Download Print this page

Ïesky - Kenwood SD100 series Instructions Manual

Type sd10
Hide thumbs

Advertisement

bezpečnost
l
Přečtěte si pečlivě pokyny v této příručce a
uschovejte ji pro budoucí použití.
l
Odstraňte veškerý obalový materiál a
nálepky.
l
Nikdy se nedotýkejte míchacího vřetena,
když je spotřebič připojen k zásuvce.
l
Chraňte prsty, vlasy, oděv a kuchyňské
náčiní před pohybujícími se součástmi.
l
V následujících případech vždy odpojte
spotřebič od zásuvky:
l
před nasazováním nebo vyjímáním
součástí;
l
po použití;
l
před čištěním.
l
Nikdy nemíchejte horké přísady.
l
Nikdy nepoužívejte poškozený spotřebič.
Nechte ho zkontrolovat nebo opravit; viz
„servis".
l
Nikdy nevkládejte spotřebič do vody, ani
nenechte zmoknout kabel nebo zástrčku -
mohlo by dojít k úrazu elektrickým
proudem.
l
Nikdy nenechávejte kabel v kontaktu s
horkými povrchy, ani nenechávejte viset
dolů, kde by ho mohly zachytit děti.
l
Nikdy nepřidávejte přísady do poháru za
provozu spotřebiče.
l
Používejte spotřebič pouze s dodaným
pohárem.
l
Než zapnete spotřebič, ujistěte se, že pohár
je správně umístěn.
P¡ed ïtením rozlo¥te p¡ední stránku s ilustrací
Ïesky
52

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood SD100 series