Download  Print this page

Kenwood HM520 series Instructions Manual page 49

Hide thumbs

Advertisement

Servis a údržba
Pokud by došlo k poškození
napájecího kabelu, tak je z
bezpečnostních důvodů nutné
nechat napájecí kabel vyměnit od
firmy KENWOOD nebo od
autorizovaného servisního technika
firmy KENWOOD.
Pokud potřebujete pomoc:
se způsobem použití výrobku,
s jeho údržbou nebo s opravami,
obraťte se na tu prodejnu, kde jste
výrobek koupili.
Zkonstruováno a vyvinuto
společností Kenwood ve Velké
Británii.
Vyrobeno v Číně.
INFORMACE KE SPRÁVNÉMU
ZPŮSOBU LIKVIDACE TOHOTO
VÝROBKU PODLE SMĚRNICE
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A
RADY 2002/96/ES
Po ukončení doby provozní životnosti
se tento výrobek nesmí likvidovat
společně s domácím odpadem.
Výrobek se musí odevzdat na
specializovaném místě pro sběr
tříděného odpadu, zřizovaném
městskou správou anebo prodejcem,
kde se tato služba poskytuje.
Pomocí odděleného způsobu likvidace
elektrospotřebičů se předchází vzniku
negativních dopadů na životní
prostředí a na zdraví, ke kterým by
mohlo dojít v důsledku nevhodného
nakládání s odpadem, a umožňuje se
recyklace jednotlivých materiálů při
dosažení významné úspory energií a
surovin.
Pro zdůraznění povinnosti tříděného
sběru odpadu elektrospotřebičů je
výrobek označený symbolem
přeškrtnutého odpadkového koše.
49

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood HM520 series

This manual is also suitable for:

Hm530 series