Download  Print this page

Kenwood HM520 series Instructions Manual page 69

Hide thumbs

Advertisement

servis a starostlivosť o
zákazníkov
Keď sa poškodí prívodná elektrická
šnúra, musí ju z bezpečnostných
príčin vymeniť alebo opraviť firma
KENWOOD alebo pracovníci
oprávnení firmou KENWOOD.
Pokiaľ potrebujete pomoc pri
nasledovných problémoch:
používanie vášho zariadenia
servis alebo opravy
Kontaktujte obchod, v ktorom ste si
zariadenie zakúpili.
Navrhnuté a vyvinuté spoločnosťou
Kenwood v Spojenom kráľovstve.
Vyrobené v Číne.
DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA NA
SPRÁVNU LIKVIDÁCIU PRODUKTU
PODĽA EURÓPSKEJ SMERNICE
2002/96/ES.
Po skončení životnosti produktu sa
tento produkt nesmie jednoducho
vyhodiť spolu s domovým odpadom.
Musí sa odovzdať na príslušné zberné
miesto na roztriedenie odpadu alebo
dílerovi, ktorý sa postará o takúto
likvidáciu.
Separátnou likvidáciou domácich
spotrebičov sa vyhneme negatívnym
následkom na životné prostredie a
zabránime ohrozeniu zdravia
vzniknutého nevhodnou likvidáciou.
Umožní sa tak aj recyklácia
základných materiálov, čím sa
dosiahne značná úspora energií a
prírodných zdrojov. Na pripomenutie
nutnosti separátnej likvidácie
domácich spotrebičov je produkt
označený preškrtnutým kontajnerom
na zber domáceho odpadu.
69

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood HM520 series

This manual is also suitable for:

Hm530 series