Download Print this page

Philips SRU 1010 Instructions For Use Manual Page 72

Philips universal remote control instructions for use.
Hide thumbs

Advertisement

Informace pro zákazníka
CZ
Likvidace starého výrobku
Tento výrobek je navržen a vyroben z materiálů a komponentů nejvyšší kvality, které je možné
recyklovat a opětovně použít.
Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to,
že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/EC.
Informujte se o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických
výrobků.
Postupujte podle místních pravidel a neodkládejte takové staré výrobky do běžného komunálního
odpadu. Správná likvidace starého výrobku pomůže předcházet případným nepříznivým účinkům na
životní prostředí a lidské zdraví.
Informacje dla użytkownika
PL
Usuwanie zużytych produktów
Niniejszy produkt został zaprojektowany i wykonany w oparciu o wysokiej jakości materiały i
podzespoły, które poddane recyklingowi mogą być ponownie użyte.
Jeśli na produkcie znajduje się symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na kółkach,
podlega on postanowieniom dyrektywy 2002/96/WE.
Należy zapoznać się lokalnymi zasadami zbiórki i segregacji sprzętu elektrycznego i
elektronicznego.
Należy przestrzegać lokalnych przepisów i nie wyrzucać zużytych produktów elektronicznych wraz z
normalnymi odpadami gospodarstwa domowego. Prawidłowe składowanie zużytych produktów
pomaga ograniczyć ich szkodliwy wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.

Advertisement

   Related Manuals for Philips SRU 1010

This manual also for:

Sru1010/10

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: