Download Print this page

Hitachi VB 13Y Handling Instructions Manual page 11

Portable rebar cutter/bender
Hide thumbs

Advertisement

GENERELLE FORSIGTIGHEDSREGLER
ADVARSEL! Når der anvendes elektrisk værktøj, skal
grundlæggende sikkerhedsregler altid overholdes for at
formindske risikoen for brand, elektrisk stød eller
personskade, inklusive følgende.
Læs alle disse instruktioner før dette produkt betjenes -
og gem disse instruktioner.
For sikker betjening:
1.
Hold arbejdsområdet rent. Snavsede arbejdsom-
givelser inviterer til unheld.
2.
Tag arbejdsomgivelserne i betragtning.
Udsæt ikke elektriske redskaber for regen, og anvend
ikke elektriske redskaber i våde og fugtige
omgiverlser.
Hold arbejdsområdet godt oplyst.
Anvend ikke elektrisk værktøj, hvor brugen udgør
en risiko for brand eller eksplosion.
3.
Forebyg elektrisk stød. Undgå at komme i direkte
kontakt med jordforbundne flader(eksempelvis rør,
radiatorer, komfurer, køleskabe).
4.
Lad ikke børn komme i nærheden af arbejdsstedet.
Lad ikke tilskuere røre ved redskabet eller
forlængerledningen. Tilskuere bør holdes i sikker
afstand fra arbejdsfeltet.
5.
Lad ikke værktøjer ligge fremme, når de ikke er i
brug. Værktøjer bør efter brugen opbevares på et
tørt, aflåst sted, udenfor børns rækkevidde.
6.
Pres ikke maskinen. Man får den bedste og sikreste
udførelse, når maskinen bruges hensigtsmæssigt.
7.
Brug det rigtige redskab til det arbejde, der skal
udføres. Pres ikke en lille maskine til at udføre et
arbejde, hvortil der behøves et kraftigt redskab.
Brug ikke redskabet til formål, det ikke er bestemt
for. Brug f.eks. ikke en rundsav til at skære i trægrene
eller kævler.
8.
Vær hensigtsmæssigt påklædt. Brug ikke løst tøj
eller smykker. De kan komme i klemme i de
bevægelige dele. Når der arbejdes uden døre,
anbefales det at anvende gummihandsker og
skridsikkert fodtøj. Brug hårnet til langt hår.
9.
Anvend beskyttelsesbriller og, hvis arbejdet
foråsager støv, støvsmaske.
10. Tilslut støvudsugningsudstyr.
Hvis der er installeret anordninger til tilslutning og
opsamling af støv, bør det kontrolleres, at disse er
tilsluttede og anvendt på korrekt vis.
11. Løft ikke værktøjet i ledningen og tag ikke stikket ud
af stikkontakten ved at rykke i ledningen. Undgå at
ledningen kommer i berøring med varme, olie og
skarpe kanter.
12. Sørg for, at det, der arbejdes med, er forsvarligt
gjort fast. Brug en skruestik eller klamper til at
fastholde emnet, der arbejdes med. Det er sikrere
end at bruge hånden, og man har således begge
hænder fri til at holde værktøjet.
13. Ræk ikke over. Hold en forsvarlig fodstilling og en
god balance hele tiden.
14. Maskinen bør behandles med omhu og værktøjet
holdes skarpt og rent; så får man den bedste og
sikreste udførelse. Følg instruktionerne for smøring
og udskiftning af tilbehør nøje.
Se maskinens ledning efter jævnligt og tag den til
et autoriseret værksted i tilfælde af nogen fejl. Se
også forlængerledningen efter og skift den ud, hvis
den er beskadiget. Sørg for, at håndtagene holdes
tørre, rene og frie for olie og fedt.
15. Tag stikket ud af stikkontakten, når værktøjet ikke er
i brug og når der skal skiftes redskab som f.eks.
klinger, bits og skær.
16. Fjern skruetrækkere og justernøgler igen–gør det til
en vane at checke efter, at der ikke sidder
justernøgler o.l. i maskinen, før den sættes i gang.
17. Når det elektriske værktøj er tilsluttet strømmen,
bør man sørge for, at man ikke kan komme til at
tænde for det i utide. Bær derfor ikke værktøjet
omkring med en finger på afbryderen. Forvis Dem
om, at afbryderen er slåe fra, når De sætter stikket i
kontakten.
18. Brug forlængerledninger til udendørs brug–når
værktøjet bruges uden døre, må der kun anvendes
forlængerledninger, der er beregnet for udendørs
brug.
19. Vær årvågen og hold hele tiden opmærksomheden
rettet på arbejdet. Arbejd ikke med maskinen, når
De er træt.
20. Se efter beskadigede dele. Før maskinen tages i
brug, bør der ses efter, at selve maskinen,
beskyttelsesdækker og andre dele er i orden og vil
fungere korrekt efter hensigten. Kontroller, at
bevægelige dele er korrekt monterede, løberfrit og
at der ikke er beskadigede dele eller andre forhold,
der kan påvirke maskinens funktion. Et beskadiget
beskyttelsesdække eller anden der bør repareres
eller udskiftes af et autoriseret serviceværksted,
dersom der ikke er angivet andet i denne
instruktionsbog.
Lad altid en defekt afbryder reparere af et autoriseret
serviceværksted.
Brug ikke maskinen, hvis den ikke kan slås til og fra
med afbryderkontakten på maskinen.
21. Advarsel!
Anvendelse af alt andet udstyr eller tilbehør, end
det i denne instruktionsmanual nævnte, kan udgøre
en risiko for personskade.
22. Få Deres værktøj repareret hos kvalificerede
personer. Dette elektriske værktøj opfylde de
relevante sikkerhedskrav. Reparation bør kun
udføres af kvalificerede personer med anvendelse
af originale reservedele. Alt andet kan udgøre en
alvorlig fare for brugeren.
FORBEREDELSER TIL ANVENDELSE AF DEN
TRANSPORTABLE BETONJERNSKLIPPER/
BUKKER
ADVARSEL
1. Sørg for at anvende maskinen med den
mærkespænding, som er angivet på navnepladen.
Anvendelse af maskinen med en mærkespænding,
som ovestiger specifikationen på navnepladen, kan
resultere i en betænkelig høj omdrejningshastighed
og personskade.
2. Undgå arbejde, som overstiger den maksimale
kapacitet
maskinen
specifikationerne. De må aldrig skære og/eller bøje
nogen hårde materialer som for eksempel PC
(fabriksfremstillet beton), stål etc. Materialer af
denne type kan nemt gå i stykker og forårsage
personskade.
Dansk
som
beskrevet
i
10

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi VB 13Y