Black & Decker GT480 Manual page 43

Hide thumbs Also See for GT480:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Før ledningen forsiktig, slik at du unngår å kappe den over
ved et uhell. Det kan være lurt å henge ledningen over
skulderen.
For din egen sikkerhets skyld er dette verktøyet utstyrt
med et dobbelt startesystem. Dette systemet forhindrer at
en ufrivillig starter verktøyet, og vil bare tillate drift når
verktøyet blir holdt med begge hender.
Start og stopp
Slå på
Grip fronthåndtaket (3) med den ene hånden, slik at
fronthåndtaksbryteren (2) trykkes inn i verktøyhuset.
Klem inn strømbryteren (1) med den andre hånden,
for å starte verktøyet.
Slå av
Slipp håndtakbryteren (2) på strømbryteren (1).
Advarsel! Prøv aldri å låse en strømbryter i startstilling.
Råd for optimalt resultat
Start med å klippe toppen av hekken. Sett verktøyet litt på
skrå (opptil 15° i relasjon til kuttlinjen) slik at knivspissene
peker svakt mot hekken (fig. C1). Dette vil gjøre at knivene
klipper mer effektivt. Hold verktøyet i den ønskede vinkelen,
og beveg det jevnt langs kuttlinjen. Den dobbeltvirkende
kniven lar deg klippe i begge retninger.
For å klippe helt rett, strekk en snor langs hekken i den
høyden du ønsker. Bruk snoren som en siktelinje, og klipp
like over den.
For å få flate sider, klipp oppover med vokseretningen.
Yngre grener vil falle utover hvis du klipper nedover,
og lage grunne områder i hekken (fig. C2).
Pass på å ikke komme borti fremmedlegemer.
Unngå spesielt harde gjenstander, som ståltråd og gjerder,
da disse kan skade knivene.
Smør knivene regelmessig med olje.
Vedlikehold
Verktøyet ditt er uformet for å være i drift over en lengre
periode med et minimum av vedlikehold. Jevn, tilfredsstillende
drift avhenger av skikkelig behandling av verktøyet og jevnlig
rengjøring.
Advarsel! Før alt vedlikehold må verktøyet slås av og
kontakten trekkes ut.
Rengjør knivene omhyggelig etter hver gangs bruk.
Etter rengjøringen, smør på et tynt lag med lett maskinolje
for å unngå at knivene ruster.
Rengjør ventileringsåpningene på verktøyet regelmessig
med en myk børste eller en tørr klut.
Rengjør motorhuset regelmessig med en fuktig klut. Ikke
bruk slipende eller løsemiddelbaserte rengjøringsmidler.
Pass på at alle brytere er fri for rusk før og etter bruk.
Fjerne beskyttelsen (fig. A)
Advarsel! Beskyttelsen må kun fjernes i forbindelse med service.
Beskyttelsen må alltid settes på igjen etter utført service.
Løsne skruene (9) og fjern dem.
Ta beskyttelsen (4) av verktøyet.
Problemløsing
Hvis verktøyet ikke fungerer som det skal, kontrollerer du
følgende:
Feil
Mulig årsak
Verktøyet
Sikringen er gått.
starter ikke
Utløst jordfeilbryter. Kontroller jordfeilbryteren.
Ingen strøm.
Miljøvern
Z
Kildesortering. Dette produktet må ikke kastes i det
vanlige husholdningsavfallet.
Hvis du finner ut at Black & Decker-produktet ditt må skiftes
ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for det, må du unnlate
å kaste det sammen med det vanlige husholdningsavfallet.
z
Sørg for at dette produktet gjøres tilgjengelig for kildesortering.
Kildesortering av brukte produkter og emballasje
gjør det mulig å resirkulere materialer og bruke dem
igjen. Gjenbruk av resirkulerte materialer bidrar til å
forhindre forsøpling av miljøet og reduserer behovet
for råmaterialer.
Lokale regelverk kan legge tilrette for kildesortering av elektriske
produkter fra husholdningen, ved kommunale deponier eller
gjennom forhandleren når du kjøper et nytt produkt.
Black & Decker har tilrettelagt for innsamling og resirkulering
av Black & Decker-produkter etter at de har utspilt sin rolle.
Ønsker du å benytte deg av denne tjenesten, returnerer du
produktet ditt til et autorisert serviceverksted, som tar det imot
og formidler det videre.
Du kan få adressen til ditt nærmeste autoriserte serviceverksted
ved å kontakte ditt lokale Black & Decker-kontor på adressen
oppgitt i denne håndboken. Du kan også finne en komplett
liste over autoriserte Black & Decker-serviceverksteder og
utfyllende informasjon om vår etter salg-service og
kontaktnumre på Internett på følgende adresse:
www.2helpU.com
NORSK
Løsning
Skift ut sikringen.
Kontroller strømforsyningen.
43

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gt501Gt450Gt502Gt510Gt516Gt515 ... Show all

Table of Contents