Download  Print this page

Ïesky - Kenwood HM520 series Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

před použitím tohoto zařízení
Kenwood
Přečtěte si pečlivě pokyny v této
příručce a uschovejte ji pro budoucí
použití.
Odstraňte veškerý obalový materiál
a nálepky.
bezpečnost
Před použitím ručního mixéru
zkontrolujte, zda je kabel zcela
odmotaný.
Nikdy nevkládejte těleso ručního
mixéru do vody a zabraňte tomu,
aby se kabel nebo zástrčka
namočily.
Prsty, vlasy, oblečení a nádobí
uchovávejte v dostatečné
vzdálenosti od pohyblivých částí.
Kabel nenechávejte viset dolů, aby
jej nemohlo zachytit dítě.
Váš ruční mixér nepoužívejte,
pokud je poškozený. Nechejte jej
zkontrolovat nebo spravit: viz části
„Servis" a „Péče o zákazníky".
Nikdy nepoužívejte nepovolené
příslušenství.
Pokud přístroj nepoužíváte, před
montáží a demontáží dílů nebo
před čištěním jej odpojte ze sítě.
Toto příslušenství by neměly
používat osoby (včetně dětí) trpící
fyzickými, smyslovými či
psychickými poruchami ani osoby
bez náležitých znalostí a
zkušeností. Pokud jej chtějí
používat, musí být pod dozorem
osoby odpovědné za jejich
bezpečnost nebo je tato osoba
musí poučit o bezpečném
používání příslušenství.
Dohlédněte, aby si děti s přístrojem
nehrály.
Toto zařízení je určeno pouze pro
domácí použití. Společnost
Kenwood vylučuje veškerou
odpovědnost v případě, že zařízení
bylo nesprávně používáno nebo
pokud nebyly dodrženy tyto pokyny.
P¡ed ïtením rozlo¥te p¡ední stránku s ilustrací
Ïesky
před připojením přístroje do sítě
Ujistěte se, že elektrická přípojka
má vlastnosti shodné s těmi, které
jsou uvedeny na spodní straně
ručního mixéru.
Tento spotřebič splňuje požadavky
směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2004/108/ES o
elektromagnetické kompatibilitě a
požadavky nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) 1935/2004
ze dne 27.10.2004 o materiálech a
předmětech určených pro styk s
potravinami.
Před prvním použitím ručního
mixéru
Všechny části umyjte (viz „Čištění").
popis
přepínač rychlosti
HM520 - 3 rychlosti
HM530 - 5 rychlostí
tlačítko pro vyjmutí nástrojů
šlehače
míchač s přídavným kroužkem
(pokud je součástí dodávky)
míchač bez přídavného kroužku
(pokud je součástí dodávky)
držák příslušenství
spona na kabel
obsluha vašeho ručního
mixéru
1 Odmotejte kabel a zkontrolujte, zda
je přepínač rychlosti
poloze „O". Nezapomeňte sundat
držák příslušenství
2 Zasuňte šlehače nebo míchače
– otáčejte a zasouvejte, dokud
nezacvaknou.
Důležité: Míchač s přídavným
kroužkem
většího otvoru.
3 Zapojte do elektrické zásuvky.
4 Šlehače/míchače ponořte do
dostatečně velké mísy s
ingrediencemi.
46
ve vypnuté
.
lze zasunout pouze do

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood HM520 series

This manual is also suitable for:

Hm530 series