Black & Decker GR3400 Original Instructions Manual page 50

Hide thumbs Also See for GR3400:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
SVENSKA
Funktioner
1. Kontaktlåda
2. Strömbrytare
3. Låsknapp
4. Övre handtag
5. Nedre handtag
6. Gräsbehållare
7. Justering av klipphöjd
8. Motorkåpa
9. Bärhandtag
Montering
Varning! Se till att verktyget är avstängt samt att det inte är
anslutet innan du påbörjar monteringen.
Montera den nedre delen av handtaget (bild B)
Ta bort skruvarna (14) från den nedre delen av
handtaget (5) innan du sätter ihop redskapet.
Sätt i ändarna på den nedre delen av handtaget (5) i
motsvarande öppningar i gräsklipparen.
Tryck ner handtaget så långt det går.
Fäst handtaget med skruvarna (14).
Sätta ihop den övre delen av handtaget (bild A)
Kom ihåg att sätta sladdhållaren (22) på den övre delen
av handtaget innan du monterar handtaget.
Sätt ihop den nedre delen av handtaget (5) med den
övre delen av handtaget (4) med hjälp av muttrarna
(12), brickorna (11) och skruvarna (10) enligt
anvisningen.
Fästa sladden (bild C)
Nätsladden till motorn måste fästas med sladdklämmorna.
Fäst den ena klämman (13) på sladden som går från
reglagelådan till motorn. Fäst klämman på den nedre
delen av handtaget (5).
Fäst den andra klämman (13) på sladden som går från
reglagelådan till motorn. Fäst klämman på den övre
delen av handtaget (4).
Varning! Kontrollera att nätsladden sitter fast ordentligt och
hålls uppe av sladdhållaren (22) innan du ansluter kontakten
till eluttaget.
Montera gräsbehållaren (bild D)
Lyft luckan (15) och placera gräsbehållaren (6) över
flänsarna.
Övriga risker
Ytterligare risker som inte finns med i de bifogade
säkerhetsföreskrifterna kan uppstå när verktyget används.
Dessa risker kan uppstå vid felaktig eller långvarig
användning, etc.
50
Även om alla relevanta säkerhetsföreskrifter följs och
säkerhetsanordningar används kan vissa ytterligare risker
inte undvikas. Dessa innefattar:
Skador orsakade av att roterande/rörliga delar vidrörs.
Skador som uppstår vid byte av delar, blad eller
tillbehör.
Skador som orsakas av långvarig användning av ett
verktyg. Se till att ta regelbundna raster när du använder
ett verktyg under en längre period.
Skador på hörseln.
Hälsofaror orsakade av inandning av damm när
verktyget används (exempel: arbete med trä, särskilt ek,
bok och MDF).
Användning
Varning! Låt apparaten arbeta i sin egen takt. Överbelasta
den inte.
Justera klipphöjden (bild E)
Klipphöjden kan justeras med den centrala
höjdinställningen.
Varning! Dra ut nätsladden ur eluttaget och vänta tills
skärbladet har slutat rotera innan du vidtar andra åtgärder.
Ställ in hjulen på önskad klipphöjd med hjälp av
höjdjusteringsspaken (7).
Slå på och av
Starta apparaten
Håll handtaget med båda händerna och tippa det en
aning nedåt så att framsidan av apparaten höjs.
Håll ned låsknappen (3) och dra strömbrytarhandtaget
(2) mot dig.
Släpp låsknappen.
Låt apparaten återgå till arbetsläget.
Stänga av apparaten
Stäng av redskapet genom att släppa
strömbrytarhandtaget (2).
Varning! Försök aldrig låsa eller fixera strömbrytaren i
påslaget läge.
Klippning (bild F och G)
Vi rekommenderar att du använder gräsklipparen enligt
anvisningarna i det här avsnittet, så att du får ett så bra
resultat som möjligt och löper mindre risk att klippa av
nätsladden.
Lägg den hoprullade delen av nätsladden på
gräsmattan nära utgångsläget (läge 1 på bild F).
Slå på redskapet enligt beskrivningen ovan.
Utför klippningen enligt bild F.
Gå från läge 1 till läge 2.
Sväng åt höger och gå mot läge 3.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gr3800Gr3810Gr3820Gr3420Gr3410

Table of Contents