du byter ut skärverktygen ska du vara noga med att
rätt sort används.
Använd endast reservdelar och tillbehör som
rekommenderas av Black & Decker.
Ytterligare säkerhetsföreskrifter för gräsklippare
Verktyget ska inte användas av personer (inklusive
barn) med nedsatt fysisk eller psykisk förmåga eller
bristande erfarenhet och kunskap, om de inte får
vägledning och övervakas av en person som ansvarar
för deras säkerhet.
Barn måste hållas under uppsikt så att de inte leker med
redskapet.
Om nätsladden är skadad måste den för undvikande av
fara bytas ut av tillverkaren eller en auktoriserad Black
& Decker-verkstad.
Säkerhet för andra
Apparaten ska inte användas av personer (inklusive
barn) med nedsatt fysisk eller psykisk förmåga eller
bristande erfarenhet eller kunskap, om de inte
får vägledning och övervakas av en person som
ansvarar för deras säkerhet.
Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker
med apparaten.
Varningssymboler
Apparaten är märkt med följande varningssymboler:
Läs bruksanvisningen innan du använder
apparaten.
Utsätt inte apparaten för regn och väta.
Dra ur kontakten ur eluttaget innan du utför
underhåll på redskapet eller om nätsladden är
skadad.
Håll åskådare borta.
Tänk på att skärbladen är vassa.
Håll sladden borta från skärbladen.
Skärbladen fortsätter att rotera en kort stund
efter att du har stängt av redskapet.
Elektrisk säkerhet
Eftersom verktyget är dubbelisolerat behövs
ingen jordledare. Kontrollera alltid att
nätspänningen överensstämmer med värdet på
typskylten.
Om nätsladden är skadad måste den för undvikande av
fara bytas ut av tillverkaren eller en auktoriserad Black
& Decker-verkstad.
Elsäkerheten kan förbättras ytterligare genom att man
använder en jordfelsbrytare med hög känslighet (30
mA).
Använda förlängningssladd
Använd alltid en godkänd förlängningssladd som är lämplig
för strömförsörjning till det här verktyget (se tekniska data).
Förlängningssladden måste vara anpassad och märkt för
utomhusbruk. Det går att använda en 1,5 mm
förlängningssladd som är upp till 30 m lång utan att
produktens prestanda påverkas. Innan användning bör du
kontrollera att förlängningssladden inte är skadad, sliten
eller gammal. Om sladden är skadad eller inte fungerar ska
den bytas ut. Om du använder en kabelvinda bör du alltid se
till att rulla ut hela sladden.
SVENSKA
2
HO5VV-F-
49

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gr3800Gr3810Gr3820Gr3420Gr3410

Table of Contents