Dansk - Black & Decker GT480 Manual

Hide thumbs Also See for GT480:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Anvendelsesområde
Din Black & Decker hækkeklipper er designet til at klippe
hække, buske og krat. Værktøjet er kun beregnet til privat
brug.
Sikkerhedsinstruktioner
Advarsel! Ved brug af elværktøj skal de grundlæggende
sikkerhedsforanstaltninger altid følges, således at risikoen
for brand, elektrisk stød, person- og materialeskader
mindskes.
Læs denne brugsanvisning igennem, inden værktøjet
tages i brug.
Opbevar brugsanvisningen let tilgængeligt.
Tag altid stikket ud af kontakten, før der foretages
justering, service eller vedligeholdelse.
Hold arbejdsområdet i orden
Risikoen for uheld er mindre hvis man holder orden omkring
arbejdsområdet.
Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke værktøjet for regn. Anvend ikke værktøjet på
fugtige eller våde pladser. Sørg for en god belysning over
arbejdsområdet. Anvend ikke værktøjet hvor der eksisterer
risiko for at brand kan opstå eller eksplosioner forekomme,
som følge af brug af værktøjet. F. eks. aldrig i nærheden af let
antændelige væsker eller gasser.
Hold børnene på afstand
Børn, besøgende eller dyr må ikke nærme sig arbejdsområdet
eller røre ved værktøjet eller netkablet.
Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løst hængende tøj eller smykker. De kan sidde fast i
bevægelige dele. Gummihandsker og skridsikre sko anbefales
ved udendørs arbejde. Brug hårnet, hvis du har langt hår.
Personlig beskyttelse
Brug beskyttelsesbriller. Brug ansigts- eller støvmaske,
når brug af værktøjet kan medføre støv eller flyvende partikler.
Der bør bruges høreværn.
Beskyttelse mod elektrisk stød
Undgå kropskontakt med jordede emner (f.eks. rør, radiatorer,
komfurer og køleskabe). Den elektriske sikkerhed kan forbedres
yderligere ved brug af en højfølsom (30 mA / 30 mS)
fejlstrømsafbryder (RCD).
Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og balance.
Vær opmærksom
Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft. Brug ikke værktøjet,
når du er træt.
Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde arbejdsemnet
fast. Det er sikrere end at bruge hånden, og du får begge
hænder fri til arbejdet.
Tilslut støvudsugningsudstyret
Hvis der findes enheder til tilslutningsfunktionerne støvudsugning
og støvopsamling, skal man sørge for, at disse tilsluttes og
bruges korrekt. OBS! Tilslut kun grovstøvsuger.
Fjern nøglerne
Kontrollér at nøgler og justérværktøj er fjernet fra værktøjet,
inden det startes.
Forlængerledningen
Før brugen skal forlængerledningen efterses og udskiftes,
hvis det er skadet. Ved brug af værktøjet udendørs må man
kun benytte forlængerledninger, der er beregnet til udendørs
brug. Der kan bruges op til 30 m forlængerledning uden at
styrken forringes.
Brug det rigtige værktøj
Brugen af værktøjet er beskrevet i denne brugsanvisning.
Tving ikke elværktøj til at udføre arbejde, som er beregnet til
kraftigere værktøj. Brug kun tilbehør og dele, der er anbefalet i
brugsanvisningen og katalogerne. Værktøjet må ikke forceres.
Brug ikke værktøjet til formål, som det ikke er beregnet til.
Brug for eksempel ikke rundsave til at save trægrene eller
brænde med.
Advarsel! Anvendelsen af andet tilbehør eller udførelse af
opgaver med andet værktøj end det her anbefalede kan
medføre risiko for personskader.
Kontrollér værktøjet for skader
Kontrollér omhyggeligt værktøjet og ledningen for beskadigelser,
før det tages i brug. Check de bevægelige dele for skæv
indstilling og sammenbrændinger, kontrollér for brud på dele,
skader på skærme og kontakter samt alt andet, der kan
påvirke værktøjets funktion. Kontrollér, at værktøjet fungerer
rigtigt og kan udføre det arbejde, det er beregnet til. Værktøjet
må ikke benyttes, hvis en af delene er beskadiget eller defekt.
Brug ikke værktøjet, hvis det ikke kan tændes og slukkes ved
afbryderen. Skadede eller defekte dele skal repareres eller
udskiftes af en autoriseret tekniker. Man må aldrig forsøge
selv at reparere værktøjet.
Afbryd værktøjet
Afbryd værktøjet når det er ude af brug og før udskiftning af
enhver værktøjsdel, tilbehør eller andet udstyr.
Undgå utilsigtet start af værktøjet
Bær ikke værktøjet med en finger på tænd/sluk knappen. Sørg
for, at værktøjet er slukket, når ledningen tilsluttes strømmen.
Vær forsigtig med ledningen
Man må aldrig bære værktøjet i ledningen eller tage det ud af
stikkontakten ved at rive i ledningen. Ledningen skal holdes
på afstand af varme, olie og skarpe kanter.
Opbevar værktøjet sikkert, når det ikke bruges
Når værktøjet ikke er i brug, skal det opbevares på et tørt
sted, aflåst eller anbragt højt udenfor børns rækkevidde.
Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Skærende værktøjer skal holdes skarpe og rene, for på denne
måde at opnå et bedre og mere sikkert brug.

DANSK

45

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gt501Gt450Gt502Gt510Gt516Gt515 ... Show all

Table of Contents