Download Print this page

Hitachi VB 13Y Handling Instructions Manual page 8

Portable rebar cutter/bender
Hide thumbs

Advertisement

Svenska
BILDILLUSTRATION OCH FÖRKLARING
Läs bruksanvisningen före användning.
Kontrollera alltid före bockning att
ingen befinner sig inom det
område som bockningen sträcker
sig.
Håll alltid händerna borta
från avbitaren under
pågående arbete.
(Bockning)
q Stäng skyddet.
w Välj bockningsvinkel.
e Placera armeringsjärnet.
r Tryck in startknappen.
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT (KAPNING)
VARNING!
Observera att verktyget inte är avsett att hållas i
händerna vid användning. Använd endast verktyget
efter att det placerats på ett stabilt underlag, t.ex. på
golvet eller på marken.
Håll alltid händerna borta från avbitaren vid
användning.
Håll alltid händerna borta från reaktionsstopparna, A
och B, vid användning.
Kapa inga andra material än armeringsjärn, eftersom
andra material kan splittras sönder så att småpartiklar
kastas omkring.
Kapa endast en järnstång i taget. Fler än två stänger
kan inte kapas och ett försök att göra detta kan orsaka
skada på verktyget och skären.
Bockningsvalsen rör sig även vid kapning. Håll alltid
händerna borta från bockningsvalsen.
1. Normal kapning (Bild 3)
(1) Vrid spaken i pilens riktning för att öppna skyddet.
(2) Ställ inställningsratten i läget CUT (vrid ratten medurs
så långt det går) (Bild 3).
(3) Placera verktyget i det läge som visas på Bild 3.
(4) Placera armeringsjärnet som ska kapas på den nedre
avbitaren.
(5) Kontrollera efter armeringsjärnets placering att någon
av reaktionsstopparna, A eller B, är fasthakad i
armeringsjärnet.
7
Använd inte detta elverktyg
i vått väder.
Undvik överskridande av verktygets
maximala kapaciteter (max.
järnstångsdiameter är 13 mm).
Se bruksanvisningen angående detaljer.
Om verktyget slås av och sedan
genast på igen kan det hända att
motorn inte startar. Vänta i
minst en hel sekund efter att
motorn stannat, innan ett försök
att starta motorn på nytt görs.
Försök inte kapa två järnstänger
samtidigt.
(Kapning)
q Öppna skyddet.
w Välj CUT.
e Placera armeringsjärnet.
r Tryck in startknappen.
(Återgång)
q Välj RETURN med
w Tryck in startknappen.
(6) Tryck in startknappen för att kapa armeringsjärnet.
OBSERVERA!
För ökad säkerhet vid användning har verktyget
konstuerats så att startknappen inte kan tryckas in av
misstag. För att kunna starta verktyget måste
låsknappen tryckas in, innan startknappen kan tryckas
in (Bild 2). Ett försök att trycka in startknappen utan
att först trycka in låsknappen kan det leda till att
startknappen skadas. Var aktsam när verktyget ska
startas.
Håll startknappen intryckt ända tills motorn börjat
röra sig i motsatt riktning och avbitaren börjat återgå
till ursprungsläget, efter att en kapning är fullbordad.
Om startknappen släpps för tidigt kommer inte
avbitaren att återgå till ursprungsläget, vilket gör att
startknappen måste tryckas in på nytt.
2. Borttagning av armeringsjärnet efter påbörjad
kapning (Bild 4)
Om startknappen släpps innan en kapning är avslutad
kan det hända att avbitaren stannar halvvägs och att
armeringsjärnet fastnar i verktyget.
Om detta inträffar är det möjligt att antingen trycka in
startknappen igen för att kapa av armeringsjärnet
helt eller också att gå tillväga enligt följande för att
frigöra armeringsjärnet genom att återföra den övre
avbitaren till dess ursprungsläge (Bild 4).
Borttagning (Bild 5)
Ställ inställningsratten i läget RETURN enligt Bild 5
och tryck därefter in startknappen igen.
inställningsratten.

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi VB 13Y