Download  Print this page

Svenska - Kenwood HM520 series Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Vik ut framsidan med illustrationerna innan du börjar läsa
innan du använder din
Kenwood-apparat
Läs bruksanvisningen noggrant och
spara den för framtida bruk.
Avlägsna allt emballage och alla
etiketter.
säkerhet
Kontrollera att hela sladden är
utrullad innan du använder
handmixern.
Lägg aldrig handmixerns stomme i
vatten och låt inte sladden eller
stickkontakten bli våta.
Håll fingrar, hår, kläder och redskap
borta från delar som är i rörelse.
Låt aldrig sladden komma i kontakt
med varma ytor eller hänga ned så
att ett barn kan nå den.
Använd aldrig en skadad handmixer.
Lämna in den för kontroll eller
reparation: se 'service och
kundtjänst'.
Använd aldrig tillbehör som inte är
godkända.
Koppla alltid ur apparaten när den
inte används, innan du sätter ihop
eller tar loss delar och före
rengöring.
Den här apparaten är inte avsedd för
användning av personer (inklusive
barn) med begränsad fysisk eller
mental förmåga eller begränsad
känsel. Den är inte heller avsedd för
användning av personer med
bristande erfarenhet eller kunskap,
om de inte övervakas eller får
instruktioner om hur apparaten ska
användas av en person som
ansvarar för deras säkerhet.
Barn får inte lov att leka med
apparaten. Lämna dem inte
ensamma med den.
Använd apparaten endast för avsett
ändamål i hemmet. Kenwood tar inte
på sig något ansvar om apparaten
används på felaktigt sätt eller om
dessa instruktioner inte följs.

Svenska

innan du sätter i
stickkontakten
Se till att nätspänningen hos dig
motsvarar den som visas på
handmixerns undersida.
Den här apparaten följer EU-direktiv
2004/108/EG om elektromagnetisk
kompatibilitet och EU:s förordning nr
1935/2004 från 2004-10-27 om
material som är avsedda för kontakt
med livsmedel.
innan du använder
handmixern första gången
Diska delarna (se 'rengöring').
förklaring till bilder
hastighetskontroll
HM520 - 3 hastigheter
HM530 - 5 hastigheter
frigöringsknapp för redskap
vispar
degkrok med krage (om sådan
medföljer)
degkrok utan krage (om sådan
medföljer)
förvaringsutrymme för tillbehör
förvaringsutrymme för sladd
använda handmixern
1 Linda upp sladden och ställ
hastighetsreglaget
Kontrollera att förvaringsutrymmet för
verktyget
2 Montera visparna eller degkrokarna
känner ett tydligt klick.
viktigt! Degkroken med kragen
passar bara i det större uttaget.
3 Anslut stickkontakten.
4 Placera ingredienserna i en skål av
lämplig storlek och för ned
visparna/degkrokarna i skålen.
5 Vrid hastighetsreglaget till önskad
inställning (första punkten på
elvispens stomme är den
långsammaste hastigheten). Rikta
pricken på sidan av
hastighetsreglaget mot motsvarande
hastighet.
32
har tagits bort.
genom att vrida och trycka tills du
i läge "O".

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood HM520 series

This manual is also suitable for:

Hm530 series