Download Print this page

Hitachi VB 13Y Handling Instructions Manual page 18

Portable rebar cutter/bender
Hide thumbs

Advertisement

Norsk
PIKTOGRAFISK ILLUSTRASJON OG
FORKLARING
Les bruksanvisningen før bruk.
Start driften først etter at du har
forsikret deg om at det ikke
befinner seg noen innenfor
rekkevidden av materialet som
skal bøyes.
Hold hendene unna kutteren
under drift.
(Bøying)
q Lukk dekslet.
w Velg bøyningsvinkel.
e Legg armeringsjernet på
plass.
r Trykk inn startbryteren.
BRUK (KUTTING)
ADVARSEL!
Vær oppmerksom på at verktøyet ikke er et verktøy
som holdes for hånd. Verktøyet må bare brukes etter
at det er plassert på et stabilt sted som et gulv,
jordbunn, etc.
Hold hendene unna kutteren under drift.
Hold hendene unna reaksjonsstopperne A og B under
drift.
Kutt aldri annet materiale enn armeringsjern. I motsatt
fall kan materialet splintres opp og spres omkring.
Kutt bare et armeringstang om gangen. Det er umulig
å kutte flere stenger om gangen, og hvis du likevel
prøver kan både maskin og kuttere ødelegges.
Bøyevalsen roterer også under kutteoperasjonen.
Hold hendene unna bøyevalsen.
1. Normal kutting (Fig. 3)
(1) Drei hendelen i pilens retning og åpne dekslet.
(2) Still innstillingsskiven på "Kutte"-posisjon. (Drei
innstillingsskiven hele veien med urviserne.) (Fig. 3)
(3) Still enheten i posisjonen som vist i Fig. 3.
(4) Plasser armeringsjernet som skal kuttes, på nedre
kutter.
(5) Når armeringsjernet er plassert, må det sjekkes at
enten reaksjonsstopper A eller B er festet på jernet.
(6) Trykk inn startbryteren og kutt armeringsjernet.
17
Dette elektroverktøyet må ikke brukes
i våte eller fuktige omgivelser.
Unngå arbeid som overskrider
maksimal kapasitet.
(Armeringsjern diameter o 13 mm)
Se bruksnavisningen for nærmere detaljer
Når bryteren slås av og så på
igjen med det samme, kan det
skje at motoren ikke starter.
Vent minst et helt sekund før
motoren slås på igjen etter at
den har vært slått av.
Gjør ikke forsøk på å kutte to
armeringsstenger på en gang.
(Kutting)
q Åpne dekslet
w Velg CUT.
e Legg armeringsjernet
r Trykk inn startbryteren.
(Returnere midtveis)
q Still skiven inn på RETURN.
w Trykk inn startbryteren.
NB!
Før å sikre trygg og sikker drift, er dette verktøyet
laget slik at bryteren ikke kan trykkes tilfeldig inn. Når
verktøyet skal startes, trykkes først sperreknappen
inn og deretter startbryteren (Fig. 2). Hvis startbryteren
trykkes inn uten at sperreknappen er trykket inn først,
kan startbryteren ødelegges. Utvis forsiktighet når
verktøyet slås på.
Etter at kuttingen er ferdig utført, fortsetter du å
trykke på bryteren til motoren begynner å gå i motsatt
retning og kutteren begynner å returnere. Hvis
bryteren slippes for tidlig, vil kutteren ikke gå tilbake
og startbryteren må aktiveres igjen.
2. Fjerne armeringsjernet under kutting. (Fig. 4)
Hvis
startbryteren
kutteoperasjon, kan kutteren komme til å stoppe
halvveis slik at armeringsjernet setter seg fast i
verktøyet.
Hvis dette skulle skje, kan du enten trykke inn
startbryteren igjen og kutte jernet, eller du kan frigjøre
armeringsjernet ved å heve øvre kutterstang tilbake
til utgangsposisjon på gå følgende måte. (Fig. 4)
Demontering (Fig. 5)
Still innstillingsskiven på "RETURN" posisjonen som
vist i Fig. 5 og trykk inn startbryteren igjen.
på plass.
slippes
midtveis
i
en

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi VB 13Y