Bezpečnostné Pokyny - Silvercrest SDS 3000 A1 Operating Instructions Manual

Telescopic camera tripod
Hide thumbs Also See for SDS 3000 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Bezpečnostné pokyny
Pre bezpečné zaobchádzanie so statívom dodržte nasledujúce bezpečnostné
pokyny:
VAROVANIE - NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!
Tento prístroj nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí)
s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo
s nedostatkom skúseností alebo nedostatkom znalostí, len za predpokladu,
že budú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo od
nej dostanú pokyny, ako sa má prístroj používať.
Na deti treba dohliadať, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú hrať s prístrojom.
POZOR - VECNÉ ŠKODY!
Dajte pozor na to, aby statív stál vždy pevne a bezpečne. Inak by sa
mohol prevrátiť a statív aj naň nasadený prístroj by sa mohli poškodiť.
Dajte pozor na to, aby bol prístroj pevne naskrutkovaný na rýchloupínacej
doske. V opačnom prípade by mohol spadnúť a poškodiť sa!
Dajte pozor na to, aby bola rýchloupínacia doska pevne spojená s tanierom
statívu. V opačnom prípade môže nasadený prístroj spadnúť a poškodiť sa.
Nikdy nezaťažujte statív vyššou hmotnosťou než aká je uvedená v technických
údajoch. V opačnom prípade sa môže prístroj aj statív poškodiť.
Chybné diely sa smú vymeniť len za originálne náhradné diely. Len pri
takýchto dieloch je zabezpečené, že budú splnené požiadavky na bez-
pečnosť.
SDS 3000 A1
SK
43

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents