Dovozca; Záruka; Servis - Silvercrest SDS 3000 A1 Operating Instructions Manual

Telescopic camera tripod
Hide thumbs Also See for SDS 3000 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1

Dovozca

Záruka
SK

Servis

48
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY
www.kompernass.com
Na tento prístroj máte 3 ročnú záruku od dátumu nákupu. Prístroj bol starostlivo
vyrobený a pred expedíciou dôkladne vyskúšaný.
Uschovajte si, prosím, účtenku ako dôkaz o nákupe. V prípade uplatnenia záruky
sa spojte s opravovňou telefonicky. Len tak sa dá zabezpečiť bezplatné zaslanie
tovaru.
POZNÁMKA
Záruka platí len na chyby materiálu a výroby, nie na škody spôsobené
prepravou, opotrebením, ani na poškodenia krehkých častí, ako sú spínače
alebo akumulátory.
Výrobok je určený len na súkromné používanie a nie na podnikateľské účely.
Záruka prestáva platiť pri zaobchádzaní nezodpovedajúcom účelu a pri nepri-
meranom zaobchádzaní, pri použití násilia a pri zásahoch, ktoré neurobil nami
autorizovaný servis.
Práva vyplývajúce zo zákona nie sú touto zárukou obmedzené. Záručná doba
sa nepredlžuje o dobu trvania záručných opráv. To platí aj na vymenené alebo
opravené diely.
Prípadné poškodenia alebo nedostatky zistené už pri kúpe musíte nahlásiť ihneď
po vybalení, najneskoršie však do dvoch dní po dátume kúpy.
Opravy, ktoré spadajú do obdobia po skončení záručnej doby, si musíte zaplatiť.
Servis Slovensko
Tel. 0850 232001
E-Mail: kompernass@lidl.sk
IAN 71271
SDS 3000 A1

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents