Úvod; Informácie K Tomuto Návodu Na Používanie; Autorské Práva; Používanie Primerané Účelu - Silvercrest SDS 3000 A1 Operating Instructions Manual

Telescopic camera tripod
Hide thumbs Also See for SDS 3000 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Úvod
Informácie k tomuto návodu na používanie
Autorské práva
Používanie primerané účelu
SK
42
Tento návod na používanie je súčasťou statívu SDS 3000 A1 a poskytne vám
dôležité pokyny pre správne používanie, bezpečnosť a prácu so statívom.
Návod na používanie musí byť trvale k dispozícii v blízkosti statívu. Musí si ho
prečítať každá osoba, ktorá používa statív.
Uschovajte si tento návod na používanie a odovzdajte ho ďalšiemu majiteľovi
spolu so statívom.
Táto dokumentácia je chránená podľa zákona o autorských právach.
Akékoľvek rozmnožovanie alebo dotlač, aj čiastočná, ako aj reprodukcia obrázkov,
aj v zmenenej podobe je povolená len s písomným súhlasom výrobcu.
Statív slúži na stabilné pripevnenie fotoaparátov, videokamier a podobných
prístrojov so 1/4-palcovým závitom.
Statív je určený len na používanie v domácnostiach. Nie je vhodný na komerčné
a priemyselné účely.
Nároky akéhokoľvek druhu za škody spôsobené nesprávnym používaním,
neodbornými opravami, nepovoleným úpravami alebo použitím nepovolených
náhradných dielov sú vylúčené.
Riziko znáša výlučne prevádzkovateľ.
SDS 3000 A1

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents