Wprowadzenie; Informacje O Niniejszej Instrukcji Obsługi; Prawo Autorskie; Użycie Zgodne Z Przeznaczeniem - Silvercrest SDS 3000 A1 Operating Instructions Manual

Telescopic camera tripod
Hide thumbs Also See for SDS 3000 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1

Wprowadzenie

Informacje o niniejszej instrukcji obsługi
PL

Prawo autorskie

Użycie zgodne z przeznaczeniem
10
Niniejsza instrukcja obsługi jest elementem składowym statywu SDS 3000 A1
i zawiera ważne informacje dotyczące zastosowania statywu zgodnie z prze-
znaczeniem, jego bezpieczeństwa i obsługi.
Instrukcję obsługi należy przechowywać zawsze w pobliżu statywu.Musi zostać
przeczytana i być przestrzegana przez wszystkie osoby, zajmujące się obsługą
statywu.
Przechowuj instrukcję obsługi i w razie odsprzedaży statywu przekaż ją nowemu
właścicielowi.
Niniejsza dokumentacja jest prawnie chroniona.
Wszelkie powielanie lub przedruk, także we fragmentach, oraz przekazywanie
ilustracji, również po ich modyfi kacji, jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu
pisemnej zgody producenta.
Statyw służy do stabilnego ustawiania aparatów fotografi cznych, kamer wideo
lub podobnych urządzeń, wyposażonych w gwint 1/4 cala.
Statyw jest przeznaczony wyłącznie do użytku w warunkach domowych z wyłą-
czeniem celów komercyjnych i przemysłowych.
Wyklucza się możliwość wnoszenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu uszkodzeń
spowodowanych zastosowaniem niezgodnie z przeznaczeniem, nieprawidło-
wymi naprawami, niedozwolonymi zmianami lub użyciem niedopuszczalnych
części zamiennych.
Wszelkie ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik.
SDS 3000 A1

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents