Download Print this page

Hitachi VB 13Y Handling Instructions Manual page 19

Portable rebar cutter/bender
Hide thumbs

Advertisement

LEVETID OG UTSKIFTING AV KUTTEREN
1. Kutterens levetid (Fig. 6)
Gjentatt kutting vil forårsake uunngåelig slitasje på
kutterbladet og skjevhet og hakk på bladkanten. Hvis
bladet brukes i en slik tilstand, vil verktøyet utsettes
for skader og materialbiter kan spres omkring. Som
vist i Fig. 5 er kutteren utstyrt med blad på to steder.
Hvert blad kan brukes to ganger ved å skifte fremre
og bakre klem-egg. For å unngå bruk av et utslitt blad
med deformert og hakket kant, anbefaler vi at
kutterens klem-egg skiftes etter at ca. 2,500
kutteoperasjoner er utført. Ellers skiftes bladene ut
med nye.
2. Skifte kutterens klem-egg, og utskifting. (Fig. 7)
(1) Trykk startbryteren forsiktig inn og la øvre kutter
bevege seg langsomt. Når sekskantbolten som holder
øvre kutter fast kommer ut av kamdekslet, slås
bryteren av (OFF) slik at motoren stanser.
(2) Trekk støpslet ut av stikkontakten.
3. Demontering
ADVARSEL!
For å hindre ulykker, må bryteren alltid slås av (OFF)
og støpslet trekkes ut av stikkontakten.
Kutteren demonteres ved å fjerne sekskantbolten med
den vedlagte Allennøkkelen. (Hvis kuttervernet skyves
oppover i pilens retning som vist i Fig. 7, går
demonteringen lettere.)
4. Montering
(1) Fjern støv som har samlet seg rundt kutterens
monteringsdel ved hjelp av en myk klut.
(2) Stikk kutteren inn i monteringsdelen slik at
kutterbladene (
) vender mot hverandre.
(3) Sekskanbolten festes ved å spenne den forsvarlig
fast ved hjelp av Allennøkkelen.
Skiveangivelse
Armeringsjernets
tilstand
Når 10 mm og 13 mm armeringsjern bøyes i samme
skiveposisjon, vil bøyningsvinklene variere litt grunnet
diameterforskjellen. Vi anbefaler derfor at selv om du
bruker samme vinkelinnstilling, så endrer du skivens
posisjon en tanke alt etter stangdiameteren, som vist
i Fig. 8. Du kan bøye jernet i en vinkel som er nær opp
til skiveangivelsen hvis du plasseres 10 mm stangen
nærmere til venstre for vinkelmerket og 13 mm
stangen nærmere til høyre for vinkelmerket.
MERKNAD
Selv om skiveinnstillingen er den samme, kan
bøyningsvinkelen noen ganger variere hvis diameteren
eller hardheten i stangen varierer. Vinkelmerkene er
derfor kun veiledende.
2. Ordinær bøying
(1) Still enheten i posisjon med svingskiven opp som
vist i Fig. 10.
(2) Se til at dekslet er lukket.
45°
45°
90°
BRUK (BØYING)
ADVARSEL!
Vær oppmerksom på at dette verkøyet ikke er et
verktøy som holdes for hånd. Verktøyet må bare
brukes etter at det er plassert på et stabilt sted som et
gulv, jordbunn, etc.
Hold hendene unnå bøyevalsen under drift.
Bøy aldri annet materiale enn armeringsjern. I motsatt
fall kan materialet splintres opp og spres omkring.
To 10 mm stykker armeringsjern kan bøyes samtidig,
men 13 mm jern kan bare bøyes en om gangen.
Husk at kutteren beveger også under bøyeoperasjon,
og kutterdekslet må derfor absolutt lukkes igjen.
Start driften bare etter at du har forsikret deg om at
det ikke befinner seg noen innen rekkevidde av
materialet som skal bøyes.
Reserver en ekstra lengde på minst 120 mm av
armeringsjernets bøyelengde. Hvis den ekstra
lengden ikke er lang nok, kan jernet sprette av under
bøyeoperasjonen, eller det kan knekke i biter og spres
farlig omkring. (Fig. 9)
Armeringsjernet må plasseres korrekt i valsen. Hvis
den stikker ut av valsen, kan jernet sprette av under
bøyeoperasjonen og gå i flere biter som kan spres
omkring.
1. Stille inn bøyevinklene med innstillingsskiven.
Stangen kan bøyes i samsvar med vinklene som er
angitt på skiven, som vist i Fig. 15.
90°
135°
135°
Fig. 15
(3) Still innstillingsskiven på ønsket vinkel.
(4) Plasser stangen på stopperen på senterplaten og still
korrekt inn som vist i Fig. 9.
(5) Trykk inn startbryteren og bøy stangen.
(6) Fortsett å trykke inn bryteren til motoren begynner å
rotere i revers og bøyevalsen begynner å returnere.
(Når bøyevalsen begynner å gå tilbake, vil den
automatisk gå tilbake hele veien til utgangsposisjon
selv om bryteren slippes.)
3. Bøying på øyemål
Siden verktøyet går på variabel hastighet, kan stangen
bøyes etter ønske på øyemål, i tillegg til innstilling av
vinkelen på skiven.
(1) Still skiven inn på en vinkel som er større enn den
som ønskes.
(2) Trykk startbryteren lett inn og bøy stangen forsiktig.
(3) Når stangen er bøyd til ønsket vinkel, slipp bryteren.
Hvis vinkelen er for liten, trykk inn startbryteren igjen.
Norsk
180°
180°
18

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi VB 13Y