Download  Print this page

Norsk - Kenwood HM520 series Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Før du leser dette, brett ut framsiden som viser illustrasjonene
før du tar Kenwood-apparatet
i bruk
Les nøye gjennom denne
bruksanvisningen og ta vare på den
slik at du kan slå opp i den senere.
Fjern all emballasje og eventuelle
merkesedler.
sikkerhet
Sørg for at ledningen er helt viklet ut
før du bruker håndmikseren.
Du må aldri legge selve
håndmikseren i vann eller la
ledningen bli våt.
Hold fingre, hår, klesplagg og
redskap unna bevegelige deler.
La aldri ledningen berøre varme
overflater eller henge ut over
benkekanten der et barn kan få tak i
den.
Bruk aldri en skadet håndmikser. Få
den ettersett eller reparert, se
"service og kundetjeneste".
Bruk aldri uautorisert tilbehør.
Trekk alltid støpselet ut av kontakten
når håndmikseren ikke er i bruk, før
du setter på eller tar av deler, eller før
rengjøring.
Apparatet er ikke ment brukt av
personer (inkludert barn) med
reduserte fysiske, sensoriske eller
mentale evner, eller med manglende
erfaring og kunnskap, med mindre
vedkommende har fått tilsyn eller
opplæring i hvordan apparatet skal
betjenes av en person som er
ansvarlig for vedkommendes
sikkerhet.
Barn må ha tilsyn for å sikre at de
ikke leker med apparatet.
Bruk bare apparatet til dets tiltenkte
hjemlige bruk. Kenwood frasier seg
ethvert ansvar ved feilaktig bruk eller
dersom apparatet ikke er brukt i
henhold til denne bruksanvisningen
før du setter støpselet i
kontakten
Pass på at strømtilførselen stemmer
overens med det som står på
undersiden av håndmikseren.

Norsk

Dette apparatet er i samsvar med
EU-direktiv 2004/108/EU om
elektromagnetisk kompatibilitet og
EU-bestemmelse nr. 1935/2004 fra
27/10/2004 om materialer som skal
brukes i kontakt med mat.
før du bruker håndmikseren
for første gang
Vask alle delene (se "rengjøring").
deler
hastighetsbryter
HM520 - 3 hastighet
HM530 - 5 hastighet
utløserknapp til redskap
visper
elteblad med krage (hvis levert)
elteblad uten krage (hvis levert)
verktøyoppbevaring
ledningsplassering
slik bruker du
håndmikseren
1 Pakk ut ledningen og sørg for at
hastighetsbryteren
"O". Sørg for at verktøyoppvaring
har blitt fjernet.
2 Sett i vispene eller eltebladene
snu og skyv til et positivt klikk høres.
Viktig: Eltebladet med kraven
bare passe inn i den større
kontakten.
3 Plugg inn.
4 Med ingrediensene i en bolle med en
passende størrelse, plasser
vispene/eltebladene i bollen.
5 Dra hastighetsvelgeren bakover for å
nå ønsket hastighet (den første
prikken på håndmikserenheten er
den tregeste hastigheten). Jevnstill
prikken på siden av
hastighetsbryteren med den
tilsvarende hastigheten.
Ettersom blandingen tykner, øk
hastigheten.
Dersom maskinen begynner å
bremse eller arbeidskraften, øke
hastigheten.
35
er i av-stilling
-
vil

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood HM520 series

This manual is also suitable for:

Hm530 series