Black & Decker GT480 Manual page 38

Hide thumbs Also See for GT480:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
SVENSKA
Reparationer
Detta verktyg uppfyller gällande säkerhetskrav. Reparationer
ska utföras av en auktoriserad Black & Decker serviceverkstad
som använder originaldelar, annars kan användaren utsättas
för stor fara.
#
Elektrisk säkerhet
Eftersom verktyget är dubbelisolerat behövs ingen
jordledare. Kontrollera alltid att spänningen på nätet
överensstämmer med den spänning som finns
angiven på märkplåten.
Ungdomar eller personer med svag hälsa ska inte
använda verktyget utan tillsyn. Håll uppsyn så att inga
barn leker med apparaten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren
eller en godkänd Black & Deckerserviceverkstad för att
undvika en risksituation.
Extra säkerhetsföreskrifter för häcksaxar
F
Använd skyddsglasögon under arbetet med
G
maskinen.
f
Använd handskar under arbetet med maskinen.
C
Använd hörselskydd under arbetet med maskinen.
R
Drag ut kontakten genast om sladden är skadad.
Undvik att exponera verktyget för regn och hög
luftfuktighet.
Håll sladden undan från knivarna när du använder verktyget.
Om du aldrig har använt en häcksax förut rekommenderar
vi att du ber en erfaren användare om praktiska råd,
förutom att du noga läser igenom bruksanvisningen.
Rör aldrig knivarna när verktyget är i drift.
Försök aldrig tvinga knivarna att stanna.
Lägg aldrig ifrån dig verktyget innan knivarna har stannat
helt.
Kontrollera knivarna regelbundet så att de inte blivit
skadade eller slitna. Använd inte verktyget om knivarna är
utslitna eller skadade.
Var försiktig och undvik hårda föremål (t ex metalltrådar
eller staket) när du klipper. Om du oavsiktligt stöter på
hårda föremål skall verktyget omedelbart stängas av och
eventuella skador undersökas.
38
Om verktyget börjar vibrera onormalt skall det omedelbart
stängas av och eventuella skador undersökas.
Om verktyget fastnar, stäng av det omedelbart. Drag ut
kontakten innan du tar bort föremål som fastnat.
Sätt på det medföljande knivskyddet på kniven efter
arbetets slut. Se till att kniven är övertäckt när du ställer
undan verktyget.
Se alltid till att alla skydd är monterade när du använder
verktyget. Försök aldrig använda ett verktyg där delar
saknas eller otillåtna ändringar har utförts.
Låt aldrig barn använda verktyget.
Tänk på fallande rester när du klipper sidorna av en hög
häck.
Detaljbeskrivning
Verktyget har en del eller samtliga av nedanstående funktioner.
1. Strömbrytare
2. Främre säkerhetsströmbrytare
3. Främre handtag
4. Skydd
5. Blad
6. Bladskydd
7. Sladdhållare
Denna häcksax bjuder dig följande egenskaper:
Ergonomiskt utformade handtag för bekvämt arbete.
Maskinskurna blad för bättre skäryta.
Dubbelverkande knivar för reducerad vibration.
Montering
Varning! Kontrollera före montering att verktyget är avstängt,
kontakten utdragen och bladskyddet på plats över knivarna.
Montering av skyddet (fig. A)
Placera skyddet (4) i spåren (8).
Sätt fast skyddet med de båda bifogade skruvarna (9).
Varning! Använd aldrig verktyget utan skyddet.
Koppling till elnätet (fig. B)
Om verktyget inte är försett med en nätsladd, måste en
förlängningssladd kopplas till eluttaget.
Anslut honkontakten på en lämplig förlängningssladd till
verktygets eluttag.
För sladden genom kabelhållaren (7) enligt bilden för att
undvika att förlängningssladden lossnar under bruk.
Sätt nätkontakten i ett vägguttag.
Varning! Förlängningssladden måste vara avsedd för
utomhusbruk. Vid bruk av en sladdvinda ska alltid hela
sladden lindas av.
Användning
Varning! Överbelasta inte maskinen, låt den arbeta i sin egen
takt.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gt501Gt450Gt502Gt510Gt516Gt515 ... Show all

Table of Contents