Download  Print this page

Dansk - Kenwood HM520 series Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Inden brugsanvisningen læses, foldes forsiden med illustrationerne ud
før Kenwood-apparatet tages i
brug
Læs denne brugervejledning nøje og
opbevar den i tilfælde af, at du får
brug for at slå noget op i den.
Fjern al emballage og mærkater.
sikkerhedsinstruktioner
Sørg for, at ledningen er rullet helt
ud, før du burger håndmikseren.
Nedsænk aldrig håndmikserens
hoveddel i vand og lad aldrig den
strømførende ledning eller
stikkontakt blive våde.
Sørg for at holde fingre, hår, tøj og
køkkenredskaber væk fra de
bevægelige dele.
Lad aldrig den strømførende ledning
berøre varme overflader eller hænge,
således at børn kan nå den.
Anvend aldrig en beskadiget
håndmikser. Få den kontrolleret eller
repareret: se afsnittet 'service og
kundepleje'.
Anvend aldrig uautoriserede dele.
Tag altid stikket ud af stikkontakten
når det ikke anvendes, før der
monteres eller fjernes bevægelige
dele samt før rengøring.
Dette apparat er ikke beregnet til
brug af personer (inklusive børn)
med reducerede fysiske,
sansemæssige eller mentale evner,
eller mangel på erfaring og
kendskab, undtagen hvis de er
blevet vejledt eller givet instrukser i
brugen af apparatet af en person,
der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Børn bør overvåges for at sikre, at
de ikke leger med apparatet.
Anvend kun apparatet til
husholdningsbrug. Kenwood påtager
sig intet erstatningsansvar, hvis
apparatet ikke anvendes korrekt eller
disse instruktioner ikke følges.
før stikket sættes i kontakten
Kontroller at din elektricitetsforsyning
svarer til den, der er vist på
undersiden af din håndmikser.

Dansk

Denne anordning er i
overensstemmelse med EU-direktivet
2004/108/EF om elektromagnetisk
forligelighed og EU-regulativ
nr.1935/2004 fra 27/10/2004 om
materialer, der er beregnet til at
komme i kontakt med fødevarer.
før første anvendelse
rengør delene (se afsnittet
'rengøring').
forklaring
hastighedskontakt
HM520 - 3 hastigheder
HM530 - 5 hastigheder
knap til frigørelse af redskaber
piskeris
dejkrog med krave (hvor den
medfølger)
dejkrog uden krave (hvor den
medfølger)
opbevaring af tilbehør
ledningskrog
sådan anvendes din
håndmikser
1 Rul ledningen ud af
ledningsopbevaringen og sørg for, at
hastighedskontakten
slukket "O" indstilling. Sørg for at
tilbehørsopbevaringen
fjernet.
2 Sæt piskerisene eller dejkrogene
– drej og skub indtil du helt sikkert
mærker et klik.
Vigtigt: Dejkrogen med krave
passer kun i det større indføringshul.
3 Sæt stikket i.
4 Kom ingredienserne i en passende
størrelse skål, og anbring
piskeris/dejkroge i skålen.
5 Træk hastighedskontakten bagud for
at opnå den ønskede hastighed (den
første prik på håndmikseren er den
langsomste hastighedsindstilling).
Sørg for at prikken på siden af
hastighedskontakten er lige overfor
den tilsvarende hastighed.
Øg hastigheden når blandingen
begynder at tykne.
29
står o
er blevet
i

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood HM520 series

This manual is also suitable for:

Hm530 series