Download  Print this page

Slovenčina - Kenwood HM520 series Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

pred použitím zariadenia
Kenwood
Starostlivo si prečítajte tieto
inštrukcie uschovajte ich pre
budúcnosť.
Odstráňte všetky obaly a štítky.
bezpečnosť
Pred použitím ručného mixéra sa
uistite o tom, že elektrická šnúra je
riadne roztiahnutá.
Nikdy nenamáčajte telo ručného
šľahača do vody a elektrickú šnúru
ani zástrčku nevystavujte vlhkosti.
Prsty, vlasy, oblečenie a kuchynské
náradie držte v bezpečnej
vzdialenosti od pohyblivých častí.
Nikdy neklaďte prívodnú elektrickú
šnúru na horúce predmety, ani ju
nenechávajte visieť tak, aby ju
mohli uchopiť deti.
Nikdy nepoužívajte poškodený
ručný šľahač. Poškodené
zariadenie dajte skontrolovať alebo
opraviť: pozri časť „servis a
starostlivosť o zákazníkov".
Nikdy nepoužívajte žiadne
neschválené príslušenstvo.
Ak zariadenie nepoužívate, pred
založením alebo zložením
jednotlivých častí alebo pred
čistením ho vždy najprv odpojte zo
siete.
Toto zariadenie nesmú používať
žiadne osoby (vrátane detí), ktoré
majú obmedzené fyzické,
senzorické, alebo mentálne
schopnosti, alebo majú málo
skúseností s podobnými
zariadeniami, iba ak by tak robili
pod kvalifikovaným dohľadom,
alebo ak vopred obdržia dostatočné
inštrukcie o obsluhe tohto
zariadenia od osoby, ktorá
zodpovedá za ich bezpečnosť.
Deti musia byť pod dohľadom, aby
sa zaručilo, že sa nebudú s týmto
zariadením hrať.
Slovenčina
Otvorte ilustrácie z titulnej strany
66
Toto zariadenie používajte len v
domácnosti na stanovený účel.
Firma Kenwood nepreberie žiadnu
zodpovednosť za následky
nesprávneho používania
zariadenia, ani za následky
nerešpektovania týchto inštrukcií.
pred zapojením do siete
Overte, či má vaša elektrická sieť
rovnaké parametre, aké sú
uvedené na spodnej strane
zariadenia.
Toto zariadenie spĺňa požiadavky
európskej smernice 2004/108/ES o
elektromagnetickej kompatibilite a
nariadenia č. 1935/2004 zo dňa
27.10.2004 o materiáloch a
predmetoch určených pre styk s
potravinami.
pred prvým použitím ručného
šľahača
Poumývajte jednotlivé časti (pozri
časť „čistenie").
popis súčastí
prepínač rýchlostí
HM520 – 3 rýchlosti
HM530 – 5 rýchlostí
tlačidlo na uvoľnenie nástroja
šľahače
hnetací hák s prstencom (ak je
súčasťou dodávky)
hnetací hák bez prstenca (ak je
súčasťou dodávky)
nadstavec na odkladanie
nástrojov
spona na upínanie elektrickej
šnúry

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood HM520 series

This manual is also suitable for:

Hm530 series