Download Print this page

Philips SRU152/10 Instructions For Use Manual

Philips universal remote control sru152 tv zapper spongebob.
Hide thumbs

Advertisement

SRU152.qxd 13-01-2005 12:30 Pagina 1
Instructions for use
GB
Mode d'emploi
F
Bedienungsanleitung 12
D
Gebruiksaanwijzing 16
NL
Vejledning
DK
Bruksanvisning
S
Bruksanvisning
N
Käyttöohjeet
FIN
Instruzioni per l'uso 36
I
Instrucciones de
E
utilización
Manual de utilização 44
P
GR
Instrukcja
PL
użytkowania
Quick, Clean & Easy Setup
www.philips.com/urc
4
8
20
24
28
32
40
48
52
SRU 152

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Philips SRU152/10

   Summary of Contents for Philips SRU152/10

 • Page 1

  SRU152.qxd 13-01-2005 12:30 Pagina 1 Instructions for use Mode d'emploi Bedienungsanleitung 12 Gebruiksaanwijzing 16 Vejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Instruzioni per l'uso 36 Instrucciones de utilización Manual de utilização 44 Instrukcja użytkowania Quick, Clean & Easy Setup www.philips.com/urc SRU 152...

 • Page 2

  SRU152.qxd 13-01-2005 12:30 Pagina 2...

 • Page 3

  SRU152.qxd 13-01-2005 12:30 Pagina 3...

 • Page 4: Table Of Contents

  Code list of all brands / equipment ....56-59 1. Introduction Congratulations on your purchase of the Philips SRU152 universal remote control. After installing the remote control it can operate the most-used functions of almost any brand of TV.

 • Page 5: Setting The Remote Control

  SRU152.qxd 13-01-2005 12:30 Pagina 5 Setting the remote control This is only necessary if your TV does not respond to the SRU152. If that is the case, the SRU152 does not recognize the brand and/or model of your TV and you need to program the remote control to do so. The example below instructs you how to do this.

 • Page 6: Automatically Setting The Remote Control

  SRU152.qxd 13-01-2005 12:30 Pagina 6 Instructions for use Automatically setting the remote control If you cannot find the right code for your brand device, the remote control can automatically search for the right code. Make sure the TV is switched on and select a channel using the original remote control or the keys on the TV (for example channel 1).

 • Page 7: Keys And Functions

  SRU152.qxd 13-01-2005 12:30 Pagina 7 3. Keys and functions The illustration on page 3 gives an overview of all keys and their functions. 1 y (Standby)..switches the TV on or off. 2 Indicator LED ..flashes green when a code is being entered and 3 VOL –...

 • Page 8: Installation De La Télécommande

  Nomenclature des marques/équipements ... . . 56-59 1. Introduction Merci d’avoir acheté cette télécommande universelle Philips SRU152. Une fois installée, la télécommande est compatible avec les fonctions les plus courantes de quasiment n’importe quelle marque de téléviseur.

 • Page 9: Réglage De La Télécommande

  SRU152.qxd 13-01-2005 12:31 Pagina 9 Réglage de la télécommande Cette opération n’est nécessaire que si la SRU152 ne fonctionne pas ou seulement partiellement avec votre TV. La raison en est que la SRU152 ne reconnaît pas la marque ni/ou le modèle ; dans ce cas, vous devez la configurer en conséquence.

 • Page 10: Réglage Automatique De La Télécommande

  SRU152.qxd 13-01-2005 12:31 Pagina 10 Mode d'emploi Réglage automatique de la télécommande Si vous ne trouvez pas le code de la marque de votre matériel, vous pouvez également laisser la télécommande le rechercher automatiquement. Allumez le téléviseur et sélectionnez un canal (par exemple, le canal 1) à...

 • Page 11: Touches Et Fonctions

  SRU152.qxd 13-01-2005 12:31 Pagina 11 3. Touches et fonctions L’illustration de la page 3 présente toutes les touches et leur fonction. 1 y (Veille) ..mise sous tension et hors tension d’un téléviseur. 2 Indicator DEL .

 • Page 12: Einleitung

  Codeliste aller Marken / Geräte..... . 56-59 1. Introduction Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung für diese universelle Fernbedienung SRU152 von Philips. Nach der Inbetriebnahme der Fernbedienung können Sie hiermit die gängigsten Funktionen von nahezu allen Fernsehgeräten steuern.

 • Page 13: Einstellen Der Fernbedienung

  SRU152.qxd 13-01-2005 12:31 Pagina 13 Einstellen der Fernbedienung Dies ist nur erforderlich, wenn sich Ihr Gerät nicht oder nur teilweise mit der Fernbedienung SRU152 steuern lässt. In diesem Fall kennt die Fernbedienung die Marke und/oder das Modell Ihres TV nicht und müssen Sie diese der Fernbedienung bekannt geben.

 • Page 14: Automatisches Einstellen Der Fernbedienung

  SRU152.qxd 13-01-2005 12:31 Pagina 14 Bedienungsanleitung Automatisches Einstellen der Fernbedienung Wenn Sie den richtigen Code für Ihre Gerätemarke nicht finden können, können Sie die Fernbedienung auch nach dem richtigen Code suchen lassen. Sorgen Sie dafür, dass das Fernsehgerät eingeschaltet ist, und wählen Sie mit Hilfe der Original-Fernbedienung oder mit den Tasten am Gerät einen Kanal (zum Beispiel Kanal 1).

 • Page 15: Tasten Und Funktionen

  SRU152.qxd 13-01-2005 12:31 Pagina 15 3. Tasten und Funktionen Die Abbildung auf Seite 3 enthält eine Übersicht über alle Tasten und ihre Funktionen. 1 y (Bereitschaft) ..Zum Ein- und Ausschalten von TV. 2 Anzeige-LED ..Blinkt grün, wenn ein Code eingegeben wird 3 VOL –...

 • Page 16

  Codelijst van alle merken / apparatuur ....56-59 1. Inleiding Gefeliciteerd met de aanschaf van deze Philips SRU152 universele afstandsbediening. Na het instellen van de afstandsbediening kan die de meestgebruikte functies van vrijwel elk merk TV bedienen.

 • Page 17

  SRU152.qxd 13-01-2005 12:31 Pagina 17 Instellen van de afstandsbediening Dit is alleen nodig wanneer uw tv niet of slechts gedeeltelijk te bedienen is via de SRU152. In dit geval kent de SRU152 merk en/of model van uw tv niet en dient u dit kenbaar te maken aan de SRU152. In het onderstaande voorbeeld leest u hoe.

 • Page 18

  SRU152.qxd 13-01-2005 12:31 Pagina 18 Gebruiksaanwijzing Automatisch instellen van de afstandsbediening Wanneer u de juiste code voor uw merk tv niet kunt vinden, kunt u de afstandsbediening ook automatisch laten zoeken naar de juiste code. Zorg dat de tv aan staat en selecteer met behulp van de originele afstandsbediening of met de knoppen op het toestel een kanaal (bijv.

 • Page 19

  SRU152.qxd 13-01-2005 12:31 Pagina 19 3. Toetsen en functies De afbeelding op pagina 3 geeft een overzicht van alle toetsen en hun functies. 1 y (Standby)..in- en uitschakelen van tv. 2 Indicatie-LED..knippert groen bij het invoeren van een code en 3 VOL –...

 • Page 20

  Kodeliste over alle mærker / udstyr ....56-59 1. Indledning Til lykke med erhvervelsen af Philips universal-fjernbetjeningenSRU152. Når fjernbetjeningen er installeret, kan den betjene alle de hyppigst anvendte funktioner på...

 • Page 21: Indstilling Af Fjernbetjeningen

  SRU152.qxd 13-01-2005 12:31 Pagina 21 Indstilling af fjernbetjeningen Fjernbetjeningen skal kun indstilles, hvis dit udstyr ikke eller kun delvis kan betjenes via SRU152’en. I så tilfælde genkender SRU152’en ikke mærket og/eller model af dit TV, og du skal indstille fjernbetjeningen, så den genkender dit udstyr.

 • Page 22

  SRU152.qxd 13-01-2005 12:31 Pagina 22 Vejledning Automatisk indstilling af fjernbetjeningen Hvis du ikke kan finde den rigtige kode til mærket på dit udstyr, kan du få fjernbetjeningen til automatisk at søge den rigtige kode. Sørg for at tv’et er slået til og vælg en kanal (f.eks. kanal 1) ved at bruge den originale fjernbetjening eller ved brug af knapperne på...

 • Page 23

  SRU152.qxd 13-01-2005 12:31 Pagina 23 3. Knapper og funktioner Afbildningen på side 3 giver en oversigt over alle knapper og deres funktioner. 1 y (Standby)..slår TV til og fra. 2 Indikator-LED ..blinker grønt, når en kode indtastes og når 3 VOL –...

 • Page 24: Introduktion

  Kodlista för alla märken / all utrustning ....56-59 1. Introduktion Grattis till ditt köp av en Philips SRU152 universalfjärrkontroll. När fjärrkontrollen är installerad kan den styra de vanligaste funktionerna på...

 • Page 25: Tälla In Fjärrkontrollen

  SRU152.qxd 13-01-2005 12:31 Pagina 25 Ställa in fjärrkontrollen Detta är bara nödvändigt om apparaten inte reagerar på signaler från SRU152. Om så är fallet, känner SRU152 inte igen märket och/eller modellen på TV:n och du måste därför programmera fjärrkontrollen att göra det. Exemplet nedan beskriver hur du går till väga Slå...

 • Page 26: Ställa In Fjärrkontrollen Automatiskt

  SRU152.qxd 13-01-2005 12:31 Pagina 26 Bruksanvisning Ställa in fjärrkontrollen automatiskt Om du inte hittar rätt kod för det märke du använder, kan fjärrkontrollen automatiskt söka reda på koden. Se till att TV:n är påslagen och välj en kanal med hjälp av originalfjärrkontrollen eller knapparna på...

 • Page 27: Knappar Och Funktioner

  SRU152.qxd 13-01-2005 12:31 Pagina 27 3. Knappar och funktioner Bilden på sidan 3 ger en översikt över alla knappar och deras funktioner. 1 y (Standby)..stäng av och slå på lägena TV. 2 Indikatorlampa (lysdiod).

 • Page 28: Installere Fjernkontrollen

  Kodeliste over alle merker / alt utstyr ....56-59 1. Innledning Gratulerer med valget av en Philips SRU152 universal fjernkontroll. Etter installasjonen, kan fjernkontrollen betjene de mest brukte funksjonene på...

 • Page 29: Stille Inn Fjernkontrollen

  SRU152.qxd 13-01-2005 12:31 Pagina 29 Stille inn fjernkontrollen Dette er bare nødvendig hvis apparatet ditt ikke reagerer på SRU152. I så fall betyr det at SRU152 ikke gjenkjenner apparatets merke og/eller modell, og da må du programmere fjernkontrollen til å gjøre det. Eksempelet nedenfor forklarer deg hvordan dette gjøres.

 • Page 30: Stille Inn Fjernkontrollen Automatisk

  SRU152.qxd 13-01-2005 12:31 Pagina 30 Bruksanvisning Stille inn fjernkontrollen automatisk Hvis du ikke finner den riktige koden for apparatmerket ditt, kan fjernkontrollen automatisk søke etter den riktige koden. Forsikre deg om at TV-apparatet er slått på, og velg en kanal med den opprinnelige fjernkontrollen eller med knappene på...

 • Page 31: Knapper Og Funksjoner

  SRU152.qxd 13-01-2005 12:31 Pagina 31 3. Knapper og funksjoner Illustrasjonen på side 3 gir en oversikt over alle knapper og deres funksjoner. 1 y (Standby)..slår TV-modus på eller av. 2 Indikatorlys ..blinker grønt når det legges inn en kode og når 3 VOL –...

 • Page 32: Johdanto

  Eri merkkien ja laitteiden koodiluettelo....56-59 1. Johdanto Onnittelumme siitä, että hankit Philips SRU152-yleiskauko-ohjaimen. Kauko- ohjaimen asentamisen jälkeen sillä voi ohjata lähes minkä tahansa merkkisen television yleisimmin tarvittavia toimintoja.

 • Page 33: Kauko-ohjaimen Asetusten Määrittäminen

  SRU152.qxd 13-01-2005 12:31 Pagina 33 Kauko-ohjaimen asetusten määrittäminen SRU152-kauko-ohjaimen asetukset tarvitsee määrittää vain silloin, kun laite ei reagoi sillä annettuihin komentoihin.Tässä tapauksessa SRU152 ei tunnista laitteen merkkiä tai mallia, ja se pitää ohjelmoida laitetta varten. Alla olevassa esimerkissä kuvataan tämä television osalta. Kytke televisio päälle joko sen omasta virtakytkimestä...

 • Page 34: Kauko-ohjaimen Asetusten Määrittäminen Automaattisesti

  SRU152.qxd 13-01-2005 12:31 Pagina 34 Käyttöohje Kauko-ohjaimen asetusten määrittäminen automaattisesti Jos luettelosta ei löydy laitteen oikeaa koodia, kauko-ohjain voi automaattisesti etsiä oikean koodin. Varmista, että televisio on kytketty päälle.Valitse sitten kanava (esimerkiksi kanava 1) television omalla kauko-ohjaimella tai sen etupaneelin painikkeilla. SRU152 lähettää television virrankatkaisusignaalia kaikille sen muistiin tallennetuille televisiomalleille.

 • Page 35: Painikkeet Ja Toiminnot

  SRU152.qxd 13-01-2005 12:31 Pagina 35 3. Painikkeet ja toiminnot Sivulla 3 on yleiskatsaus kaikista painikkeista ja niiden toiminnoista. 1 y (Valmiustila)..TV-tilan kytkeminen päälle tai pois päältä. 2 Merkkivalo ..Vilkkuu vihreänä koodin syöttämisen ja kauko- 3 VOL –...

 • Page 36: Introduzione

  Lista dei codici per tutte le marche / apparecchi ..56-59 1. Introduzione Congratulazioni per l’acquisto del telecomando universale Philips SRU152. Dopo la configurazione, il telecomando potrà controllare le funzioni maggiormente utilizzate dei TV di qualsiasi marca.

 • Page 37: Configurazione Del Telecomando

  SRU152.qxd 13-01-2005 12:31 Pagina 37 Configurazione del telecomando Questa procedura va svolta solo se l’apparecchio non risponde ai comandi inviati dall’SRU152. Se ciò accade significa che SRU152 non riconosce la marca e/o il modello delle televisore ed è quindi necessario programmare il telecomando in base alle specifiche dell’apparecchio.

 • Page 38: Configurazione Automatica Del Telecomando

  SRU152.qxd 13-01-2005 12:31 Pagina 38 Instruzioni per l'uso Configurazione automatica del telecomando Se nessuno dei codici abbinati alla marca del vostro prodotto è corretto, è possibile utilizzare la funzione di ricerca automatica del codice corretto del telecomando. Assicuratevi che il TV sia acceso e selezionate un canale mediante il suo telecomando originale, od i tasti del pannello del televisore (ad esempio il canale 1).

 • Page 39: Tasti E Funzioni

  SRU152.qxd 13-01-2005 12:31 Pagina 39 3. Tasti e funzioni L’illustrazione a pagina 3 fornisce una panoramica di tutti i tasti e le relative funzioni. 1 y (Standby)..attiva o disattiva la modalità TV. 2 LED....lampeggia in verde all'inserimento di un codice e 3 VOL –...

 • Page 40: Introducción

  1. Introducción Enhorabuena por la adquisición del mando a distancia universal Philips SRU152. Una vez instalado el mando a distancia, éste puede controlar las funciones más utilizadas de casi todas las marcas de TV. Para obtener más información sobre la configuración de este mando a distancia, consulte el capítulo ‘Instalación del mando a distancia’.

 • Page 41: Configuración Del Mando A Distancia

  SRU152.qxd 13-01-2005 12:31 Pagina 41 Configuración del mando a distancia Este proceso sólo es necesario si el televisor no responde al mando a distancia SRU152. Si es así, el mando SRU152 no reconoce la marca y/o el modelo del televisor en cuestión y debe programarlo para que lo reconozca En el ejemplo siguiente se explica cómo realizar esta configuración.

 • Page 42: Configuración Automática Del Mando A Distancia

  SRU152.qxd 13-01-2005 12:31 Pagina 42 Instrucciones de manejo Configuración automática del mando a distancia Si no encuentra el código adecuado para la marca de su dispositivo, el mando a distancia puede buscarlo automáticamente. Asegúrese de que el televisor está encendido y seleccione un canal con el mando a distancia original o las teclas del televisor (por ejemplo, el canal 1).

 • Page 43: Teclas Y Funciones

  SRU152.qxd 13-01-2005 12:31 Pagina 43 3. Teclas y funciones La ilustración de la página 3 proporciona una descripción de todas las teclas y sus funciones. 1 y (En espera) ..activa o desactiva los modos TV. 2 Indicador LED .

 • Page 44: Instalar O Telecomando

  Lista de códigos de todas as marcas / equipamento ..56-59 1. Introdução Parabéns por ter adquirido o telecomando universal SRU152 da Philips. Depois de instalar o telecomando, ele pode comandar a maioria das funções de quase todas as marcas de televisores.

 • Page 45: Programar O Telecomando

  SRU152.qxd 13-01-2005 12:31 Pagina 45 Programar o telecomando Este procedimento só é necessário se o aparelho não responder ao SRU152. Se for o caso, o SRU152 não reconhece a marca e/ou modelo do televisor e é necessário programar o telecomando para o fazer. O exemplo a seguir fornece instruções sobre como deve proceder.

 • Page 46: Programar Automaticamente O Telecomando

  SRU152.qxd 13-01-2005 12:31 Pagina 46 Manual de utilização Programar automaticamente o telecomando Se não conseguir encontrar o código correcto do aparelho de marca, o telecomando pode procurar automaticamente o código correcto. Verifique se o televisor está ligado e seleccione um canal utilizando o telecomando de origem ou os botões do televisor (por exemplo, o canal 1).

 • Page 47

  SRU152.qxd 13-01-2005 12:31 Pagina 47 3. Teclas e funções A ilustração da página 3, fornece uma visão geral de todas as teclas e respectivas funções. 1 y (Standby) . . . liga e desliga o modo TV. 2 Indicador luminoso..ffica verde intermitente quando está a ser introduzido um código e quando se programa automaticamente o telecomando.

 • Page 48

  Λίστα κωδικών µε όλες τις µάρκες/εξοπλισµό..56-59 1. Εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά του τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης SRU152 της Philips. Μετά την εγκατάσταση του, το τηλεχειριστήριο θα είναι σε θέση να εκτελεί τις pερισσότερο χρησιµοpοιούµενες λειτουργίες σχεδόν κάθε µάρκας τηλεόρασης.

 • Page 49

  SRU152.qxd 13-01-2005 12:31 Pagina 49 Ρύθµιση του τηλεχειριστηρίου TΚάτι τέτοιο είναι απαραίτητο µόνο αν η συσκευή σας δεν απο- κρίνεται στο SRU152. Στην περίπτωση αυτή, το SRU152 δεν ανα- γνωρίζει τη µάρκα και/ή το µοντέλο της συσκευής σας, χρειάζεται εποµένως να προγραµµατίσετε κατάλληλα το τηλεχειριστήριο. Το...

 • Page 50

  SRU152.qxd 13-01-2005 12:31 Pagina 50 Αυτόµατη ρύθµιση του τηλεχειριστηρίου Αν δεν µπορείτε να βρείτε το σωστό κωδικό της συσκευής σας, το τηλεχειριστήριο µπορεί να αναζητήσει αυτόµατα το σωστό κωδικό. Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι αναµµένη και επιλέξτε κάποιο κανάλι χρησιµοποιώντας το δικό της τηλεχειριστήριο ή τα...

 • Page 51

  SRU152.qxd 13-01-2005 12:31 Pagina 51 3. Πλήκτρα και λειτουργίες Στη σελίδα 3 υπάρχει συνοπτική εικόνα όλων των πλήκτρων. 1 y (Αναµονή) ..ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη 2 Ενδεικτικό LED . . αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα κατά την 3 VOL –...

 • Page 52: Wprowadzenie

  Klawisze i funkcje ........55 Lista kodów wszystkich producentów / sprzętu ..56-59 1. Wprowadzenie Gratulujemy zakupu pilota uniwersalnego Philips SRU152. Po instalacji pilot zdalnego sterowania może obsługiwać najczęściej używane funkcje niemal każdego odbiornika telewizyjnego.

 • Page 53: Konfigurowanie Pilota

  SRU152.qxd 13-01-2005 12:31 Pagina 53 Konfigurowanie pilota Jest to konieczne tylko wtedy, gdy TV nie reaguje na sygnały z pilota SRU510. W takim przypadku pilot SRU510 nie rozpoznaje producenta lub modelu TV i należy zaprogramować pilota tak, aby je rozpoznawał. Poniższy przykład pokazuje, jak to zrobić. Włącz telewizor ręcznie lub korzystając z oryginalnego pilota.

 • Page 54: Automatyczne Konfigurowanie Pilota

  SRU152.qxd 13-01-2005 12:31 Pagina 54 Instrukcja obsługi Automatyczne konfigurowanie pilota Jeśli nie można znaleźć odpowiedniego kodu dla danego urządzenia, pilot może automatycznie wyszukać właściwy kod. Sprawdź, czy telewizor jest włączony i wybierz kanał za pomocą oryginalnego pilota lub przycisków na telewizorze (np. kanał 1). Pilot SRU152 emituje sygnał...

 • Page 55: Klawisze I Funkcje

  SRU152.qxd 13-01-2005 12:31 Pagina 55 3. Klawisze i funkcje Ilustracja na stronie 3 przedstawia wszystkie klawisze oraz ich funkcje. 1 y (Standby)..włącza lub wyłącza odbiornik telewizyjny. 2 Dioda LED ..miga na zielono po wprowadzeniu kodu i podczas 3 VOL –...

 • Page 56: Code List Of All Brands / Equipment

  SRU152.qxd 13-01-2005 12:31 Pagina 56 Codes SETUP CODES FOR TV AGB...31244 ASA...12413, 13114, 22113 Acura...11321 Admiral...12413, 13443, 14411 Adyson ...14421 Akai...23121, 22433, 14334, 31244 Akito...21334 Akura...23141, 14422 Alba...12111, 11321, 14422, ...11444, 21123, 23143 Allorgan ...22112 Amplivision ...14421, 23334 Amstrad...14141, 23143, ...11321, 12111, 23122, ...23141, 23424, 31244 Anitech...11321, 12324...

 • Page 57

  SRU152.qxd 13-01-2005 12:31 Pagina 57 Codes Forgestone...14241 Formenti...22234, 12111, 22423, ...32114, 12413, 14411 Frontech...24133, 13443, ...21213, 23123, 24234 Fujitsu...12314, 14332 Funai...22112, 14143 GBC ...32114 GEC...12123, 12314, 12111, ...14421, 31244, 32131 GPM...14422 Geloso ...11321, 14411, 22423 Genexxa ...13443, 14422 GoldStar ...12111, 14421, ...23123, 13131, 21442 Goodmans...12111, 12314, 14143, ...23143, 31143, 11444, 14421,...

 • Page 58

  ...21132, 14414, 32114 Pathe Marconi...14244, 14312, ...31211, 22331 Pausa...11321 Perdio...22234 Philco...12413, 12322, 12344, ...21213, 32114, 12324, 14411 Philex...22433 Philips ...12111, 32124, 22243, ...14241, 12123, 12413, ...23212, 32122, 32431 Phoenix...12413 Phonola ...12111, 12413 Pioneer...13131, 21433, 13443 Prandoni Prince...31244 Profex...11321, 12324, 23121, 23123 Proline ...22241...

 • Page 59

  SRU152.qxd 13-01-2005 12:31 Pagina 59 Codes Silver ...11444 Singer ...12413 Sinudyne ...31434, 31244, 13112, ...11322, 12413, 14141, ...14411, 21123, 22112, 22423 Skantic ...23111, 22444 Solavox ...22433, 13443 Sonitron...14334 Sonoko ...11321, 12111 Sonolor ...13443, 14334 Sontec...12111 Sony...11323, 11322, 11444, 21111 Soundwave...12111, 23442 Standard...14421, 14422, 11321 Stern...14332, 13443, 21243, 22141 Sunkai...22112, 22241...

 • Page 60

  SRU152.qxd 13-01-2005 12:31 Pagina 60 Guarantee certificate Certificat de garantie Garantiebewijs Záruční list year année jaar Jahr año Type: Type: Type: Serial nr.: Serial nr.: Serial nr.: Date of purchase - Date d’achat - Koopdatum - Kaufdatum - Date of purchase - Date d’achat - Koopdatum - Kaufdatum - Date of purchase - Date d’achat - Koopdatum - Kaufdatum - Fecha de compra - Data di acquisto - Data da compra - Inköpsdat - Fecha de compra - Data di acquisto - Data da compra - Inköpsdat -...

This manual also for:

Sru 152

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: