Download Print this page

Hitachi VB 13Y Handling Instructions Manual page 16

Portable rebar cutter/bender
Hide thumbs

Advertisement

Norsk
GENERELLE SIKKERHETSREGLER FOR BRUK
ADVARSEL! Når elektriske verktøy brukes, må
grunnleggende sikkerhetsregler alltid følges for å
redusere faren for brann, elektrisk sjokk og personskader.
I tillegg gjelder følgende.
Les alle disse anvisningene før produktet tas i bruk og ta
vare på anvisningene.
For trygg og sikker drift:
1.
Hold arbeidsområdet rent. Et rotete område og benk
gjør at ulykker skjer lettere.
2.
Ta hensyn til arbeidsområdet.
Unngå farlige omgivelser.
Elektrisk verktøy må ikke utsettes jor regnvær.
Bruk aldri elektrisk verktøy i våtrom.
Hold arbeidsområdet godt opplyst.
Elektroverktøy må ikke brukes på steder hvor det er
fare for at det kan oppstå brann eller eksplosjon.
3.
Forsikre deg mot elektrisk sjokk. Unngå at kroppen
kommer i kontakt med jordete overflater. (dvs. rør,
radiatorer, komfyrer, kjøleskap.).
4.
Hold barn unna. La ikke uvedkommende røre verktøy
eller ledninger.
5.
Lagring av maskinen. Når verktøyet ikke er i bruk,
bør det lagres på et tørt sted som er høyt oppe eller
som kan låses—ute av barns rekkevidde.
6.
Overbelast ikke maskinen. Den gjør jobben bedre
og sikrere i den hastigheten den er laget for.
7.
Bruk passende maskin. Press ikke små maskin eller
smått utstyr til å gjøre jobben til en kraftig maskin.
Bruk ikke verktøy for noe det ikke er laget til. For
eksempel, bruk ikke sirkelsag til skjæring av greiner
ellr tømmerstokker.
8.
Bruk korrekte klær, Bruk ikke løse klær eller smykker
som kan sette seg fast i bevegende deler.
Gummihansker og fottøy som ikke glir anbefales
for utendørs arbeide. Langt hår må dekkes godt.
9.
Bruk vernebriller. Dessuten ansikts- eller støvmaske
hvis kuttearbeidet er støvende.
10. Kople til støvsugingsutstyret.
Hvis det følger med utstyr for tilkopling av
støvsugings- og oppsamlingsutstyr, må disse koples
forsvarlig fast på verktøyet.
11. Mishandle ikke ledningen. Bær aldri maskinen etter
ledningen og rykk aldri i ledningen for å få den ut
av stikkontakten. Hold ledningen vekk fra varme,
olje og skarpe kanter.
12. Fest arbeidsstykket med klemmer eller skrustikke.
Dette er sikrere enn å bruke hendene, og det gir deg
begge hender fri til å betjene maskinen.
13. Strekk deg aldri for langt ut. Sørg alltid jor riktig
fotstilling og god balanse.
14. Hold maskinen nøye vedlike. Hold alltid verktøyene
skarpe og rengjor dem for beste og sikreste resultat.
Følg instruksjonen for smøring og skift av tilbehør.
Inspiser verktøyets ledninger med visse mellomrom
og hvis de er skadet, må de repareres av autoriserte
service-folk. Inspiser også skjøteledninger med visse
mellomrom og skift de ut dersom de er skadet.
Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og fett.
15. Fjern alle verktøyene når maskinen ikke er i bruk,
før service, når du skifter utstyr som blader, bor,
sagblader etc.
15
16. Fjern justeringsnøklene. Gjør det til en vane å
kontrollere at nøklene er fjernet fra maskinen før du
starter den.
17. Unngå tilfeldig starting. Bær aldri maskinen med
fingrene på bryteren. Pass på at bryteren er slått av
når stikkontakten settes i.
18. Ved utendørs bruk med skjøteledning. Når maskinen
brukes utendørs, må skjøteledning, beregnet til
utendørs bruk, benyttes.
19. Vær oppmerksom. Se hva du gjør. Bruk sunn fornuft.
Bruk aldri verktøyet når du er trett.
20. Sjekk ødelagte deler. Før videre bruk må beskyttere
eller andre ødelagte deler undersøkes nøye for å se
om de fungerer normalt og utfører de funksjoner
de er laget for. Sjekk justeringen på bevegende
deler, at bevegende deler kan bevege seg fritt, brudd
på deler, montering og eventuelle andre ting som
kan ha innvirkning på verktøyets operasjon.
Beskyttere eller andre ødelagte deler må repareres
forsvarlig eller skiftes ut ved et autorisert service
center dersom ikke annet er indikert i denne
bruksanvisningen. La et autorisert service center
skifte ut defekte brytere. Bruk ikke verktøyet dersom
bryteren ikke kan slå strømmen på og av.
21. Advarsel!
Bruk av annet utstyr eller tilbehør enn det som er
anbefalt i denne bruksanvisningen, medfører en
viss fare for personskader.
22. Reparasjon av verktøyet må overlates til kvalifiserte
fagfolg. Dette verktøyet er i overensstemmelse med
relevante sikkerhetskrav. Reparasjoner må bare
utføres av fagfolk som bruker originale reservedeler,
ellers kan det resultere i betydelig fare overfor
brukeren.
FORHOLDSREGLER VED BRUK AV
TRANSPORTABEL KUTTE-/BØYEMASKIN FOR
ARMERINGSJERNADVARSEL
1. Maskinen må bare brukes med den klassifiserte
voltspenningen som er angitt på merkeplaten. Hvis
maskinen bruykes med en spenning som overstiger
spesifikasjonen på merkeplaten, kan det forårsake
farlig høy rotasjon og personskader.
2. Unngå arbeid som overskrider maskinens kapasitet
som angitt i spesifikasjonene. Må ikke brukes til
kutting og/eller bøying av harde materialer som
f.eks. PC (prefabrikert betong), stål, etc. Materialer
av denne typen kan knuses i biter og spres rundt
omkring og forårsake personskader.
3. Hvis maskinen svikter under bruk eller det oppstår
unormal lyd, må maskinen slås av straks og arbeidet
stanses. Kontakt forretningen hvor maskinen ble
kjøpt eller et autorisert Hitachi servicecerksted og
be om inspeksjon og/eller reparasjon. Bruk av
maskinen uten at den blir undersøkt først, kan
resultere i personskader.
4. Vær helt sikker på at kutterdekslet er lukket når
maskinen ikke er i bruk. Hvis dekslet er åpent, kan
kutteren sette seg fast i fremmedlegemer og
forårsake en alvorlig ulykke. (Fig. 1)
5. Når bryterne betjenes må hendene ikke være i
nærheten av kutteren, reaksjonsstopperen eller
bøyevalsen. Skulle hendene komme for nær disse
komponenetene kan resultatet bli en alvorlig ulykke.

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi VB 13Y