Download  Print this page

Philips SRU 1010 Instructions For Use Manual

Philips universal remote control instructions for use
Hide thumbs

Advertisement

Instructions for use
GB
Mode d'emploi
FR
Bedienungsanleitung
DE
Gebruiksaanwijzing
NL
Vejledning
DK
Bruksanvisning
SV
Bruksanvisning
NO
Käyttöohje
SU
Instruzioni per l'uso
IT
Instrucciones de manejo
ES
Manual de utilização
PR
GR
Инструкции по использованию
RU
Návod k použití
CZ
Instrukcja obsługi
PL
Quick, Clean & Easy Setup
www.philips.com/urc
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
SRU 1010

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips SRU 1010

  Summary of Contents for Philips SRU 1010

 • Page 1 Instructions for use Mode d'emploi Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Vejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruzioni per l'uso Instrucciones de manejo Manual de utilização Инструкции по использованию Návod k použití Instrukcja obsługi Quick, Clean & Easy Setup www.philips.com/urc SRU 1010...
 • Page 3: Installing The Remote Control

  Replace the cover and click it firmly into place. Testing the remote control Because the SRU 1010 may use different signals for each brand and even for different models of the same brand, it is advisable to test whether your TV responds to the SRU 1010.
 • Page 4: Setting The Remote Control

  Setting the remote control This is only necessary if your TV does not respond to the SRU 1010. If that is the case, the SRU 1010 does not recognize the brand and/or model of your TV and you need to program the remote control to do so.
 • Page 5 If this is not the case, you can redo the automatic setting. The SRU 1010 will then search for a code that perhaps works better. – After the SRU 1010 has run through all the known codes, the search will stop automatically and the indicator light stops flashing. –...
 • Page 6: Keys And Functions

  – Replace the old batteries with two new R03, UM4 or AAA type batteries. – Point the SRU 1010 at the device and make sure that there are no obstructions between the SRU 1010 and the device. • The SRU 1010 does not respond properly to commands.
 • Page 7: Insertion Des Piles

  Remettez le couvercle en place et emboîtez-le. Essai de la télécommande La SRU 1010 pouvant utiliser différents signaux pour chaque marque et même pour différents modèles de la même marque, il est conseillé de vérifier si votre téléviseur réagit à la SRU 1010.
 • Page 8 Configuration de la télécommande Elle est nécessaire seulement si votre téléviseur ne réagit pas à la SRU 1010. Si c’est le cas, la SRU 1010 ne reconnaît pas la marque et/ou le modèle de votre téléviseur.Vous devrez alors la programmer. L’exemple ci- dessous vous montre comment effectuer cet essai.Vous pouvez régler la télécommande manuellement ou...
 • Page 9 Si ce n’est pas le cas, vous pouvez recommencer le réglage automatique. La SRU 1010 recherchera alors un code peut-être meilleur. – Une fois que la SRU 1010 a parcouru tous les codes connus, la recherche s’arrête automatiquement et le voyant cesse de clignoter. –...
 • Page 10 Remplacez les piles par deux piles neuves R03, UM4 ou AAA. – Orientez la SRU 1010 vers l’appareil et vérifiez qu’il n’y a pas d’obstacles entre la SRU 1010 et l’appareil. • La SRU 1010 ne réagit pas correctement aux commandes.
 • Page 11: Einlegen Der Batterien

  Schieben Sie den Deckel wieder auf und lassen Sie ihn fest einrasten. Prüfen der Fernbedienung Da die Signale der SRU 1010 bei jeder Marke und sogar bei den einzelnen Modellnummern unterschiedlich sein können, sollten Sie prüfen, ob Ihr Fernsehgerät auf die SRU 1010 reagiert. In dem nachstehenden Beispiel wird beschrieben, wie Sie hierfür am besten vorgehen.
 • Page 12: Einstellen Der Fernbedienung

  Einstellen der Fernbedienung Dies ist nur dann notwendig, wenn Ihr Fernsehgerät nicht auf die SRU 1010 reagiert. Ist dies der Fall, so erkennt die SRU 1010 nicht die Marke und/oder das Modell Ihres Fernsehgeräts, und Sie müssen die Fernbedienung entsprechend programmieren. In dem nachstehenden Beispiel wird beschrieben, wie Sie hierfür am besten vorgehen.
 • Page 13 • Ist dies nicht der Fall, können Sie die automatische Einstellung erneut durchführen. Die SRU 1010 wird dann weiter nach einem Code suchen, der vielleicht besser funktioniert. – Wenn die SRU 1010 alle bekannten Codes durchgegangen ist, stoppt der Suchvorgang automatisch und blinkt die Anzeige nicht mehr.
 • Page 14: Tasten Und Funktionen

  Ersetzen Sie die alten Batterien durch zwei neue Batterien vom Typ R03, UM4 oder AAA. – Richten Sie die Fernbedienung SRU 1010 auf das Gerät und achten Sie darauf, dass sich keine Hindernisse zwischen der Fernbedienung SRU 1010 und dem Gerät befinden.
 • Page 15: Plaatsen Van De Batterijen

  Testen van de afstandsbediening Aangezien het kan zijn dat de SRU 1010 voor elk merk en zelfs voor elk model van hetzelfde merk andere signalen gebruikt, is het verstandig om eerst te testen of uw tv reageert op de SRU 1010.
 • Page 16 Instellen van de afstandsbediening Dit is enkel nodig als uw tv niet reageert op de SRU 1010. In dit geval herkent de SRU 1010 namelijk het merk en/of het model van uw tv niet en moet u de afstandsbediening hiervoor programmeren. In het onderstaande voorbeeld wordt uitgelegd hoe u dit doet.
 • Page 17 Is dit niet het geval, dan kunt u het automatisch instellen overdoen. De SRU 1010 gaat dan op zoek naar een code die beter werkt. – Nadat de SRU 1010 door alle bekende codes heen gelopen is, stopt het zoeken automatisch en houdt de indicator op met knipperen. –...
 • Page 18: Verhelpen Van Storingen

  – Vervang de oude batterijen door twee nieuwe batterijen, type R03, UM4 of AAA. – Richt de SRU 1010 naar het apparaat en zorg ervoor dat er niets in de weg staat tussen de SRU 1010 en het apparaat. •...
 • Page 19 Sæt dækslet på igen, til det klikker godt på plads. Test af fjernbetjeningen Da signalerne fra SRU 1010’en kan være forskellige for hvert mærke og selv for forskellige modeller af samme mærke, er det klogt at teste, om dit TV-apparat reagerer på SRU 1010’en.
 • Page 20 Fjernbetjeningen skal kun indstilles, hvis dit tv-apparat ikke reagerer på SRU 1010’en. I så fald genkender SRU 1010’en ikke tv-apparatets mærke og/eller model, så du skal indstille fjernbetjeningen til at gøre dette. I nedenstående eksempel kan du se, hvordan dette gøres. Fjernbetjeningen kan indstilles enten manuelt eller automatisk.
 • Page 21 • Hvis dette ikke sker, kan du foretage den automatiske indstilling på ny. SRU 1010’en fortsætter da med at søge efter en kode, der måske virker bedre. – Når SRU 1010 har gennemgået alle de kendte koder, standser søgningen automatisk og indikatorlampen holder op med at blinke.
 • Page 22 – Udskift de gamle batterier med to nye batterier af type R03, UM4 eller AAA. – Peg på apparatet med SRU 1010’en og sørg for, at der ikke er nogen forhindringer mellem SRU 1010’en og apparatet. • SRU 1010’en udfører ikke kommandoerne korrekt.
 • Page 23 Sätt tillbaka locket och knäpp fast det stadigt. Testa fjärrkontrollen SRU 1010 använder olika signaler för olika märken och till och med för olika modeller av samma märke, och det är därför säkrast att testa om din teve reagerar på SRU 1010.
 • Page 24 Ställa in fjärrkontrollen Detta är bara nödvändigt om din teve inte reagerar på SRU 1010. I så fall känner inte SRU 1010 igen märket och/eller modellen på din teve, och då måste du programmera fjärrkontrollen så den gör det. I exemplet nedan visas hur du gör det. Du kan ställa in fjärrkontrollen manuellt eller automatiskt.
 • Page 25 Se till att teven är påkopplad och välj en kanal med den gamla fjärrkontrollen eller med knapparna på teven (exempelvis kanal 1). Håll ner knapparna s och y på SRU 1010 samtidigt i fem sekunder tills indikatorn lyser. Tryck på y på SRU 1010 och håll ner den.
 • Page 26: Knappar Och Funktioner

  – Byt ut de gamla batterierna mot två nya 1,5-voltbatterier av R03, UM4 eller AAA-typ. – Rikta SRU 1010 mot enheten och se till att det inte finns några hinder i vägen mellan SRU 1010 och enheten. • SRU 1010 reagerar inte ordentligt på kommandon.
 • Page 27 Sett på dekselet igjen og klikk det godt på plass. Teste fjernkontrollen Siden SRU 1010 kan bruke forskjellige signaler for hvert merke, og til og med for ulike modeller av samme merke, råder vi deg til å teste om TV-apparatet ditt reagerer på SRU 1010.
 • Page 28 Stille inn fjernkontrollen Dette er bare nødvendig hvis apparatet ditt ikke reagerer på SRU 1010. I så fall betyr det at SRU 1010 ikke gjenkjenner TV-apparatets merke og/eller modell, og da må du programmere fjernkontrollen til å gjøre det. Eksempelet nedenfor forklarer deg hvordan dette gjøres. Du kan innstille fjernkontrollen enten manuelt eller automatisk.
 • Page 29 Hvis du ikke kan det, kan du gjenta den automatiske innstillingen. SRU 1010 vil da søke etter en kode som kanskje fungerer bedre. – Etter at SRU 1010 har gått gjennom alle de kjente kodene, vil søkingen stoppe automatisk og indikatorlampen vil slutte å blinke. –...
 • Page 30 SRU 1010-kontrollen reagerer ikke som den skal på kommandoer. – Du bruker kanskje feil kode. Prøv å programmere SRU 1010 igjen med en annen kode, som finnes under merkenavnet for apparatet ditt, eller still den inn på automatisk søking igjen for å finne den riktige koden.
 • Page 31 Aseta kansi ja napsauta se kunnolla paikalleen. Kauko-ohjaimen testaus Koska SRU 1010-kauko-ohjain voi käyttää erilaisia signaaleja kutakin brändiä varten ja jopa saman brändin eri malleja varten, on suositeltavaa testata, reagoiko televisiosi SRU 1010-kauko-ohjaimeen. Alla oleva esimerkki ohjaa sinua tämän suorittamisessa.
 • Page 32 Kauko-ohjaimen asetus Tämä on tarpeen vain jos televisiosi ei reagoi SRU 1010-kauko-ohjaimeen. Jos käy näin, SRU 1010-kauko- ohjain ei tunnista televisiosi brändiä ja/tai mallia ja joudut ohjelmoimaan kauko-ohjaimen tätä varten. Alla oleva esimerkki ohjaa sinua tämän suorittamisessa.Voit asettaa kauko-ohjaimen joko manuaalisesti tai automaattisesti.
 • Page 33 Jos näin ei ole, voit suorittaa automaattisen asetuksen uudelleen. SRU 1010-kauko-ohjain hakee sen jälkeen koodin, joka voi toimia paremmin. – Kun SRU 1010-kauko-ohjain on käynyt läpi kaikki tunnetut koodit, haku pysähtyy automaattisesti ja merkkivalo lopettaa vilkkumisen. – Television automaattinen ohjelmointi vie enintään 6 minuuttia.
 • Page 34 Laite, jota haluat käyttää, ei reagoi näppäintä painettaessa. – Vaihda vanhat paristot kahteen uuteen R03-, UM4- tai AAA-tyyppiseen paristoon. – Kohdista SRU 1010-kauko-ohjain laitetta kohti ja varmista, että kauko-ohjaimen ja laitteen välillä ei ole esteitä. • SRU 1010-kauko-ohjain ei reagoi oikein komentoihin.
 • Page 35: Installazione Del Telecomando

  Prova del telecomando Poiché il telecomando SRU 1010 potrebbe usare segnali differenti per ciascuna marca e perfino modelli differenti per la stessa marca, si consiglia di provare se il televisore risponde al telecomando SRU 1010. L’esempio di seguito mostra come effettuare ciò.
 • Page 36 Puntare il telecomando SRU 1010 verso il televisore e controllare che risponda come dovrebbe. – Se il televisore risponde a tutti i comandi dei tasti, il telecomando SRU 1010 è pronto per l’uso. Non dimenticare di annotare il codice. •...
 • Page 37 In caso contrario, effettuare di nuovo l’impostazione automatica. Il telecomando SRU 1010 ricercherà quindi un codice che funziona meglio. – Una volta che il telecomando SRU 1010 ha rilevato tutti i codici conosciuti, la ricerca si arresta automaticamente e la spia cessa di lampeggiare. –...
 • Page 38: Tasti E Funzioni

  – Sostituire le vecchie batterie con due nuove di tipo R03, UM4 o AAA. – Puntare il telecomando SRU 1010 verso il dispositivo ed assicurarsi che non vi siano ostacoli tra il telecomando SRU 1010 ed il dispositivo. • Il telecomando SRU 1010 non risponde adeguatamente ai comandi.
 • Page 39: Ndice De Materias

  Información para el consumidor ............72 1. Introducción Le damos la enhorabuena por su compra del mando a distancia universal SRU 1010 de Philips. El SRU 1010 es un práctico mando a distancia de teclas grandes y forma ergonómica que le ofrecen un control cómodo.
 • Page 40 Configuración del mando a distancia Esto sólo es necesario si su televisor no responde al SRU 1010. En este caso, el SRU 1010 no reconoce la marca y/o modelo de su televisor y necesita programar el mando a distancia para hacerlo. El ejemplo siguiente le muestra cómo hacerlo.
 • Page 41 Si no es así, puede volver a realizar la configuración automática. Entonces el SRU 1010 buscará un código que quizás funcione mejor. – Después de que el SRU 1010 ha ejecutado todos los códigos conocidos, la búsqueda para automáticamente y la luz indicadora deja de destellar. –...
 • Page 42 – Cambie las pilas antiguas por dos pilas nuevas de tipo R03, UM4 o AAA. – Apunte el SRU 1010 al dispositivo y asegúrese de que no hay obstrucciones entre el SRU 1010 y el dispositivo. • El SRU 1010 no responde correctamente a los comandos.
 • Page 43: Inserir As Pilhas

  Reponha a tampa e feche-a com firmeza. Testar o telecomando Visto o telecomando SRU 1010 poder usar sinais diferentes para cada marca, e mesmo para cada modelo da mesma marca, é aconselhável testar se o seu televisor responde aos comandos do telecomando SRU 1010.
 • Page 44 Configurar o telecomando Isto só é necessário se o seu televisor não responder aos comandos do SRU 1010. Se esse for o caso, o SRU 1010 não reconhece a marca e o modelo do seu televisor, e precisa de programar o telecomando para efectuar esse reconhecimento.
 • Page 45 Verifique se consegue usar todas as funções do seu televisor através do telecomando SRU 1010. • Se não for este o caso, pode repetir a configuração automática. O telecomando SRU 1010 irá então procurar um código que talvez funcione melhor com o seu televisor. –...
 • Page 46 – Substitua as pilhas gastas, por duas pilhas de formato R03, UM4 ou AAA. – Aponte o SRU 1010 para o televisor e certifique-se de não haverem obstruções entre o SRU 1010 e o televisor. • O telecomando SRU 1010 não responde correctamente aos comandos.
 • Page 47 ............. . . 48 SRU 1010 SRU 1010 .
 • Page 48 • ’ www.philips.com/urc. www.philips.com/urc SRU 1010 SRU 1010 SRU 1010 SRU 1010 EKK M a a a a ‘ a a. SRU 1010...
 • Page 49 EKK M • SRU 1010 SRU 1010 SRU 1010 • SRU 1010 a a a SRU 1010 d ad a a a SRU 1010 SRU 1010 SRU 1010. a a a a 2 a d...
 • Page 50 1 y ( 4 VOL – 5 PROG – 6 VOL – 7 PROG + 8 s (Mute) – – – SRU 1010 a SRU 1010 – a d a – ’. – ’. SRU 1010 a a a SRU 1010...
 • Page 51 РУССКИЙ Содержание Введение ............... 52 Подготовка...
 • Page 52 Настройка пульта дистанционного управления Ручная настройка пульта дистанционного управления Чтобы найти подходящий код, вы можете просто выбрать модель вашего устройства на нашем веб-сайте www.philips.com/urc. Убедитесь в том, что вы используете коды из подходящей таблицы. • Если устройство не реагирует на команды, подаваемые при нажатии всех или некоторых...
 • Page 53 РУССКИЙ Автоматическая настройка пульта дистанционного управления • В противном случае вы можете повторить автоматическую настройку. Теперь SRU 1010 будет искать код, который, возможно, будет работать лучше.
 • Page 54 – Замените старые батарейки на две новые батарейки типа R03, UM4 или AAA. – Направьте SRU 1010 на устройство и убедитесь в отсутствии препятствий между SRU 1010 и устройством. – Возможно, вы ввели неподходящий код. Попробуйте запрограммировать SRU 1010 снова, используя...
 • Page 55 Dejte víčko na místo a pevně je zaklapněte. Zkouška dálkového ovladače Jelikož ovladač SRU 1010 může používat různé signály pro různé značky přístrojů, případně i pro různé modely jedné značky, doporučujeme Vám, abyste si vyzkoušeli, zda Vaše televize na ovladač SRU 1010 reaguje.
 • Page 56 Dálkový ovladač je nutné seřídit jen tehdy, jestliže Vaše televize na ovladač SRU 1010 nereaguje. V tomto případě ovladač SRU 1010 není schopen zaregistrovat značku anebo model Vaší televize a musíte ovladač naprogramovat tak, aby ji zaregistroval. Níže jsou uvedeny pokyny k seřízení ovladače.
 • Page 57 Zkontrolujte, zda je televize zapnutá a původním ovladačem nebo tlačítky na televizi vylaďte nějaký kanál (například kanál 1). Podržte tlačítka s a y na ovladači SRU 1010 pět vteřin současně stisknutá tak, aby indikátor zůstal rozsvícený. Nyní na ovladači SRU 1010 stiskněte tlačítko y a podržte je stisknuté.
 • Page 58 – Vyměňte staré baterie za dvě nové baterie typu R03, UM4 nebo AAA. – Zaměřte ovladač SRU 1010 na přístroj a zkontrolujte, zda mezi ovladačem SRU 1010 a přístrojem nejsou žádné překážky. • Ovladač SRU 1010 nereaguje správně na pokyny.
 • Page 59 Załóż pokrywkę na miejsce i wciśnij do zatrzaśnięcia. Testowanie pilota Ponieważ SRU 1010 może stosować odmienne sygnały dla poszczególnych marek, a nawet dla różnych modeli tej samej marki, zaleca się przetestowanie, czy posiadany telewizor reaguje na sygnały danego SRU 1010. Poniższy przykład ilustruje, jak to zrobić.
 • Page 60 Ustawianie pilota Jest wymagane tylko w przypadku, kiedy posiadany telewizor nie reaguje na sygnały z SRU 1010. Oznacza to, że SRU 1010 nie rozpoznaje marki i/lub modelu danego telewizora i wymaga odpowiedniego zaprogramowania. Poniższy przykład ilustruje, jak to zrobić. Pilota można ustawiać ręcznie lub automatycznie.
 • Page 61 Jeśli tak nie jest, to ponownie przeprowadź automatyczne ustawienie. SRU 1010 poszuka kodu, który może będzie lepiej działał. – Po przejściu wszystkich znanych kodów SRU 1010 automatycznie zatrzyma przeszukiwanie i lampka wskaźnikowa przestanie migać. – Automatyczne programowanie telewizora zajmuje maksimum 6 minut.
 • Page 62 Obsługiwane urządzenie nie reaguje na wciskanie klawiszy. – Wymień stare baterie na dwie nowe typu R03, UM4 lub AAA. – Nakieruj SRU 1010 na obsługiwane urządzenie i sprawdź, czy nie występują przeszkody na drodze pomiędzy nimi. • SRU 1010 nie reaguje prawidłowo na polecenia.
 • Page 63 Codes SETUP CODES FOR TV Acme...12s2 Acura ...12s4 ADA...2111 ADC...12s1, 213s Admiral ...12s3, 12s1, 2123, 2121 Adyson...12s2 Agazi...12s1 Aiko...12s2, 12s4, 213s Aiwa...11s4, 1s11, 2324 Akai...12s4, 1433, 1431, ...213s, 2113, 2111, 2112, 2144 Akiba ...2112 Akura...12s1, 2112 Alba...3s43, 132s, 1132, 112s, ...12s2, 12s4, 1431, 2112 Allorgan...2122 Allstar...1433...
 • Page 64 Codes Elin...12s2, 1433, 1431, 211s Elite ...1433, 2112 Elman...2114, 21s3 Elta ...12s4 Emerson...12s3 Epson ...23s1, 23s4 Erres ...1433, 1431 Etron...12s4 Euro-Feel...12s1 Euroline ...1431 Euromann...12s1, 12s2, 1433 Europhon...12s2, 1433, 2114, 21s3 Fenner ...12s4 Ferguson ...3112, 3212, 1431 Fidelity ...12s2, 2123 Finlandia...2113, 2123 Finlux ...12s3, 12s2, 12ss, 1433, 1431, ...213s, 2114, 211s, 2144, 21s3 First Line ...12s2, 12s4, 1433, 2122, 214s...
 • Page 65 Codes LG...3244, 32s1, 3ss2, 3ss4, 3sss, ...1331, 1323, 13s3, 13s2, 11s1, 1231, ...1232, 1242, 12s2, 12s4, 1433, 1431, ...14s3, 1s12, 2343, 2123, 214s, 21s3 Liesenk ...1431 Life ...12s1, 12s4, 2144 Lifetec...12s1, 12s4, 2144 Loewe...3343, 3231, 3213, 1144 Loewe Opta...12s3, 1433, 1431 Luma ...1431, 2123 Lumatron...1433, 1431, 2123 Lux May ...1433...
 • Page 66 Codes Profi-Tronic ...1433 Proline...1433, 213s Prosonic...12s2, 1431 Protech ...12s1, 12s2, 12s4, 1433, ...1431, 2114, 214s, 21s3 Provision ...1431 Pye...3242, 3s12, 1433, 1431 Pymi ...12s4 Quasar ...214s Quelle ...12s1, 12s2, 1433, 1431, ...211s, 2122, 214s, 21s3 Radiola ...1433, 1431 Radiomarelli ...12s3, 214s Radionette...211s Radiotone...1433 Revox ...1433, 1431...
 • Page 67 Codes Toshiba...3311, 3132, 31ss, 3223, 3431, ...3432, 3413, 3423, 3421, 3422, ...3s23, 1312, 1344, 13s1, 1134, ...1121, 1122, 11s2, 1212, 1221, ...1224, 122s, 1241, 1414, 1s34, ...1s43, 1s41, 2311, 2323, 2134 Towada ...2121, 21s3 Uher ...12ss, 1433, 2121 Ultravox ...12s3, 12s2, 2114, 214s, 21s3 United...1431 Universum ...12s1, 1433, 1431, ...211s, 214s, 21s3...
 • Page 68 Information to the consumer Disposal of your old product Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product, it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
 • Page 69 Informatie voor de consument Verwijdering van uw oude product Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden. Als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EC. Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.
 • Page 70 Informasjon til forbrukerne Avhending av gamle produkter Produktet er utformet og produsert i materialer og komponenter av høy kvalitet, som kan resirkuleres og brukes på nytt. Når denne søppelbøtten med kryss på følger med et produkt, betyr det at produktet dekkes av det europeiske direktivet 2002/96/EU.
 • Page 71 Información al consumidor Desecho del producto antiguo El producto se ha diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y volver a utilizar. Cuando este símbolo de contenedor de ruedas tachado se muestra en un producto indica que éste cumple la directiva europea 2002/96/EC.
 • Page 72 Informace pro zákazníka Likvidace starého výrobku Tento výrobek je navržen a vyroben z materiálů a komponentů nejvyšší kvality, které je možné recyklovat a opětovně použít. Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/EC. Informujte se o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.
 • Page 73 Guarantee certificate Certificat de garantie Garantiebewijs Záruční list Type: Serial nr.: Date of purchase - Date d’achat - Koopdatum - Kaufdatum - Fecha de compra - Data di acquisto Data da compra - Inköpsdat - Køpedatum - Kjøpedato - Ostopäivä - Datum nákupu - Data zakupu - Дата...

This manual is also suitable for:

Sru1010/10