Download  Print this page

Kenwood FP180 series Information

Hide thumbs

Advertisement

FP180 series

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Kenwood FP180 series

 • Page 1 FP180 series...
 • Page 2: Table Of Contents

  English 2 - 4 Português 5 - 7 Español 8 - 10 Türkçe 11 - 13 Ïesky 14 - 16 Magyar 17 - 19 Polski 20 - 22 Русский 23 - 25 Ekkgmij 26 - 28 ´ ¸ ∂...
 • Page 3 µ...
 • Page 4: English

  300g/10oz ● Only use the appliance for its intended domestic use. Kenwood will not accept shortcrust pastry flour weight 250g/9oz any liability if the appliance is subject to improper use, or failure to comply with yeast dough flour weight 340g/12oz these instructions.
 • Page 5 ● Shortcrust pastry and scones When slicing or shredding: food placed upright comes out shorter than food Put the flour into the bowl. Use fat straight from the refrigerator and cut into placed horizontally. ● 2cm/ ⁄ in cubes. Process until the mixture resembles fine breadcrumbs but take After using a cutting plate there will always be a small amount of waste on the care not to overprocess.
 • Page 6 All attachments (except liquidiser) can be washed on the top rack of your dishwasher. service and customer care ● If the cord is damaged it must, for safety reasons, be replaced by Kenwood or an authorised Kenwood repairer. If you need help with: ●...
 • Page 7: Português

  “0”. ● Use o aparelho apenas para o fim doméstico a que se destina. A Kenwood importante não se responsabiliza caso o aparelho seja utilizado de forma inadequada, ou O robot não é adequado para esmagar ou moer grãos de café ou especiarias caso estas instruções não sejam respeitadas.
 • Page 8 ● o que a lâmina consegue fazer. Localize a extremidade do disco por baixo do aro e pressione a outra carne crua extremidade de modo a que rode numa única direcção Torne-a ‘magra’ retirando qualquer excesso de gordura à carne crua e importante cortando-a em pedaços de 2cm, coloque a carne na taça e opere durante Quando utilizar os pratos de cortar e picar, o espaçador deverá...
 • Page 9 Se o cabo estiver danificado deverá, por razões de segurança, ser substituído Quando esmagar gelo, adicione 15 mls (1colher de sopa) de água para cada 6 pela Kenwood ou um técnico autorizado pela Kenwood. cubos de gelo. Utilize o botão de impulso.
 • Page 10: Español

  Utilice este aparato únicamente para el uso doméstico al que está destinado. capacidades máximas Kenwood no se hará cargo de responsabilidad alguna si el aparato se somete a claras de huevo un uso inadecuado o si no se siguen estas instrucciones.
 • Page 11 verduras Para obtener tiras más largas, amontone los trozos (por ejemplo, las zanahorias) Corte las verduras en trozos de unos 2,5 cm. Procese los alimentos de textura horizontalmente en el tubo de entrada. parecida juntos, es decir, verduras duras como patatas y zanahorias, o verduras disco rebanador más blandas como champiñones, tomates y verduras cocidas.
 • Page 12 ● Diseñado y creado por Kenwood en el Reino Unido. ● Apague y desconecte siempre el aparato antes de proceder a su limpieza. ●...
 • Page 13: Türkçe

  ● Bu cihazı sadece iç mekanlarda kullanım alanının olduğu yerlerde kullanın. Et do¤rama 300gr Kenwood, cihaz uygunsuz kullanımlara maruz kaldığı ya da bu talimatlara Gevrek hamur un a¤›rl›¤› 250gr uyulmadığı takdirde hiç bir sorumluluk kabul etmez. Mayal› hamur unu a¤›rl›¤›...
 • Page 14 bisküvi ve galeta tozu öneriler ● Cihaz çal›fl›rken, g›da giriflinden parçalar halinde içeri at¤n. Taze g›dalar kullan›n. ● G›dalar› çok küçük parçalar halinde kesmeyin. G›da giriflini iyice doldurarak gevrek hamur ifli ve çörek g›dalar›n yanlardan f›rlamas›n› önleyebilirsiniz. Unu kaseye dökün. Buzdolab›ndan ç›kard›¤›n›z ya¤› 2 cm’lik küpler halinde ●...
 • Page 15 ● Sıvılafltırıcı/ö¤ütücü dıflındaki tüm ek parçalar, bulaflık makinesinin üst rafında yıkanabilir. servis ve müşteri hizmetleri ● Kablo hasar görürse, güvenlik nedeniyle, KENWOOD ya da yetkili bir KENWOOD tamircisi tarafından değiştirilmelidir. Aşağıdakilerle ilgili yardıma ihtiyacınız olursa: ● cihazınızın kullanımı veya ●...
 • Page 16: Ïesky

  Přidáváte-li do směsi mandlovou esenci, dbejte na to, aby nepřišla do styku ● Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití. Společnost Kenwood s materiály z plastu. Mohla by na nich zanechat neodstranitelné skvrny. vylučuje veškerou odpovědnost v případě, že zařízení bylo nesprávně...
 • Page 17 ● příprava strouhanky a drtě z pečiva Suroviny nekrájejte na příliš malé kousky. Plnicí hrdlo by mělo být dost plné, Kousky pečiva vhazujte do plnicího hrdla za chodu strojku. aby suroviny při zpracování neujížděly na stranu. ● Při krájení na plátky nebo strouhání se svisle umístěné kousky zpracují na křehké...
 • Page 18 ● údržby, náhradních dílů nebo oprav Obraťte se na obchod, kde jste spotřebič zakoupili. ● Zkonstruováno a vyvinuto společností Kenwood ve Velké Británii. ● Vyrobeno v Číně. INFORMACE PRO SPRÁVNÉM SEŠROTOVÁNÍ VÝROBKU VE SMYSLU EVROPSKÉ SMÊRNICE 2002/96 Po ukončení...
 • Page 19: Magyar

  A készüléket csak a rendeltetésének megfelelő háztartási célra használja! A ● A fedelet csak akkor lehet levenni, ha a kapcsoló a ”0” állásban van. Kenwood nem vállal felelősséget, ha a készüléket nem rendeltetésszerűen használták, illetve ha ezeket az utasításokat nem tartják be. fontos ●...
 • Page 20 mire alkalmas a kés? szeletelŒ és reszelŒ lapok nyers hús mire alkalmasak a különbözŒ vágó lapok? Távolítsuk el a felesleges zsírt és daraboljuk fel a húst 2 cm nagyságú szeletelŒ lap – alkalmas répa, burgonya, káposzta, uborka, cékla, cukkíni, kockákra, majd helyezzük el a feldarabolt húst a keverŒedénybe. Kapcsoljuk alma és hagyma szeletelésére be a készüléket kb.
 • Page 21 és majonéz kikeverésére alkalmas ● Amennyiben a hálózati vezeték megsérül, biztonsági okokból forduljon a Kenwoodhoz vagy a Kenwood hivatalos márkaszervizéhez és kérje a sérült a turmixoló használata 1 Vegye le a meghajtó csonk fedelét µ.
 • Page 22: Polski

  Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Firma w w a a ż ż n n e e Kenwood nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego Robot nie jest przeznaczony do mielenia kawy, przypraw ani do mielenia korzystania z urządzenia lub nieprzestrzegania niniejszych instrukcji.
 • Page 23 m m o o ż ż l l i i w w o o ś ś c c i i n n o o ż ż a a : : j j a a k k u u ż ż y y w w a a ć ć t t a a r r c c z z t t n n ą ą c c y y c c h h tarcza siekająca surowe mięso Pokrój żywność...
 • Page 24 ● Jeśli sznur uległ uszkodzeniu, musi być ze względów bezpieczeństwa wymieniony przez firmę Kenwood lub jej autoryzowany punkt naprawczy. Jeśli potrzebujesz pomocy odnośnie: ● użytkowania Twojego malaksera lub ●...
 • Page 25: Русский

  Этот бытовой электроприбор разрешается использовать только по его ● Крышка может сниматься только тогда, когда рычаг прямому назначению. Компания Kenwood не несет ответственности, “вкл./выкл./кратковременно” находится в положении ‘0’ . если прибор используется не по назначению или не в соответствии с...
 • Page 26 ПОЛЬЗОВАНИE НАСАДКАМИ Венчик-взбивалка Нож-крыльчатка Используется только для взбивания яичных белков и сливок. Для Из всех насадок нож-крыльчатка является наиболее универсальным других рецептов взбивалка не предназначена. При взбивании яичных инструментом. Консистенция приготовляемого продукта зависит от белков удостоверьтесь, что на взбивалке нет ни малейших следов жира времени...
 • Page 27 Измельчитель предназначен для приготовления протертых супов, ● При повреждении шнура он должен быть заменен по соображениям напитков и майонеза. безопасности непосредственно фирмой Kenwood или ее для использования измельчителя уполномоченным специалистом. 1 Снимите крышку гнезда µ. Eсли вы нуждаетесь в помощи относительно: 2 Поместите...
 • Page 28: Ekkgmij

  ● ∆Ô Î·¿ÎÈ ÌÔÚ› Ó· ·Ê·ÈÚÂı› ÌfiÓÔ fiÙ·Ó Ô ÌÔ¯Ïfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Kenwood de u qei opoiad pose eth mg am g rtrjet on/off/·ÏÌÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË ‘0’. le kamharl mo sq po ™ËÌ·ÓÙÈÎfi:...
 • Page 29 ÃÚ‹ÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ¢›ÛÎÔÈ ÎÔ„›Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÚÈ„›Ì·ÙÔ˜ §Â›‰· ÎÔ‹˜ ∆È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÔÈ ÎfiÙ˜. ∞˘Ù‹ Ë ÏÂ›‰· Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ¯ÚËÛÙÈÎfi ÂÍ¿ÚÙËÌ·. ∏ ˘Ê‹ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¢›ÛÎÔ˜ ÎÔ„›Ì·ÙÔ˜: Îfi‚ÂÈ Î·ÚfiÙ·, ·Ù¿Ù˜, Ï¿¯·ÓÔ, ·ÁÁÔ‡ÚÈ, ÎÔÏÔ΢ı¿ÎÈ·, ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜. °È· ÈÔ ¯ÔÓÙÚ‹ ˘Ê‹ ·ÓÙ˙¿ÚÈ·, ÎÚÂÌ̇‰È·.
 • Page 30 ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÌϤÓÙÂÚ ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÙ ·Ú·È¤˜ ÛÔ‡˜, ÚÔÊ‹Ì·Ù· Î·È ● ∞Ó ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ¤¯ÂÈ Êı·Ú› ı· Ú¤ÂÈ, ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜, Ó· Ì·ÁÈÔÓ¤˙·. ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ·fi ÙËÓ Kenwood ‹ ¤Ó·Ó ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Ù¯ÓÈÎfi Ù˘ Kenwood . °È· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÌϤÓÙÂÚ 1 ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ·fi ÙÔ ÛÙfiÌÈÔ µ.
 • Page 31 N U “ « ∞ π ¢ M E ● M E O ° U ∞ ∑ U  « ∞ I O Æ ∂ q L U Î . œ « z U z w N d ° « ∞ J U ¸...
 • Page 32 ● O U Î . √ ≠ I Ë ∞ u ± L U Å √ Ê Æ O U Î ¢ © u ∞ ¢ I D ∞ ∑ w U ¡ « ® O « _ ≠ Q Ê ¥...
 • Page 33 ∂ w ´ ¸ O ∫ ∞ ∑ u ‹ « ± U ß u ∞ d v « ´ K Í ∑ u ¢ ∫ ∑ w W « ∞ U ± O ô ± W « H ∫ ∞...
 • Page 34 Head Office Address: Kenwood Limited, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH, UK www.kenwoodworld.com Designed and engineered by Kenwood in the UK Made in China 54123/2...