Black & Decker GR3400 Original Instructions Manual page 55

Hide thumbs Also See for GR3400:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
utskifting av skadde eller defekte deler til et autorisert
serviceverksted.
Kontroller ofte at kabelen ikke er skadet. Hvis kabelen
er skadet, må den skiftes hos en autorisert Black &
Decker-reparatør så man unngår fare. Undersøk
skjøteledninger regelmessig. Skift ut skjøteledningen
straks hvis den er skadet.
Pass på at alle mutre og skruer på maskinen er godt
tilskrudd, så du sikrer trygge arbeidsforhold.
Kontroller om gressposen er slitt eller skadet, og bytt
den hvis det trengs. Bruk aldri maskinen uten
gressposen.
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares på et
tørt sted. Barn skal ikke ha tilgang til maskiner som ikke
er i bruk.
Pass på at det bare brukes reserveskjæreredskaper av
riktig type.
Bruk bare reservedeler og tilbehør som anbefales av
Black & Decker.
Ekstra sikkerhetsinstrukser for gressklippere
Det er ikke meningen at dette apparatet skal brukes av
personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sansemessige eller mentale evner, eller som mangler
erfaring og kunnskap, med mindre de har fått oppfølging
eller instruksjon når det gjelder bruken av apparatet, fra
en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Barn skal være under oppsyn så det sikres at de ikke
leker med apparatet.
Hvis strømledningen blir skadet, må den skiftes av
produsenten eller et autorisert Black & Decker-
servicesenter for å unngå fare.
Andre personers sikkerhet
Det er ikke meningen at denne maskinen skal brukes
av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sansemessige eller mentale evner, eller som mangler
erfaring og kunnskap, med mindre de har fått oppfølging
eller instruksjon når det gjelder bruken av maskinen,
fra en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Barn skal være under tilsyn så du er sikker på at de ikke
leker med maskinen.
Advarselsymboler
Maskinen er merket med følgende advarselssymboler:
Les håndboken før bruk.
Hold maskinen unna regn eller høy fuktighet.
Trekk støpselet ut av kontakten hvis
strømledningen er skadet, eller hvis det skal
utføres vedlikehold.
Hold andre personer unna.
Se opp for skarpe blader.
Hold kabelen borte fra skjæreblader.
Bladene vil fortsette å rotere etter at maskinen
er slått av.
Elektrisk sikkerhet
Dette apparatet er dobbeltisolert. Jording er
derfor ikke nødvendig. Kontroller at spenningen
er i overensstemmelse med spenningen på
typeskiltet.
Hvis strømledningen blir skadet, må den skiftes av
produsenten eller et autorisert Black & Decker-
servicesenter så man unngår fare.
Strømsikkerheten kan forbedres ytterligere ved bruk av
jordfeilbryter på 30 mA med høy følsomhet (RCD).
Bruke skjøteledning
Bruk alltid en godkjent skjøteledning som passer til
strøminngangen for dette verktøyet (se tekniske data).
Skjøteledningen må passe for utendørs bruk og skal være
merket i samsvar med dette. Opptil 30 m 1,5 mm
F-skjøtekabel kan brukes uten tap av ytelse for produktet.
Før bruk undersøkes skjøteledningen for tegn på skade,
slitasje og aldring. Bytt skjøteledningen hvis den er skadet
eller defekt. Når du bruker en kabelsnelle, må du alltid rulle
ut kabelen helt.
NORSK
2
HO5VV-
55

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gr3800Gr3810Gr3820Gr3420Gr3410

Table of Contents