Download  Print this page

Polski - Kenwood HM520 series Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Przed czytaniem prosimy roz¢o¯yç pierwszå stronë, zawierajåcå ilustracje
przed użyciem urządzenia
Kenwood
Przeczytaj uważnie poniższe
instrukcje i zachowaj je na wypadek
potrzeby skorzystania z nich
przyszłości.
Wyjmij wszystkie materiały
pakunkowe oraz wszelkie etykiety.
bezpieczeństwo
Przed użyciem miksera należy
sprawdzić, czy przewód sieciowy
jest całkowicie rozwinięty.
Nigdy nie zanurzaj korpusu
ręcznego miksera w wodzie, ani nie
dopuszczaj do namaczania w
wodzie przewodu lub wtyczki.
Trzymaj z dala od ruchomych
części miksera palce, włosy,
ubrania i sztućce.
Nigdy nie dopuszczaj do tego, by
przewód dotykał gorących
powierzchni, ani nie zostawiaj
zwisającym, jeśli może go złapać
dziecko.
Nigdy nie korzystaj z uszkodzonego
miksera. Oddaj go do sprawdzenia
lub naprawy, patrz 'obsługa i
ochrona konsumenta'.
Nigdy nie korzystaj z
nieoryginalnych dodatków.
Zawsze odłączaj urządzenie od
prądu, jeśli z niego nie korzystasz,
zanim zaczniesz mocować lub
zdejmować części, albo przed
myciem.
Urządzenie nie jest przeznaczone
do użytku przez osoby (w tym
dzieci) o obniżonej sprawności
fizycznej, zmysłowej lub umysłowej
lub nie mające doświadczenia ani
wiedzy na temat jego
zastosowania, chyba że korzystają
z urządzenia pod nadzorem osoby
odpowiedzialnej za ich
bezpieczeństwo lub otrzymały od
tej osoby instrukcje dotyczące
obsługi urządzenia.
Dzieci należy nadzorować i nie
dopuszczać, by bawiły się
urządzeniem.

Polski

Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do zgodnego z
przeznaczeniem użytku domowego.
Firma Kenwood nie ponosi
odpowiedzialności za wypadki i
uszkodzenia powstałe podczas
niewłaściwej eksploatacji
urządzenia lub w wyniku
nieprzestrzegania niniejszej
instrukcji.
zanim podłączysz
Upewnij się, że zasilanie prądem
jest takie samo, jak parametry
podane na spodzie ręcznego
miksera.
Urządzenie spełnia wymogi
dyrektywy Wspólnoty Europejskiej
nr 2004/108/WE, dotyczącej
kompatybilności
elektromagnetycznej oraz
rozporządzenia WE nr 1935/2004 z
dnia 27 października 2004 r.,
dotyczącego materiałów i wyrobów
przeznaczonych do kontaktu z
żywnością.
zanim skorzystasz z ręcznego
miksera po raz pierwszy
Umyj części (patrz 'czyszczenie').
oznaczenia
przełącznik prędkości
HM520 – 3 prędkości
HM530 – 5 prędkości
przycisk do wyjmowania
końcówek
końcówki do ubijania i mieszania
końcówka do zagniatania ciasta z
kołnierzem (jeżeli załączono w
zestawie)
końcówka do zagniatania ciasta
bez kołnierza (jeżeli załączono w
zestawie)
uchwyt do przechowywania
końcówek
rowek do nawijania przewodu
sieciowego
54

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood HM520 series

This manual is also suitable for:

Hm530 series