Black & Decker GT480 Manual page 40

Hide thumbs Also See for GT480:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
SVENSKA
Tekniska data
Spänning
Ineffekt
Knivslag (obelastad)
Bladlängd
Knivavstånd
Knivarnas bromstid
Vikt (utan nätsladd)
Spänning
Ineffekt
Knivslag (obelastad)
Bladlängd
Knivavstånd
Knivarnas bromstid
Vikt (utan nätsladd)
Spänning
Ineffekt
Knivslag (obelastad)
Bladlängd
Knivavstånd
Knivarnas bromstid
Vikt (utan nätsladd)
EC-förklaring om överensstämmelse
GT450/GT480/GT501/GT502/GT510/GT515/GT516/GT517
Black & Decker förklarar att dessa produkter överensstämmer
98/37/EG, 89/336/EEG, EN 50144, EN 55014, EN 61000,
2000/14/EC, Häcksax, ≤ 500 W, Annex V
Bullernivå, uppmätt enligt 2000/14/EG:
L
(bullernivå) 88 dB(A), L
_
pA
L
(garanterat) 102 dB(A)
WA
Vägt vibrationsmedelvärde hand/arm enligt EN 50144 < 2,5 m/s
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
Reservdelar / reparationer
Reservdelar finns att köpa hos auktoriserade Black & Decker
verkstäder, som även ger kostnadsförslag och reparerar våra
produkter.
40
GT450
GT480
V
230
230
AC
W 450
450
min
1.700
1.700
-1
cm 42
51
mm 20
20
s < 1,0
< 1,0
kg 2,9
3,0
GT502
GT510
V
230
230
AC
W 520
500
min
1.700
1.700
-1
cm 55
55
mm 20
20
s < 1,0
< 1,0
kg 3,1
3,1
GT516
GT517
V
230
230
AC
W 520
550
min
1.700
1.700
-1
cm 61
61
mm 20
20
s < 1,0
< 1,0
kg 3,2
3,2
med:
(akustisk effekt) 101 dB(A),
WA
Kevin Hewitt
Director of Consumer Engineering
Storbrittannien
1-10-2007
Förteckning över våra auktoriserade verkstäder finns
GT501
på Internet, vår hemsida www.blackanddecker.se samt
230
www.2helpU.com
500
Garanti
1.700
51
Black & Decker garanterar att produkten är fri från material-
20
och/eller fabrikationsfel vid leverans till kund. Garantin är
< 1,0
i tillägg till konsumentens lagliga rättigheter och påverkar inte
3,0
dessa. Garantin gäller inom medlemsstaterna i Europeiska
Unionen och i det Europeiska Frihandelsområdet.
GT515
230
Om en Black & Decker produkt går sönder på grund av
550
material- och/eller fabrikationsfel eller brister i överensstämmelse
1.700
med specifikationen, inom 24 månader från köpet, åtar sig
55
Black & Decker att reparera eller byta ut produkten med
20
minsta besvär för kunden.
< 1,0
3,1
Garantin gäller inte för fel som beror på:
normalt slitage
felaktig användning eller skötsel
att produkten skadats av främmande föremål, ämnen eller
genom olyckshändelse
Garantin gäller inte om reparation har utförts av någon annan
än en auktoriserad Black & Decker verkstad.
För att utnyttja garantin skall produkten och inköpskvittot
lämnas till återförsäljaren eller till en auktoriserad verkstad
senast 2 månader efter det att felet har upptäckts. För information
om närmaste auktoriserad verkstad; kontakta det lokala
Black & Decker kontoret på den adress som är angiven
i bruksanvisningen. En lista på alla auktoriserade verkstäder
samt servicevillkor finns även tillgängligt på Internet, adress:
www.2helpU.com
Besök vår webbplats www.blackanddecker.se för att
registrera din nya Black & Decker-produkt samt för att erhålla
information om nya produkter och specialerbjudanden.
Vidare information om märket Black & Decker och vårt
produktsortiment kan återfinnas på www.blackanddecker.se
2

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gt501Gt450Gt502Gt510Gt516Gt515 ... Show all

Table of Contents