Philips SRU 1010 Instructions For Use Manual Page 72

Philips universal remote control instructions for use.
Hide thumbs

Advertisement

Informace pro zákazníka
CZ
Likvidace starého výrobku
Tento výrobek je navržen a vyroben z materiálů a komponentů nejvyšší kvality, které je možné
recyklovat a opětovně použít.
Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to,
že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/EC.
Informujte se o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických
výrobků.
Postupujte podle místních pravidel a neodkládejte takové staré výrobky do běžného komunálního
odpadu. Správná likvidace starého výrobku pomůže předcházet případným nepříznivým účinkům na
životní prostředí a lidské zdraví.
Informacje dla użytkownika
PL
Usuwanie zużytych produktów
Niniejszy produkt został zaprojektowany i wykonany w oparciu o wysokiej jakości materiały i
podzespoły, które poddane recyklingowi mogą być ponownie użyte.
Jeśli na produkcie znajduje się symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na kółkach,
podlega on postanowieniom dyrektywy 2002/96/WE.
Należy zapoznać się lokalnymi zasadami zbiórki i segregacji sprzętu elektrycznego i
elektronicznego.
Należy przestrzegać lokalnych przepisów i nie wyrzucać zużytych produktów elektronicznych wraz z
normalnymi odpadami gospodarstwa domowego. Prawidłowe składowanie zużytych produktów
pomaga ograniczyć ich szkodliwy wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.

Advertisement

   Related Manuals for Philips SRU 1010

This manual also for:

Sru1010/10

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: