Download Print this page

Hitachi VB 13Y Handling Instructions Manual page 6

Portable rebar cutter/bender
Hide thumbs

Advertisement

Svenska
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR ELVERKTYG
VARNING! Vid användning av elektriska verktyg måste
grundläggande säkerhetsföreskrifter, inklusive de
följande, alltid följas för att minska risken för brand,
elektriska stötar och personskador.
Läs igenom samtliga anvisningar nedan innan denna
produkt tas i bruk. Spara anvisningarna.
För säker användning:
1.
Håll arbetsplatsen ren och i ordning. Oordning och
skräp på arbetsplatsen medför risk för olycksfall.
2.
Ge akt på arbetsomgivningen.
Utsätt inte verktyget för regn.
Använd inte verktygen i fuktiga eller våta utrymmen.
Se till att arbetsplatsen är välbelyst.
Använd inte ett elverktyg där det finns risk att det
orsakar brand eller explosion.
3.
Akta dig för elektriska stötar vid överföring eller
kortslutning. Undvik beröring av jordade föremål
eller ytor, (t.ex. rör, element, spisar eller kylskåp).
4.
Håll barn borta. Låt ingen utomstående vidröra
verktyget eller förlängningskabeln. Obehöriga skall
ej tillåtas inom arbetsområdet.
5.
När maskinen inte används, skall den förvaras på
en torr, hög eller låst, barnsäker plats.
6.
Använd inte våld. Maskinen arbetar både säkrare
och bättre med den hastighet den är tilltänk för.
7.
Använd rätt maskin. Tvinga inte en liten maskin
göra ett arbete som är avsett för ett extra kraftigt
verktyg.
Använd ett verktyg endast för de ändamål det är
konstruerat för—använd t.ex. inte en cirkelsåg för
att såga stockar och kubbar.
8.
Använd rätt och ändamålsenligt utformade
arbetskläder. Använd inte lösa kläder, smycken eller
dylikt som kan fastna i maskinens rörliga delar. Vi
rekommenderar användning av gummihandskar
och halksfria skor eller stövlar utomhus.
Använd duk eller hårskydd om du har långt hår.
9.
Använd skyddsglasögon. Om arbetsmomentet är
dammigt, använd ansiktsmask eller andningsskydd.
10. Anslut tillbehör för dammuppsamling.
Se till att tillbehör för anslutning till en
dammuppsamlare ansluts och används på korrekt
sätt, när sådana tillbehör finns tillgängliga.
11. Lyft aldrig maskinen eller dra ur kontakten genom
att enbart använda kabeln. Skydda kabeln från hetta,
olja och vassa kanter.
12. Spänn alltid fast arbetsstycket med klämmor eller
skruvstäd så att du har båda händerna fria för
maskinens manövrering.
13. Se till att du har god arbetsställning medan du
arbetar med maskinen.
14. Underhåll alltid maskinen väl. Håll maskinen både
ren och i bra skick så att maskinens arbete blir både
säkrare och bättre. Följ noga underhålls-
anvisningarna för rätt smörjning och byte av
tillbehör.
Gör
maskinkablarna. Överlåt allt eventuellt reparation-
sarbete till en auktoriserad verkstad. Kontrollera
regelbundet förlängningskablarna. Byt ut vid behov.
Håll alltid handtagen torra och rena. Se till att det
inte kommer olja och fett på dem.
5
periodisk
inspektion
15. Ta bort alla verktyg när du inte använder maskinen,
före underhållsåtgärder och efter byte av tillbehör,
som t.ex. blad, borrskär, skärblad mm.
16. Se alltid till att alla lösa föremål, såsom justernycklar
och skruvnycklar, har tagits bort innan du startar
maskinen.
17. Se till att maskinen inte startar oavsiktligt.
Transportera aldrig en nätansluten maskin med
fingret på startomkopplaren. Se till att maskinen är
frånslagen innan du ansluter den till ett strömuttag.
18. Använd förlängningskablar för utomhusbruk. När
du använder maskinen utomhus, skall du kontrollera
att förlängningskabeln är för utomhusbruk.
19. Var på din vakt. Koncentrera dig på arbetet och
använd sunt förnuft. Arbeta inte med maskinen när
du är trött.
20. Kontrollera om verktygsdelarna är skadade.
Kontrollera noga skadan på sprängskyddet, mm.,
innan fortsatt användning av maskinen för att se
om maskinen och delen fungerar ordentligt och
utför det arbete den är ämnad för. Kontrollera
anpassningen av och rörligheten av de rörliga
delarna; om det finns skadade eller brutna delar;
fastsättningen av delar, mm. som kan påverka
maskinfunktionen. Sprängskydd och dylika, skadade
delar skall repareras eller bytas ut mot nya delar i
en auktoriserad verkstad om inte annat anges i
bruksanvisningen.
Bytet av skadade brytare och omkopplare skall
utföras av en auktoriserad fackman.
21. Varning!
Användandet av andra tillbehör och delar än de
som rekommenderas i denna bruksanvisning kan
leda till risk för personskador.
22. Se till att verktyget repareras av en fackman. Detta
elverktyg är i enlighet med tillämpliga säkerhetskrav.
Reparationer får endast utföras av kvalificerade
personer och med reservdelar av originaltyp. I annat
fall kan användaren utsättas för betydande fara.
SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR
ANVÄNDNING AV BÄRBAR ARMERINGSKLIPP/
ARMERINGSBOCK
VARNING!
1.
Var noga med att verktyget drivs med den
märkspänning som finns angiven på verktygets
namnplåt. Om verktyget drivs med en spänning
som överstiger den som anges på namnplåten kan
det resultera i farligt hög rotationshastighet, vilket i
sin tur kan medföra kroppskada.
2.
Undvik arbeten som innebär överskridande av
verktygets maximala kapacitet enligt vad som anges
i Tekniska data. Kapa och/eller bocka aldrig sådana
hårda material som t.ex. armeringsjärn i förtillverkad
betong, eftersom detta lätt medför att småpartiklar
av
kastas omkring och orsakar kroppsskada.
3.
Stoppa genast verktyget och avbryt arbetet, om
verktyget börjar krångla eller låta onormalt under
pågående
återförsäljaren av verktyget eller en auktoriserad
Hitachi-verkstad för översyn och/eller reparation.
Fortsatt användning utan att verktyget kontrollerats
kan resultera i kroppsskada.
användning.
Kontakta
därefter

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi VB 13Y