Silvercrest SDS 3000 A1 Operating Instructions Manual

Telescopic camera tripod
Hide thumbs Also See for SDS 3000 A1:
Table of Contents
 • Suomi

  • Johdanto
  • Määräystenmukainen Käyttö
  • Tekijänoikeus
  • Tietoja Tästä Käyttöohjeesta
  • Turvaohjeet
  • Osat
  • Toimituslaajuus
  • Pakkauksen Hävittäminen
  • Purkaminen Pakkauksesta
  • Pystytys
  • Teleskooppijalustan Pystytys
  • Laitteen Kiinnittäminen
  • Teleskooppijalustan Käyttö
  • Kuljettaminen Ja Säilyttäminen
  • Laitteen Hävittäminen
  • Puhdistus Ja Huolto
  • Tekniset Tiedot
  • Huolto
  • Maahantuoja
 • Svenska

  • Föreskriven Användning
  • Information Om den Här Bruksanvisningen
  • Introduktion
  • Upphovsrätt
  • Säkerhetsanvisningar
  • Komponenter
  • Leveransens Innehåll
  • Kassera Förpackningen
  • Ställa Upp Stativet
  • Uppackning
  • Uppställning
  • Använda Stativet
  • Fästa Apparaten
  • Kassera Produkten
  • Rengöring Och Skötsel
  • Tekniska Data
  • Transport Och Förvaring
  • Importör
  • Service
 • Dansk

  • Anvendelsesområde
  • Informationer Til Denne Betjeningsvejledning
  • Introduktion
  • Ophavsret
  • Sikkerhedsanvisninger
  • Betjeningselementer
  • Medfølger Ved Køb
  • Bortskaff else Af Emballagen
  • Opstilling
  • Opstilling Af Teleskopstativet
  • Udpakning
  • Brug Af Teleskopstativet
  • Fastgøring Af Apparatet
  • Bortskaff else Af Teleskopstativet
  • Rengøring Og Vedligeholdelse
  • Tekniske Data
  • Transport Og Opbevaring
  • Importør
  • Service
 • Deutsch

  • Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Einführung
  • Informationen zu dieser Bedienungsanleitung
  • Urheberrecht
  • Sicherheitshinweise
  • Bedienelemente
  • Lieferumfang
  • Aufstellen
  • Auspacken
  • De at Ch
  • Entsorgung der Verpackung
  • Stativ Aufstellen
  • Gerät Befestigen
  • Stativ Benutzen
  • Gerät Entsorgen
  • Reinigen und Pfl Egen
  • Technische Daten
  • Transportieren und Aufbewahren
  • Importeur
  • Service

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

3
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
ID-Nr.: SDS3000A1-12/10-V2
IAN: 61190
Telescopic Camera Tripod SDS 3000 A1
Telescopic Camera Tripod
Teleskooppijalusta
Operating instructions
Käyttöohje
Teleskopfotostativ
Teleskopstativ
Bruksanvisning
Betjeningsvejledning
Teleskop-Fotostativ
Bedienungsanleitung

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SDS 3000 A1

 • Page 1 Telescopic Camera Tripod SDS 3000 A1 Telescopic Camera Tripod Teleskooppijalusta Operating instructions Käyttöohje Teleskopfotostativ Teleskopstativ Bruksanvisning Betjeningsvejledning Teleskop-Fotostativ Bedienungsanleitung KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: SDS3000A1-12/10-V2 IAN: 61190...
 • Page 2 SDS 3000 A1...
 • Page 3: Table Of Contents

  Service ............8 SDS 3000 A1...
 • Page 4: Introduction

  This tripod is intended for domestic use only, it is not suitable for commercial or industrial applications. Claims of any kind resulting from damage caused by improper use, incompetent repairs, unauthorized modifi cations or the use of non-approved spare parts will not be acknowledged. The operator alone bears liability. SDS 3000 A1...
 • Page 5: Safety Instructions

  If you do, the device and the tripod may be damaged. ► Defective components may only be replaced with original replacement parts. Only by using original replacement parts can you guarantee that the safety requirements are complied with. SDS 3000 A1...
 • Page 6: Items Supplied

  5 Locking screw "360°" 6 Levelling spirit level 7 Locking screw "Height" 8 Locking device 9 Tripod head screw 0 Grip q Crank w Locking ring e Locking lever r Locking lever t Accessory hook z Transport handle SDS 3000 A1...
 • Page 7: Setup

  - the tripod plate 3. For this, turn on the grip 0 and move it up or, respectively, down. NOTICE 4 must be located between ► The air bubble of the adjustment spirit level the two markings. SDS 3000 A1...
 • Page 8: Securing Devices

  "360°" 5 fi rmly. 0 and move it either up or down. ■ To adjust the tilt angle, rotate the grip When the desired tilt angle has been reached, rotate the grip 0 again until it is fi rm. SDS 3000 A1...
 • Page 9: Transportation And Storage

  Observe the currently applicable regulations. In case of doubt, please contact your waste disposal centre. Technical data Max. loading approx. 3 kg Height when compacted approx. 55. 5 cm Height when fully extended approx. 157 cm Thread size 1/4 inch SDS 3000 A1...
 • Page 10: Importer

  44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com Service DES UK LTD Tel.: 0871 5000 700 (£ 0.10 / minute) E-Mail: support.uk@kompernass.com Kompernass Service Ireland Tel: 1850 930 412 (0,082 EUR/Min.) Standard call rates apply. Mobile operators may vary. E-Mail: support.ie@kompernass.com SDS 3000 A1...
 • Page 11 Huolto ............16 SDS 3000 A1...
 • Page 12: Johdanto

  Johdanto Tietoja tästä käyttöohjeesta Tämä käyttöohje on teleskooppijalustan SDS 3000 A1 osa ja se antaa tärkeitä ohjeita teleskooppijalustan määräystenmukaisesta käytöstä, turvallisuudesta ja käsittelystä. Käyttöohjeen on oltava jatkuvasti käytettävissä teleskooppijalustan lähellä. Teleskooppijalustaa käyttävien henkilöiden on luettava se ja noudatettava sitä. Säilytä tämä käyttöohje ja anna tämä teleskooppijalustan kanssa edelleen seuraavalle omistajalle.
 • Page 13: Turvaohjeet

  ► Älä kuormita teleskooppijalustaa teknisissä tiedoissa ilmoitettua painoa suuremmalla kuormalla. Muuten laite ja teleskooppijalusta voivat vaurioitua. ► Vialliset rakenneosat saa vaihtaa ainoastaan alkuperäisiin varaosiin. Vain näillä osilla on taattua, että ne täyttävät turvallisuusvaatimukset. SDS 3000 A1...
 • Page 14: Toimituslaajuus

  1 Kierre 2 Pikakytkinlevy 3 Jalustan lautanen 4 Säätövesivaaka 5 Kiinnitysruuvi "360°" 6 Tasausvesivaaka 7 Kiinnitysruuvi "Korkeus" 8 Lukitus 9 Jalustan lautasen ruuvi 0 Kahva q Kampi w Kiinnitysrengas e Lukitusvipu r Lukitusvipu t Lisävarustekoukku z Kantokahva SDS 3000 A1...
 • Page 15: Pystytys

  3 olevan täysin vaakasuorassa, oi- Oikaise nyt jos haluat jalustan lautasen kaise nyt jalustan lautanen 3. Kierrä sitä varten kahvasta 0 ja liikuta lautasta ylöspäin tai alaspäin. OHJE 4 ilmakuplan on sijaittava molempien merkintöjen ► Säätövesivaa'an välissä. SDS 3000 A1...
 • Page 16: Laitteen Kiinnittäminen

  3 korkeintaan 90° pystysuorasta asen- ■ Jos haluat saattaa jalustan lautasen nosta vaaka-asentoon, esimerkiksi pystykuvien ottamista varten, avaa silloin jalustan lautasen ruuvi 9. Käännä jalustan lautanen 3 haluttuun asentoon ja ruuvaa jalustan lautasen ruuvi 9 jälleen tiukalle. SDS 3000 A1...
 • Page 17: Kuljettaminen Ja Säilyttäminen

  Hävitä laite hyväksytyn jätteenhuoltoyrityksen tai kunnallisen jätehuollon kautta. Noudata voimassa olevia määräyksiä. Ota epävarmoissa tapauksissa yhteyttä jätelaitokseesi. Tekniset tiedot Maks. kuormitus n. 3 kg Korkeus koottuna n. 55, 5 cm Korkeus ulos vedettynä n. 157 cm Kierteen koko 1/4 tuumaa SDS 3000 A1...
 • Page 18: Maahantuoja

  Maahantuoja KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, SAKSA www.kompernass.com Huolto Kompernass Service Suomi Tel.: 010 30 935 80 (Soittamisen hinta lankaliittymästä: 8,21 snt/puh + 5,9 snt/min / Matkapuhelimesta: 8,21 snt/puh + 16,90 snt/min) E-Mail: support.fi @kompernass.com SDS 3000 A1...
 • Page 19 Service ............24 SDS 3000 A1...
 • Page 20: Introduktion

  Introduktion Information om den här bruksanvisningen Den här bruksanvisningen ingår som en del i leveransen av stativ SDS 3000 A1 och den innehåller viktig information om föreskriven användning, säkerhet och hantering av produkten. Bruksanvisningen måste alltid förvaras i närheten av produkten. Anvisningarna ska läsas och följas av alla som använder stativet.
 • Page 21: Säkerhetsanvisningar

  Belasta inte stativet med högre vikt än vad som anges i tekniska data. Annars kan både apparaten och stativet skadas. ► Defekta delar får endast bytas ut mot reservdelar i original. Det är endast originaldelarna som uppfyller säkerhetskraven. SDS 3000 A1...
 • Page 22: Leveransens Innehåll

  1 Gänga 2 Snabbkopplingsplatta 3 Stativplatta 4 Justeringslibell 5 Arreteringsskruv 360° 6 Nivelleringslibell 7 Arreteringsskruv Höjd 8 Spärr 9 Skruv till stativplatta 0 Handtag q Vev w Låsring e Arreteringsspak r Arreteringsspak t Krok för tillbehör z Transporthandtag SDS 3000 A1...
 • Page 23: Uppställning

  3 ska vara exakt vågrät ska du rikta upp plattan Om du vill att stativplattan 3 nu. För att göra det vrider du på handtaget 0 och fl yttar den uppåt eller nedåt. OBSERVERA 4 måste ligga mellan de båda markering- ► Luftbubblan i justeringslibellen arna. SDS 3000 A1...
 • Page 24: Fästa Apparaten

  3 ända upp till 90° från en vertikal till en hori- ■ Om du vill fl ytta stativplattan sontell position position, t ex för att ta foton i högformat, lossar du skruven 9 på stativplattan. Luta stativplattan 3 till rätt position och skruva åt skruven 9 igen. SDS 3000 A1...
 • Page 25: Transport Och Förvaring

  Lämna in produkten till ett godkänt återvinningsföretag eller till din kommunala avfallsanläggning för kassering. Följ gällande föreskrifter. Kontakta din avfalls- anläggning om du har några frågor. Tekniska data Max. belastning ca 3 kg Höjd, hopfällt ca 55, 5 cm Höjd, utfällt ca 157 cm Gängmått 1/4 tum SDS 3000 A1...
 • Page 26: Importör

  Service Kompernass Service Sverige Tel.: 0770 93 00 35 E-Mail: support.sv@kompernass.com Kompernass Service Suomi Tel.: 010 30 935 80 (Soittamisen hinta lankaliittymästä: 8,21 snt/puh + 5,9 snt/min / Matkapuhelimesta: 8,21 snt/puh + 16,90 snt/min) E-Mail: support.fi @kompernass.com SDS 3000 A1...
 • Page 27 Service ............32 SDS 3000 A1...
 • Page 28: Introduktion

  Introduktion Informationer til denne betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er del af teleskopstativet SDS 3000 A1 og giver vigtige informationer om teleskopstativets anvendelsesområde samt om sikker- heden og håndteringen af det. Betjeningsvejledningen skal altid opbevares i nærheden af teleskopstativet. Den skal læses og anvendes af alle personer, som er beskæftiget med at betjene teleskopstativet.
 • Page 29: Sikkerhedsanvisninger

  Belast aldrig teleskopstativet med større vægt end den, som er angivet i de tekniske data. Ellers kan apparatet og teleskopstativet falde ned og gå i stykker. ► Defekte komponenter må kun udskiftes med originale reservedele. Sikkerhedskravene kan kun garanteres, hvis der anvendes disse dele. SDS 3000 A1...
 • Page 30: Medfølger Ved Køb

  (se kapitlet Service). Betjeningselementer 1 Gevind 2 Hurtigkoblingsplade 3 Teleskopstativtallerken 4 Justeringslibelle 5 Fikseringsskrue "360°" 6 Nivelleringslibelle 7 Fikseringsskrue "højde" 8 Lås 9 Teleskopstativtallerkenskrue 0 Håndtag q Håndsving w Fikseringsring e Låsearm r Låsearm t Tilbehørskrog z Bærehåndtag SDS 3000 A1...
 • Page 31: Opstilling

  Når du har fundet den rigtige stilling, låses teleskopstativets ben igen med låsearmene e+r. 3 helt vandret, hvis du ønsker det. Drej på Justér nu teleskopstativtallerkenen håndtaget 0, og fl yt teleskopstativtallerkenen op eller ned. BEMÆRK 4 skal være mellem de to markeringer. ► Justeringslibellens luftblære SDS 3000 A1...
 • Page 32: Fastgøring Af Apparatet

  Hvis du vil anbringe teleskopstativtallerkenen stilling til den vandrette stilling - f.eks. for at tage billeder i højformat - skal du løsne teleskopstativtallerkenskruen 9. Drej teleskopstativtallerkenen 3 til den ønskede stilling, og skru teleskopstativtallerkenskruen 9 fast igen. SDS 3000 A1...
 • Page 33: Transport Og Opbevaring

  Følg de aktuelt gældende regler. Henvend dig i tvivlstilfælde til det lokale bortskaff elsessted. Tekniske data Maks. belastning ca. 3 kg Højde - benene skubbet sammen ca. 55, 5 cm Højde - benene rettet ud ca. 157 cm Gevindstørrelse 1/4 tomme SDS 3000 A1...
 • Page 34: Importør

  Importør KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com Service Kompernass Service Danmark Tel.: 80-889 980 (Der kan kun ringes til servicenummeret fra fastnet) E-Mail: support.dk@kompernass.com SDS 3000 A1...
 • Page 35 Service ............40 SDS 3000 A1...
 • Page 36: Einführung

  Einführung Informationen zu dieser Bedienungsanleitung Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Statives SDS 3000 A1 und gibt Ihnen wichtige Hinweise für den bestimmungsgemäßen Gebrauch, die Sicherheit sowie die Handhabung des Statives. Die Bedienungsanleitung muss ständig in der Nähe des Statives verfügbar sein.
 • Page 37: Sicherheitshinweise

  Belasten Sie das Stativ nie mit mehr Gewicht, als in den technischen Daten angegeben. Ansonsten können das Gerät und das Stativ beschädigt werden. ► Defekte Bauteile dürfen nur gegen Original-Ersatzteile ausgetauscht werden. Nur bei diesen Teilen ist gewährleistet, dass sie die Sicherheitsan- forderungen erfüllen werden. SDS 3000 A1...
 • Page 38: Lieferumfang

  (siehe Kapitel Service). Bedienelemente 1 Gewinde 2 Schnellkupplungsplatte 3 Stativteller 4 Justierlibelle 5 Feststellschraube „360°“ 6 Nivellierlibelle 7 Feststellschraube „Höhe“ 8 Verriegelung 9 Stativtellerschraube 0 Griff q Kurbel w Feststellring e Arretierungshebel r Arretierungshebel t Zubehörhaken z Transportgriff SDS 3000 A1...
 • Page 39: Aufstellen

  - den Stativteller 3 aus. Drehen Sie dafür am Griff 0 und bewegen Sie ihn nach oben bzw. unten. HINWEIS 4 muss sich zwischen beiden Markierun- ► Die Luftblase der Justierlibelle gen befi nden. SDS 3000 A1...
 • Page 40: Gerät Befestigen

  Feststellschraube „360°“ 5 wieder fest. 0 und bewe- ■ Um den Neigungswinkel zu verstellen, drehen Sie am Griff gen Sie ihn nach oben bzw. unten. Wenn der gewünschte Neigungswinkel erreicht ist, drehen Sie den Griff 0 wieder fest. SDS 3000 A1...
 • Page 41: Transportieren Und Aufbewahren

  Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung. Technische Daten Max. Belastung ca. 3 kg Höhe zusammengefahren ca. 55, 5 cm Höhe ausgefahren ca. 157 cm Gewindegröße 1/4 Zoll SDS 3000 A1...
 • Page 42: Importeur

  (0,14 EUR/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 EUR/Min.) Fax: +49 (0) 2832 3532 E-Mail: support.de@kompernass.com Kompernaß Service Österreich Tel.: 0820 899 913 (0,20 EUR/Min.) E-Mail: support.at@kompernass.com Kompernaß Service Switzerland Tel.: 0848 000 525 (max. 0,0807 CHF/Min.) E-Mail: support.ch@kompernass.com SDS 3000 A1...

Table of Contents