Black & Decker GT480 Manual page 39

Hide thumbs Also See for GT480:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Var noga med hur du leder sladden så att du inte råkar
skära i den. Ett bra sätt att ha kontroll över sladden är att
lägga den över axeln.
Av säkerhetsskäl är verktyget försett med ett dubbelt start/
stoppsystem. Detta system förhindrar oavsiktlig start och
innebär att häcksaxen måste manövreras med båda
händerna för att fungera.
Start och stopp
Start
Grip det främre handtaget (3) med den ena handen så att
handtagets strömbrytare (2) trycks in i verktygets hölje.
Tryck med den andra handen in avtryckarströmbrytaren (1)
för att starta verktyget.
Avstängning
Släpp greppströmbrytaren (2) eller avtryckaren (1).
Varning! Försök aldrig låsa en strömbrytare i startläge.
Råd för bästa resultat
Börja med att klippa häckens ovansida. Luta häcksaxen
något (upp till 15° mot snittlinjen) så att knivspetsarna
riktas mot häcken (fig. C1). Detta gör att knivarna klipper
mer effektivt. Håll verktyget i önskad vinkel och förflytta
det lugnt och stadigt längs snittlinjen. Dubbelsidiga knivar
tillåter klippning i båda riktningarna.
För att uppnå en mycket rät klipplinje kan du spänna ett
snöre på önskad höjd längs häcken. Använd snöret som
en riktlinje och klipp precis ovanför det.
För att få sidorna räta bör du klippa nedifrån och upp
i växtriktningen. Yngre kvistar böjer sig utåt om du klipper
nedåt, vilket gör att häcken får glesa fläckar (fig. C2).
Var noga med att undvika främmande föremål. Se särskilt
till att undvika hårda föremål såsom metalltråd och staket,
eftersom dessa kan skada knivarna.
Smörj knivarna regelbundet.
Underhåll
Ditt verktyg har tillverkats för att fungera under lång tid med ett
minimum av underhåll. Med rätt underhåll och regelbunden
rengöring behåller verktyget sin prestanda.
Varning! Stäng av verktyget och dra ut sladden innan du
påbörjar underhåll och skötsel.
Rengör knivarna noggrant efter varje användning.
Täck knivarna efter rengöring med ett fint lager smörjolja
för att undvika att de rostar.
Rengör regelbundet verktygets luftintag med en mjuk
borste eller torr trasa.
Rengör kåpan regelbundet med en fuktig trasa. Använd
aldrig rengöringsmedel med lösnings- eller slipmedel i.
Kontrollera före och efter bruk att alla strömbrytare är fria
från skräp.
Avlägsnande av skyddet (fig. A)
Varning! Skyddet får endast avlägsnas för
underhållsändamål. Sätt alltid tillbaka skyddet när arbetet är
färdigt.
Lossa och avlägsna skruvarna (9).
För av skyddet (4) från verktyget.
Felsökning
Kontrollera nedanstående punkter om verktyget inte fungerar
korrekt.
Fault
Möjlig orsak
Verktyget
Trasig säkring.
startar inte.
Utlöst jordfelsbrytare. Kontrollera
jordfelsbrytaren.
Ingen ström.
Miljöskydd
Z
Särskild insamling. Denna produkt får inte kastas
bland vanliga hushållssopor.
Om du någon gång i framtiden behöver ersätta din
Black & Decker-produkt med en ny, eller inte längre behöver
den, ska du inte kasta den i hushållssoporna. Denna produkt
z
skall lämnas till särskild insamling.
Efter insamling av använda produkter och
förpackningsmaterial kan materialen återvinnas och
användas på nytt. Användning av återvunna material
skonar miljön och minskar förbrukningen av råvaror.
Enligt lokal lagstiftning kan det förekomma särskilda
insamlingar av uttjänt elutrustning från hushåll, antingen vid
kommunala miljöstationer eller hos detaljhandlaren när du
köper en ny produkt.
Black & Decker erbjuder en insamlings- och återvinningstjänst
för Black & Decker-produkter när de en gång har tjänat ut.
För att använda den här tjänsten lämnar du in produkten till en
auktoriserad B & D -reparatör/representant som tar hand om
den för din räkning.
Närmaste auktoriserad Black & Decker-representant finner du
genom det lokala Black & Decker-kontoret på adressen i den
här manualen. Annars kan du söka på Internet, på listan över
auktoriserade Black & Decker-representanter och alla uppgifter
om vår kundservice och andra kontakter. www.2helpU.com
SVENSKA
Handling
Byt säkring.
Kontrollera förbindelsen
med elnätet.
39

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gt501Gt450Gt502Gt510Gt516Gt515 ... Show all

Table of Contents