Download Print this page

Hitachi VB 13Y Handling Instructions Manual page 34

Portable rebar cutter/bender
Hide thumbs

Advertisement

Svenska
EF-DEKLARATION BETRÄFFANDE LIKFORMIGHET
Vi tillkännagiver med eget ansvar att denna produkt
överensstämmer med standard eller standardiserat
dokument EN50144, HD400, EN55014, EN60555 och/
eller EN50082-1 i enlighet med råddirektiven 73/23/EØS,
89/392/EØS och/eller 89/336/EØS.
* Denna deklaration gäller för CE-märkningen pà
produkten.
Dansk
EF-DEKLARATION OM ENSARTETHED
Vi erlkærer os fuldstændige ansvarlige for, at dette
produkt modsvarer gældende standard eller de
standardiserede dokumenter EN50144, HD400,
EN55014, EN60555 og/eller EN50082-1 i overens-
stemmelse med EF-direktiver 73/23/EØF 89/392/EØF og/
eller 89/336/EØF.
* Denne erklæring qælder produkter, der er mærket
med CE.
Norsk
EF's ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE
Vierklærerherved at vi påtar oss eneansvaret for at dette
produktet er i overensstermmelse med normer eller
standardiserte dokumenter EN 50144, HD400, EN55014,
EN60555 og/eller EN50082-1 i samsvar med
Rådsdirektiver 73/23/EØS, 89/392/EØS og/eller 89/336/
EØS.
* Denne erklæringen gjelder produktets påklistrede CE-
merking.
Hitachi Power Tools Europe GmbH
Siemensring 34, 47877 Willich, F. R. Germany
Hitachi Koki Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome
Minato-ku, Tokyo, Japan
Suomi
EY-ILMOITUS YHDENMUKAISUUDESTA
Yksinomaisella vastuudella vakuutamme, että tämä
tuote vastaa normeja tai normitettuja dokumentteja
EN50144, HD400, EN55014, EN60555 ja/tai EN500821
yhteisön ohjeiden 73/23/ETY, 89/392/ETY ja/tai 89/336/
ETY mukaisesti.
* Tämä ilmoitus sovelletaan tuotekohtaiseen CE-
merkintään.
English
EC DECLARATION OF CONFORMITEIT
We declare under our sole responsibility that this
product is in conformity with standards or standardized
documents EN50144, HD400, EN55014, EN60555 and/
or EN50082-1 in accordance with Council Directives
73/23/EEC, 89/392/EEC and/or 89/336/EEC.
* This declaration is applicable to the product affixed
CE marking.
Y. Hirano
99
911
Code No. C99087581 N
Printed in Japan

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi VB 13Y