Black & Decker GT480 Manual page 54

Hide thumbs Also See for GT480:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α
Ενδεδειγμένη χρήση
Το εργαλείο κλαδέματος θάμνων της Black & Decker έχει
σχεδιαστεί για το κλάδεμα θάμνων, φρύγανων και βάτων.
Αυτο το εργαλείο προορίζεται μόνο για ερασιτεχνική χρήση.
Οδηγίες ασφαλείας
Προσοχή! Κατά τη χρήση εργαλείων που τροφοδοτούνται
με ηλεκτρικό ρεύμα, θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται οι
βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, για τον περιορισμό του
κινδύνου πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, σωματικών βλαβών
και υλικών ζημιών.
Πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο διαβάστε προσεχτικά
τις παρακάτω οδηγίες.
Φυλάξτε τις οδηγίες καλά.
Αποσυνδέστε το εργαλείο από την πρίζα πριν προχωρήσετε
σε εργασίες ρύθμισης, σέρβις ή συντήρησης.
Διατηρείτε καθαρό το χώρο εργασίας
Ακατάστατοι χώροι και πάγκοι εγκυμονούν κίνδυνο τραυματισμού.
Λάβετε υπ` όψη τις επιδράσεις του περιβάλλοντος
Μην εκθέτετε ηλεκτρικά εργαλεία σε υγρασία. Φροντίστε η
περιοχή εργασίας να είναι καλά φωτισμένη. Μη χρησιμοποιείτε
το εργαλείο αν υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί πυρκαγιά ή
έκρηξη, π.χ. κοντά σε εύφλεκτα υγρά και αέρια.
Κρατάτε τα παιδιά σε απόσταση
Μην επιτρέπετε σε παιδιά, επισκέπτες ή ζώα να πλησιάζουν
στο χώρο εργασίας ή να αγγίζουν το εργαλείο ή το καλώδιο
τροφοδοσίας.
Φοράτε τα κατάλληλα ρούχα εργασίας
Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Υπάρχει πιθανότητα
να πιαστούν σε κινούμενα μέρη μηχανών. Για υπαίθριες
εργασίες συνιστώνται λαστιχένια γάντια και υποδήματα που
δε γλιστρούν. Εάν έχετε μακριά μαλλιά φοράτε προστατευτικό
διχτάκι.
Ατομική προστασία
Φορέστε προστατευτικά γυαλιά. Φορέστε μάσκα προσώπου
ή προστασίας από τη σκόνη, στις περιπτώσεις που η
εργασία ενδέχεται να προκαλέσει την παραγωγή σκόνης ή
αιωρούμενων σωματιδίων. Φοράτε ωτασπίδες.
Λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις για το ενδεχόμενο
ηλεκτροπληξίας
Αποφύγετε τη σωματική επαφή με γειωμένες ή συνδεδεμένες
με το έδαφος επιφάνειες (π.χ. σωλήνες, ψυγεία, βραστήρες
και ψυγεία). Η ηλεκτρική ασφάλεια μπορεί να βελτιωθεί αν
χρησιμοποιηθεί συσκευή παραμένοντος ρεύματος (RCD)
υψηλής ευαισθησίας (30 mA / 30 mS).
Μη σκύβετε πάρα πολύ
Φροντίστε πάντοτε να έχετε την κατάλληλη στάση και να
διατηρείτε την ισορροπία σας.
Να είστε πάντα προσεκτικοί
Παρακολουθείτε την εργασία σας. Ενεργείτε λογικά.
Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν είστε κουρασμένος.
54
Στηρίξτε με ασφαλή τρόπο το αντικείμενο στο οποίο
εργάζεστε
Χρησιμοποιείστε σφιγκτήρες ή μέγγενη για το σκοπό αυτό.
Η μέθοδος αυτή είναι ασφαλέστερη και ελευθερώνει και τα
δυό σας χέρια για το χειρισμό του εργαλείου.
Συνδέστε τη συσκευή αφαίρεσης σκόνης
Εάν παρέχονται συσκευές για τη σύνδεση συσκευών
αφαίρεσης και συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση
και η χρήση τους γίνεται με τον ενδεδειγμένο τρόπο.
Απομακρύνετε από το μηχάνημα τα κλειδιά που
χρησιμοποιείτε για τη ρύθμισή του
Πριν βάλετε σε λειτουργία το εργαλείο, βεβαιωθείτε πάντα ότι
έχετε βγάλει από αυτό τα κλειδιά για τη ρύθμισή του.
Καλώδια επιμήκυνσης
Πριν τη χρήση, επιθεωρήστε το καλώδιο επιμήκυνσης και
αντικαταστήστε το, αν έχει φθαρεί. Εάν χρησιμοποιείτε τη
συσκευή σε υπαίθριο χώρο, χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια
επιμήκυνσης κατάλληλα για χρήση σε υπαίθριο χώρο.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλώδιο προέκτασης Black & Decker
έως και 30 m χωρίς να προκληθεί απώλεια ισχύος.
Χρησιμοποιείτε το σωστό εργαλείο
Η ενδεδειγμένη χρησιμοποίηση αναφέρεται σε αυτές τις
οδηγίες χρήσεως. Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία χαμηλής
ισχύος ή προσθήκες για βαριές εργασίες. Το εργαλείο σας θα
λειτουργήσει επιτυχέστερα και ασφαλέστερα εάν χρησιμοποιηθεί
σύμφωνα με της προδιαγραφές του. Μη ζορίζετε το εργαλείο.
Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε εργασίες για τις οποίες δεν
είναι κατάλληλα. Για παράδειγμα, μη χρησιμοποιείτε
δισκοπρίονο για να κόψετε κλαδιά ή κορμούς δέντρων.
Προσοχή! Τόσο η χρήση εξαρτημάτων ή προσθηκών όσο και
η πραγματοποίηση εργασιών που δεν συνιστώνται στις
οδηγίες αυτές εγκυμονεί κίνδυνο τραυματισμού.
Ελέγχετε εάν το εργαλείο σας έχει βλάβες
Πριν από τη χρήση, ελέγξτε προσεκτικά το εργαλείο και το
καλώδιο τροφοδοσίας για τυχόν ζημιές. Ελέγξτε για τυχόν
κακή ευθυγράμμιση και εμπλοκή των κινούμενων μερών, για
μέρη που έχουν σπάσει, για τυχόν ζημιές στους προφυλακτήρες
και τους διακόπτες, και γενικά κάθε είδους συνθήκες οι
οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία του εργαλείου.
Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο λειτουργεί κανονικά και
χρησιμοποιείται για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται.
Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο αν κάποιο εξάρτημά του
παρουσιάζει ελάττωμα. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο, εάν ο
διακόπτης δεν μπορεί να το θέσει εντός ή εκτός λειτουργίας.
Φροντίστε για την επισκευή ή αντικατάσταση τυχόν
ελαττωματικών εξαρτημάτων από εξουσιοδοτημένο κέντρο
επισκευών. Ποτέ μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε οι ίδιοι το
εργαλείο.
Βγάλτε το εργαλείο από την πρίζα
Βγάλτε το εργαλείο από την πρίζα όταν το εργαλείο δεν
χρησιμοποιείται, προτού αλλάξετε οποιοδήποτε ανταλλακτικό,
παρελκόμενο ή εξάρτημα του εργαλείου, και πριν από τη
συντήρησή του.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gt501Gt450Gt502Gt510Gt516Gt515 ... Show all

Table of Contents