Download Print this page

General Operational Precautions - Hitachi VB 13Y Handling Instructions Manual

Portable rebar cutter/bender
Hide thumbs

Advertisement

GENERAL OPERATIONAL PRECAUTIONS

VAROITUS! Sähkötyökaluja käytettäessä tulee aina
noudattaa perusturvallisuustoimenpiteitä, jotta tulipalon,
sähköiskun ja henkilövaurioiden määrää voitaisiin
pienentää.
Lue kaikki nämä ohjeet ennen kuin alat käyttää laitetta ja
pidä ohjekirjanen tallessa.
Turvallista käyttöä varten toimi seuraavasti:
1.
Pidä
työskentelypaikka
Onnettomuuksia sattuu herkemmin epäsiistissä
ympäristössä.
2.
Valitse työskentelypaikka huolella.
Älä jätä sähkötyökaluja sateeseen.
Älä käytä työkalua kosteassa tai märässä paikassa.
Pidä työskentelypaikka hyvin valaistuna.
Älä käytä sähkötyökaluja paikassa, jossa on tulipalo-
tai räjähdysvaara.
3.
Vältä sähköiskun vaaraa. Älä kosketa maadoitettuja
pintoja. (esim. putkeja. lämpökennoja, liesiä,
jääkaappeja).
4.
Älä päästä lapsia koneiden lähettyville. Asiaan-
kuulumattomien henkilöiden ei tule koskea
työkaluihin
tai
asiaankuulumattomien henkilöiden on syytä
pysytellä turvallisen matkan päässä työpisteestä.
5.
Varastoi työkalut kuivassa, lukittavassa paikassa
poissa lasten ultottuvita.
6.
Älä ylikuormita konetta. Sen suorituskyky on paras
ja turvallisin sillä nopeudella, mikä sille on
suunniteltu.
7.
Käytä oikeata työkalua. Älä käytä pieniä konetta tai
lisälaitteita tekemään suuritehoista työkalua
vaativaa työtä. Älä käytä työkalua muuhun
tarkoitukseen kuin siihen, mihin se on suunniteltu—
esim. älä käytä sirkkelisahaa puun oksien ja runkojen
sahaamiseen.
8.
Käytä sopivia vaatteita. Irtonaiset vaatekappaleet ja
korut voivat tarttua laitteen liikkuviin osiin. Ulkona
työskennellessä suositellaan kumikäsineitä ja -
jalkineita. Suojaa pitkät hiukset verkolla tai muulla
suojapäähineellä.
9.
Käytä suojalaseja. Lisäksi on syytä käyttää kasvo-
tai pölysuojusta, mikäli työssä syntyy pölyä.
10. Liitä pölynpoistolaite.
Jos laitteessa on liitäntä pölynpoistimelle ja -
kerääjälle, varmista että liitännät tulevat oikein ja
niitä käytetään ohjeiden mukaan.
11. Älä väärinkäytä johtoa. Älä koskaan kanna työkalua
johdosta tai nykäise sitä irti pistorasiasta johdosta
pidellen. Älä pidä johtoa kuumassa, pidä se
puhtaana öljystä ja poissa terävistä kulmista.
12. Kiinnitä työkapale. Käytä pihtejä tai ruuvipenkkiä
pitämään
työkappale
turvallisempaa kuin pidellä sitä käsin paikoillaan.
Näin molemmat kädet vapautuvat työkalun
käyttämiseen.
13. Älä kurkottele. Seiso vakaasti tasapainossa koko
työskentelyn ajan.
14. Pidä työkalut hyvässä kunnossa. Pidä ne koko ajan
terävinä je puhtaina turvallisimman työtuloksen
varmistamiseksi. Noudata kaikkia tarvikkeiden
voitelusta ja vaihdosta annettuja ohjeita. Tarkista
sähköjohdot ajoittain ja jos niissä ilmenee vikoja,
aina
siistinä.
jatkojohtoon.
Kaikkien
paikoillaan.
Se
anna valtuutetun huoltohenkilön korjata ne. Pidä
kädensijat puhtaina ja kuivina, äläkä päästä niihin
öljyä tai rasvaa.
15. Katkaise virta työkaluista, kun niitä ei käytetä, kun
miitä huolletaan, kun vaihdetaan osia kuten teriä,
poranteriä, leikkureita jne.
16. Poista säätöön tarvitut avaimet koneesta ennen sen
käynnistämistä. Ota tavaksi tarkistaa aina ennen
laitteen käynnistämistä, että kaikki avaimet ja muut
säätöön tarvittavat työkalut on poistettu koneesta.
17. Varo käynnistämästä konetta vahingossa. Älä kanna
pistokkeella kytkettävää konetta pitäen sormea
kytkimellä. Varmista, että kytkin on OFF-asennossa,
kun kytket pistokkeen pistorasiaan.
18. Jos konetta käytetään ulkona jatkojohdon kanssa,
tulee jatkojohdon olla suojamaadoitettu ja
tarkoitettu ulkokäyttöön.
19. Käytä sähkötyökaluja aina mitä suurinta
varovaisuutta noudattaen, äläkä koskaan käytä niitä
kun olet väsynyt, jolloin huomiokykysi ei ole
parhaimmillaan.
20. Tarkista vaurioituneet osat. Jos esim. suojalaite tai
jokin muu osa on vaurioitunut, se tulee tarkistaa
huolellisesti ja varmistaa, että se toimii ja suoriutuu
sille asetettujen vaatimuksien mukaan ennenkuin
laitetta käytetään uudelleen. Tarkista liikkuvien osien
liikeratojen toiminta ja osien tiukkuus ja asennus;
varmista, etteivät mitkään koneen osat ole
rikkoutuneet sekä tarkista kaikki muut mahdolliset
viat, jotka saattavat heikentää koneen toimintaa.
Valtuutetun huoltoliikkeen tulee korjata tai vaihtaa
kaikki vioittuneet osat ennen laitteen käyttöä, ellei
tässä ohjekirjasessa muualla toisin mainita. Anna
valtuutetun huoltoliikkeen vaihtaa myös vialliset
kytkimet. Älä käytä työkalua ellei virta kytkeydy
päälle ja pois päältä kytkintä käyttämällä.
21. Varoitus!
Muiden kuin tässä ohjekirjasessa mainittujen
lisälaitteiden ja osien käyttö saattaa aiheuttaa
vakavan onnettomuuden.
22. Työkalun korjaus on jätettävä ammattilaisen
tehtäväksi.
Tämä sähkötyokalu on yhdenmukainen vastaavien
työkalujen kanssa.
Korjauksen saa suorittaa ainoastaan siihen työhön
koulutettu henkilö, joka niinikään käyttää aitoja
varaosia. Jos näin ei toimita, käyttäjä saattaa joutua
suureen vaaraan.
HUOMAUTUKSIA KANNETTAVAN TERÄKSEN
LEIKKURIN/TAIVUTTIMEN KÄYTÖSTÄ
VAROITUS!
on
1. Laitetta on käytettävä aina arvokilvessä mainitulla
nimellisjännitteellä. Jos laitetta käytetään
arvokilvessä mainittua jännitettä suuremmalla
jännitteellä, seurauksena syntyy vaarallisen nopea
pyörimisnopeus ja vaurioita.
2. Vältä sellaista työskentelyä, joka ylittää teknisissä
tiedoissa mainitun suurimman kapasiteetin. Älä
koskaan leikkaa/taivuta kovia metalleja kuten
betonielementtiterästä jne. Tämäntyyppiset
materiaalit leikkautuvat usein pieniin paloihin ja
saattavat aiheuttaa sinkoutuessaan vahinkoja.
Suomi
20

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi VB 13Y

  Related Content for Hitachi VB 13Y