Varnostni Napotki - Silvercrest SDS 3000 A1 Operating Instructions Manual

Telescopic camera tripod
Hide thumbs Also See for SDS 3000 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1

Varnostni napotki

Za varno rokovanje s stativom upoštevajte naslednje varnostne napotke:
OPOZORILO - NEVARNOST POŠKODB!
Ta izdelek ni namenjen temu, da bi ga uporabljale osebe (tudi otroci ne)
z omejenimi fi zičnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanj-
kljivimi izkušnjami in/ali znanjem, razen pod nadzorom osebe, ki je zanje
odgovorna ali jim je dala navodila v zvezi z uporabo izdelka.
Otroke je treba nadzorovati, da preprečite igro z napravo.
POZOR - STVARNA ŠKODA!
Poskrbite za to, da bo stativ postavljen varno in stabilno. Drugače se lahko
zvrne, tako pa se lahko poškoduje, ravno tako naprava, nameščena na
njem.
Pazite na to, da je naprava trdno privita na ploščico za hitri spoj.
Drugače lahko pade dol in se poškoduje!
Poskrbite, da je ploščica za hitri spoj trdno povezana s podlago stativa.
Drugače lahko privita naprava pade dol in se poškoduje.
Stativa nikoli ne obremenite z več teže, kot je navedeno v tehničnih podatkih.
Drugače se lahko naprava in stativ poškodujeta.
Okvarjene sestavne dele zamenjajte le za originalne nadomestne dele.
Samo pri teh delih je zagotovljeno, da izpolnjujejo varnostne zahteve.
SDS 3000 A1
SI
27

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents