Download Print this page

Hitachi VB 13Y Handling Instructions Manual page 20

Portable rebar cutter/bender
Hide thumbs

Advertisement

Norsk
(4) Fjern stangen etter at bøyingen er ferdig. Trykk inn
startbryteren en gang til og returner bøyevalsen til
utgangsposisjon. (Fortsett å trykke inn bryteren til
bøyevalsen begynner å gå i revers.)
4. Fjerning av armeringsjernstangen under drift
Ved bøying på lav hastighet på øyemål, kan stangen
noen ganger komme i klemme i bøyevalsen på grunn
av sin egen bøyelighet. Hvis dette skjer, kan
bøyevalsen returneres til utgangsposisjon ved å trykke
inn bryteren igjen etter at innstillingsskiven er satt til
"RETURN" posisjon. Dette er samme metode som
brukes til å fjerne jernstangen når den setter seg fast
under drift. (Fig. 11)
5. Bruke vinkelmåleplate
Selve
kamdekslet
vinkelmåleplate som lar deg måle armeringsjernets
vinkel etter bøying. Et praktisk hjelpemiddel. Sett
overnifra, som vist i Fig. 12, er punktet hvor
markeringslinjen
bøyningsvinkelen. (Husk: En annen linje kan være
nødvendig, avhengig av stangdiameteren..)
6. Bruke hull til festing av enheten
Enheten er utstyrt med et hull i midten så den kan
festes og på den måten stabiliseres. Dette er praktisk
i følgende tilfeller. (Fig. 13)
Til bøyningsoperasjon når verktøyet er satt fast på en
arbeidsbenk.
Dette hullet er praktisk når verktøyet boltes til en
egnet arbeidsbenk. (Boltstørrelse M10, mindre enn
W3/8.)
VEDLIKEHOLD OG KONTROLL
ADVARSEL
For å unngå ulykker må bryteren slås av (OFF) og støpslet
trekkes ut av stikkontakten.
1. Inspeksjon av monteringsskruene:
Kontroller alle monteirngsskruene regelmessig og
pass på at de er skikkelig skrudd til. Hvis noen av
skruene er løse, må de skrus til omgående. Hvis dette
ikke gjøres kan det forårsake alvorlige skader.
2. Vedlikehold av motoren
De viklede motordelene er selve "hjertet" i et elektrisk
verktøy.
Hold nøye kontroll med at viklinger ikke er skadet og/
eller våte av olje eller vann.
3. Inspeksjon av kullbørstene (Fig. 14)
Motoren forbruker kullbørster. Da en utslitt kullbørste
kan resultere i motorproblemer, må en kullbørste
skiftes ut før den blir helt nedslitt eller begynner å
nærme seg slitegrensen.
Kullbørstene må dessuten alltid holdes rene og det
må passes på at de beveger deg fritt i børsteholderen.
4. Skifting av kullbørster (Fig. 13 & 14)
Skru løs justeringsskruene og fjern bakdekslet. Ta ut
børstehettene og kullbørstene. Etter at børstene er
skiftet ut, må børstehettene settes forsvarlig på plass
igjen og bakdekslet festes med justeringsskruene.
NB
På grunn av Hitachi's kontinuerlige forsknings-og
utviklings-program kan oppgitte speskfikasjoner
forandres uten ytterligere varsel.
19
er
strukturert
som
og
stangen
møtes,
Informasjon angående luftstøy og vibrasjon.
De målte verdier ble fastsatt i samsvar med EN610029.
Typisk A-veiet lydtrykksnivå: 72 dB (A)
Bruk hørselvern.
Typisk veiet rot betyr at kvadratisk akselerasjonsverdi
ikke overstiger 2,5 m/s
en
2
.

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi VB 13Y