Black & Decker GT480 Manual page 42

Hide thumbs Also See for GT480:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
NORSK
Reparasjoner må bare utføres av autoriserte Black & Decker
serviceverksteder som benytter originale reservedeler,
ellers kan det være farlig å bruke utstyret.
#
Elektrisk sikkerhet
Dette verktøyet er dobbeltisolert. Jordet ledning er
derfor ikke nødvendig.Kontroller at nettspenningen
er i overensstemmelse med spenningen
på typeskiltet.
Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av unge eller
uerfarne personer uten tilsyn. Barn må ha tilsyn for å sikre
at de ikke leker med apparatet.
Hvis strømledningen skades må den skiftes ut av
fabrikanten eller et autorisert Black & Decker
servicesenter for å unngå fare.
Ekstra sikkerhetsinstrukser for hekksakser
F
G
Ha på deg vernebriller når du bruker dette verktøyet.
f
Ha på deg hansker når du bruker dette verktøyet.
C
Ha på deg ørevern når du bruker dette verktøyet.
Trekk ut kontakten umiddelbart hvis ledningen er
R
skadet eller avkuttet.
Utsett ikke verktøyet for regn eller høy fuktighet.
Pass på at ikke ledningen kommer i kontakt med knivene
når du bruker verktøyet.
Hvis du ikke har brukt en hekksaks før, bør du søke
praktisk veiledning hos en erfaren bruker i tillegg til å lese
denne bruksanvisningen.
Rør aldri knivene så lenge verktøyet er i gang.
Prøv aldri å tvinge knivene til å stoppe.
Legg ikke verktøyet fra deg før knivene har stoppet
fullstendig.
Sjekk knivene regelmessig for skade og slitasje.
Ikke bruk verktøyet når knivene er slitte eller skadet.
Pass på å unngå harde gjenstander (f.eks. ståltråd,
gjerder) når du klipper. Skulle du allikevel komme borti
harde gjenstander, slår du verktøyet av med en gang og
sjekker om det er blitt skadet.
Hvis verktøyet begynner å vibrere på en unormal måte, slår
du det av med en gang og sjekker om det er blitt skadet.
42
Hvis verktøyet blokkeres, må du slå det av med en gang.
Trekk ut støpslet før du prøver å fjerne det som har satt
seg fast.
Sett sverdbeskyttelsen som følger med, over knivene etter
bruk. Pass på at sverdet er dekket til under oppbevaring.
Forsikre deg alltid om at alle beskyttelser er montert når
du bruker verktøyet. Prøv aldri å bruke et ufullstendig
verktøy eller et verktøy det er gjort ulovlige endringer på.
La aldri barn få bruke verktøyet.
Vær oppmerksom på fallende avskjær når du klipper høyt
opp på hekker.
Egenskaper
Dette verktøyet har noen av eller alle disse funksjonene:
1. Strømbryter
2. Fremre sikkerhetsstrømbryter
3. Fremre håndtak
4. Vernedeksel
5. Kniv
6. Bladbeskyttelse
7. Ledningholder
Denne hekksaksen har følgende funksjoner:
Ergonomisk utformede håndtak for komfortabel klipping.
Maskinbearbeidede blader for bedre klipperesultater.
Dobbeltvirkende blader som gir redusert vibrasjon.
Montering
Advarsel! Før du setter sammen enheten må du forvisse deg
om at verktøyet er slått av og ikke er tilkoblet strømkilden,
og at bladbeskyttelsen er satt på bladene.
Montere beskyttelsen (fig. A)
Plasser beskyttelsen (4) i utsparingene (8).
Fest beskyttelsen med de to vedlagte skruene (9).
Advarsel! Du må aldri bruke verktøyet uten beskyttelsen.
Kople verktøyet til strømtilførselen (fig. B)
Med mindre verktøyet er utstyrt med en strømkabel, må du
kople en skjøteledning til strøminntaket.
Kople hunnpluggen på en egnet skjøteledning til
strøminntaket på verktøyet.
Før kabelen gjennom kabelholderen (7) som vist for
å unngå at skjøteledningen løsner under bruk.
Sett støpslet inn i et strømuttak.
Advarsel! Skjøteledningen må være egnet for utendørs bruk.
Hvis du bruker en kabeltrommel, må du alltid vikle ut hele
ledningen.
Bruk
Advarsel! La verktøyet jobbe med sin egen hastighet.
Ikke overbelast det.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gt501Gt450Gt502Gt510Gt516Gt515 ... Show all

Table of Contents