Bezpečnostní Pokyny - Silvercrest SDS 3000 A1 Operating Instructions Manual

Telescopic camera tripod
Hide thumbs Also See for SDS 3000 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Bezpečnostní pokyny
Pro bezpečnou manipulaci se stativem dodržujte následující bezpečnostní
pokyny:
VÝSTRAHA - NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!
Tento přístroj není určen k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí), které
mají omezené fyzické, senzorické nebo duševní schopnosti či nedostatek
zkušeností a/nebo znalostí, ledaže by jej používaly pod bezpečnostním
dohledem zodpovědné osoby nebo by od ní obdržely pokyny, jak přístroj
používat.
Děti by měly být pod dohledem, abyste měli jistotu, že si s přístrojem
nehrají.
POZOR - VĚCNÉ ŠKODY!
Dbejte na to, aby stativ stál bezpečně a stabilně. Jinak se může převrhnout
a stativ a nainstalovaný přístroj se může poškodit.
Dbejte na to, aby byl přístroj pevně našroubován na desce rychlospojovacího
šroubení. V opačném případě může spadnout a se poškodit!
Dbejte na to, aby deska rychlospojovacího šroubení byla pevně spojená
s diskem stativu. Jinak by našroubovaný přístroj mohl spadnout a poškodit
se.
Stativ nikdy nezatěžujte větší hmotností, než je uvedená v technických
údajích. Jinak by se přístroj a stativ mohly poškodit.
Závadné stavební součásti se smí nahradit pouze originálními náhradními díly.
Pouze při těchto dílech je zaručeno, že se splní bezpečnostní požadavky.
SDS 3000 A1
CZ
35

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents