Nederlands - Black & Decker GLC 2500 Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

NEDERLANDS

Gebruik volgens bestemming
Uw Black & Decker strimmer is ontworpen voor het strimmen
en afwerken van graskanten alsmede voor het strimmen van
gras in besloten ruimtes. Deze machine is uitsluitend bestemd
voor consumentengebruik.
Uw Black & Decker oplader is ontworpen voor het opladen
van Black & Decker accu's van het type dat bij deze machine
wordt geleverd.
+
Ken uw machine
Waarschuwing! Bij het gebruik van batterijgevoede
instrumenten dienen ter bescherming tegen brandgevaar,
vrijkomen van batterijvloeistof, letsel en materiële schade
altijd gepaste veiligheidsmaatregelen in acht te worden
genomen, waaronder de volgende veiligheidsvoorschriften.
Lees voor uw eigen veiligheid en die van omstanders
deze handleiding volledig door alvorens de machine te
gebruiken.
Zorg dat u bekend bent met de bedieningsonderdelen en
het juiste gebruik van de machine.
Zorg ervoor dat u voor gebruik weet hoe u de machine in
geval van nood uitschakelt.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1. Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel instrument niet bloot aan regen. Gebruik het instrument
niet in een vochtige of natte omgeving. Gebruik de
machine alleen bij daglicht of goede kunstmatige
verlichting. Gebruik de machine niet op plaatsen waar
brand- of explosiegevaar bestaat, b.v. in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen. Houd de werkomgeving
vrij van afval en obstakels.
2. Houd kinderen uit de buurt
Houd kinderen, bezoekers en dieren buiten het
werkgebied en laat ze het instrument niet aanraken.
3. Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende sieraden.
Deze kunnen door de bewegende delen worden gegrepen.
Draag bij het werken buitenshuis bij voorkeur rubberen
werkhandschoenen en schoenen met profielzolen.
Houd lang haar bijeen.
4. Persoonlijke bescherming
Draag altijd een veiligheidsbril. Draag een gezichts- of
stofmasker bij werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of
spanen vrijkomen. Draag altijd gehoorbescherming als het
geluidsniveau onaangenaam hoog is.
5. Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd dat u stevig staat en in evenwicht blijft.
32
6. Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand te werk.
Gebruik het instrument niet als u niet geconcentreerd bent.
7. Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het werkstuk te
fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan de machine dan met
beide handen worden bediend.
8. Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels en
andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
9. Gebruik het juiste instrument
Het gebruik volgens bestemming is beschreven in deze
handleiding. Gebruik geen te lichte machine of
hulpstukken voor te zwaar werk. De machine werkt beter
en veiliger indien u deze gebruikt voor het beoogde doel.
Overbelast de machine niet.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van lichamelijk
letsel uitsluitend de in deze gebruiksaanwijzing
aanbevolen accessoires en hulpstukken. Gebruik het
instrument uitsluitend volgens bestemming.
10. Controleer het instrument op beschadigingen
Controleer het instrument voor gebruik op schade.
Controleer of alle bewegende delen correct gemonteerd
zijn, of er geen onderdelen gebroken zijn, of er geen
beschermkappen en schakelaars beschadigd zijn en of er
geen andere gebreken zijn die invloed op de werking van
de machine zouden kunnen hebben. Vergewis u er van
dat het instrument correct werkt. Gebruik het instrument
niet als enig onderdeel defect is. Gebruik de machine niet
als de aan/uit-schakelaar niet werkt. Defecte onderdelen
dienen door een erkend servicecentrum te worden
gerepareerd of vervangen. Probeer nooit om het apparaat
zelf te repareren.
11. Verwijder de accu
Neem de accu van de machine als u de machine niet
gebruikt, voordat u gereedschappen, accessoires of
onderdelen van de machine verwisselt en voordat u
onderhoud aan de machine uitvoert.
12. Voorkom onbedoeld inschakelen
Draag de machine niet met uw vingers aan de aan/uit-
schakelaar. Vergewis u er van dat de machine is
uitgeschakeld als u de accu aanbrengt.
13. Misbruik het snoer niet
Draag de oplader nooit aan het snoer. Trek niet aan het
snoer om de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
Houd het snoer uit de buurt van warmtebronnen, olie en
scherpe randen.
14. Berg het instrument veilig op
Berg de machine, oplader en accu na gebruik op in een
droge ruimte, buiten het bereik van kinderen.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Black & Decker GLC 2500