Nederlands - Black & Decker GT480 Manual

Hide thumbs Also See for GT480:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1

NEDERLANDS

Gebruik volgens bestemming
Uw Black & Decker heggenschaar is bestemd voor het
knippen van heggen, struiken en heesters. Deze machine is
uitsluitend bestemd voor consumentengebruik.
Veiligheidsvoorschriften
Waarschuwing! Bij het gebruik van elektrische machines
dienen ter bescherming tegen brandgevaar, elektrische
schokken, letsel en materiële schade altijd gepaste
veiligheidsmaatregelen in acht te worden genomen,
waaronder de volgende veiligheidsvoorschriften.
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u
met de machine gaat werken.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Neem de stekker uit het stopcontact alvorens instellingen,
reparaties of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.
Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel de machine niet bloot aan regen. Gebruik de machine niet
in een vochtige of natte omgeving. Zorg dat de werkomgeving
goed is verlicht. Gebruik de machine niet op plaatsen waar
brand- of explosiegevaar bestaat, b.v. in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.
Houd kinderen uit de buurt
Houd kinderen, bezoekers en dieren buiten het werkgebied en
laat ze de machine of de elektriciteitskabel niet aanraken.
Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende sieraden. Deze kunnen
door de bewegende delen worden gegrepen. Draag bij het
werken buitenshuis bij voorkeur rubber werkhandschoenen en
schoenen met profielzolen. Houd lang haar bijeen.
Persoonlijke bescherming
Draag altijd een veiligheidsbril. Draag een gezichts- of
stofmasker bij werkzaamheden waarbij stofdeeltjes vrijkomen.
Draag gehoorbescherming.
Bescherming tegen elektrische schokken
Voorkom aanraking van geaarde oppervlakken (bijv. buizen,
radiatoren, fornuizen en koelkasten). Elektrische veiligheid
kan verder worden verbeterd met behulp van een
hooggevoelige (30 mA / 30 mS) reststroomschakelaar (RCD).
Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand te werk.
Gebruik de machine niet als u niet geconcentreerd bent.
Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het werkstuk te
fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan de machine dan met
beide handen worden bediend.
22
Sluit de uitrusting van de stofafvoer aan
Indien hulpmiddelen zijn meegeleverd voor de aansluiting van
stofafvoer en voorzieningen voor stofopvang, zorg dan dat
deze zijn aangesloten en naar behoren worden gebruikt.
Verwijder sleutels en hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels en andere
hulpgereedschappen zijn verwijderd.
Verlengsnoeren
Inspecteer voor gebruik het verlengsnoer. Vervang het snoer
indien het beschadigd is. Maak bij gebruik buitenshuis
uitsluitend gebruik van verlengsnoeren die geschikt zijn voor
gebruik buitenshuis. Een Black & Decker verlengsnoer met
een lengte tot 30 m kan worden gebruikt zonder verlies van
vermogen.
Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven in deze
handleiding. Gebruik geen te lichte machine of hulpstukken
voor te zwaar werk. De machine werkt beter en veiliger indien
u deze gebruikt voor het beoogde doel. Overbelast de
machine niet. Gebruik de machine niet voor doeleinden
waarvoor zij niet bestemd is; gebruik een cirkelzaag
bijvoorbeeld niet voor het zagen van boomstronken.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van lichamelijk letsel
uitsluitend de in deze gebruiksaanwijzing aanbevolen
accessoires en hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend
volgens bestemming.
Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine voor gebruik op schade. Controleer of
alle bewegende delen correct gemonteerd zijn, of er geen
onderdelen gebroken zijn, of er geen beschermkappen en
schakelaars beschadigd zijn en of er andere gebreken zijn die
invloed op de werking van de machine zouden kunnen
hebben. Vergewis u ervan dat de machine correct werkt.
Gebruik de machine niet als enig onderdeel defect is. Gebruik
de machine niet als de aan/uit-schakelaar niet werkt. Defecte
onderdelen dienen door een erkend servicecentrum te worden
gerepareerd of vervangen. Probeer nooit om de machine zelf
te repareren.
De stekker uit het stopcontact verwijderen
Verwijder de stekker uit het stopcontact als u de machine niet
gebruikt, voordat u gereedschappen, accessoires of
onderdelen van de machine verwisselt en voordat u
onderhoud aan de machine uitvoert.
Voorkom onbedoeld inschakelen
Draag de machine niet met uw vingers aan de aan/uit-
schakelaar. Wees ervan verzekerd dat de machine is
uitgeschakeld voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
Misbruik het snoer niet
Draag de machine nooit aan het snoer. Trek niet aan het
snoer om de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
Houd het snoer uit de buurt van warmtebronnen, olie en
scherpe randen.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gt501Gt450Gt502Gt510Gt516Gt515 ... Show all

Table of Contents