Hitachi VB 13Y Handling Instructions Manual

Portable rebar cutter/bender
Hide thumbs

Advertisement

ELEKTRISK BÄRBAR ARMERINGSKLIPP/ARMERINGSBOCK
TRANSPORTABEL BETONJERNSKLIPPER/BUKKER
KUTTE-/BØYEMASKIN FOR ARMERINGSJERN
TERÄKSEN LEIKKURI/TAIVUTIN
PORTABLE REBAR CUTTER/BENDER
VB 13Y
Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning.
Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug.
Les grundig og forstå anvisningene før bruk.
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
Read through carefully and understand these instructions before use.
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Handling Instructions

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi VB 13Y

  Summary of Contents for Hitachi VB 13Y

 • Page 1 TRANSPORTABEL BETONJERNSKLIPPER/BUKKER KUTTE-/BØYEMASKIN FOR ARMERINGSJERN TERÄKSEN LEIKKURI/TAIVUTIN PORTABLE REBAR CUTTER/BENDER VB 13Y Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå anvisningene før bruk. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
 • Page 3 6 mm 17 mm...
 • Page 4 Svenska Dansk Norsk Skydd Dæksel Deksel Spak Hendel Startknapp Omskiftertrykker Startbryter Låsknapp Låseknap Sperreknapp Bockningsvals Bukkerulle Bøyevalse Reaktionsstoppare A Reaktionsstopper A Reaksjonsstopper A Reaktionsstoppare B Reaktionsstopper B Reaksjonsstopper B Armeringsjärn Betonjern Armeringsjern Inställningsratt Indstillingsdrejeknap Innstillingsskive Inställningsmärke Justeringsposition Justeringsposisjon Skär Blad Blad Bult med sexkantshål Umbrakobolt...
 • Page 5 Svenska Suomi English Kansi Cover Vipu Lever Kytkinlaukaisin Switch trrigger Lukkopainike Lock button Taivutusrulla Bending roller Takaisinkytkentäpysäytin A Reaction stopper A Takaisinkytkentäpysäytin B Reaction stopper B Tanko Rebar Säätöasteikko Setting dial Säätöasento Adjusting position Terä Blade Kuusiokantapultti Hexagon socket bolt Leikkaussuoja Cutter guard Yläleikkuri...
 • Page 6 Kontakta därefter Håll alltid handtagen torra och rena. Se till att det återförsäljaren av verktyget eller en auktoriserad inte kommer olja och fett på dem. Hitachi-verkstad för översyn och/eller reparation. Fortsatt användning utan att verktyget kontrollerats kan resultera i kroppsskada.
 • Page 7: Tekniska Data

  Svenska Kontrollera noga att avbitarskyddet är stängt, så OBSERVERA! länge inget kapningsarbete ska utföras. Om skyddet Montera fast avbitaren och nödvändiga tillbehör lämnas öppet kan det hända att avbitaren fastnar i ordentligt enligt gällande anvisningar. Felaktigt eller något främmande föremål, vilket kan orsaka slarvigt monterade delar kan lossna och orsaka allvarliga olyckstillbud (Bild 1).
 • Page 8 Svenska BILDILLUSTRATION OCH FÖRKLARING Använd inte detta elverktyg Läs bruksanvisningen före användning. i vått väder. Om verktyget slås av och sedan genast på igen kan det hända att motorn inte startar. Vänta i Kontrollera alltid före bockning att minst en hel sekund efter att ingen befinner sig inom det motorn stannat, innan ett försök område som bockningen sträcker...
 • Page 9 Svenska LIVSLÄNGD OCH BYTE AV AVBITARE TILLVÄGAGÅNGSSÄTT (BOCKNING) Avbitarens livslängd (Bild 6) VARNING! Efter åtskilliga kapningar kan avbitarens skär slutligen Observera att verktyget inte är avsett att hållas i bli utslitna och dess kanter skeva och hackiga. Vid händerna vid användning. Använd endast verktyget fortsatt kapning med avbitaren i sådant tillstånd efter att det placerats på...
 • Page 10 öka bockningsvinkeln ytterligare. Beroende på HITACHIs kontinuerliga forskningsoch (4) Avlägsna armeringsjärnet efter att bockningen är klar. utvecklingsarbete, förbehåller HITACHI rätten till Tryck därefter in startknappen igen för att få ändringar av tekniska data utan föregående meddelande. bockningsvalsen att återgå till ursprungsläget (håll startknappen intryckt tills bockningsvalsen börjat...
 • Page 11 Dansk den er beskadiget. Sørg for, at håndtagene holdes GENERELLE FORSIGTIGHEDSREGLER tørre, rene og frie for olie og fedt. 15. Tag stikket ud af stikkontakten, når værktøjet ikke er ADVARSEL! Når der anvendes elektrisk værktøj, skal i brug og når der skal skiftes redskab som f.eks. grundlæggende sikkerhedsregler altid overholdes for at klinger, bits og skær.
 • Page 12 De har købt maskinen eller et FORSIGTIG: autoriseret Hitachi-servicecenter, og få maskinen Installer skæret og tilbehørsdelene forsvarligtsom efterset og/eller repareret. Anvendelse af maskinen beskrevet i anvisningerne. Hvis disse dele ikke er uden eftersyn kan resultere i personskade.
 • Page 13: Piktogram Illustration Og Forklaring

  Dansk 7. Kontroller stikkontakten. Hvis en stikkontakt er ustabil eller stikket nemt falder ud, når netledningen sættes i, er det nødvendigt at få stikkontakten repareret. Få en elektriker til at reparere kontakten. Fortsat anvendelse af en defekt kontakt kan resultere i overophedning og ulykker. PIKTOGRAM ILLUSTRATION OG FORKLARING Læs anvisningerne for Anvend ikke dette el-værktøj i...
 • Page 14 Dansk Selv efter at skæringen er færdig, skal De fortsætte Hvis De fjerner umbrakobolten ved hjælp af med at trykke omskiftertrykkeren, indtil motoren umbrakonøglen, kan De afmontere skæret. (Hvis De begynder at køre i modsat retning og skæret begynder trykker skærets afdækning op i pilens retning som at gå...
 • Page 15: Vedligeholdelse Og Eftersyn

  (2) Tryk omskiftertrykkeren en smule og bøj betonjernstangen langsomt. BEMÆRK: (3) Slip omskiftertrykkeren, når betonjernstangen er bøjet Grundet HITACHI’s løbende forskning og udvikling, kan til den ønskede vinkel. Tryk omskiftertrykkeren igen, bemeldte specifikationer ændres uden forudgående hvis stangen stadig ikke har den ønskede vinkel.
 • Page 16 14. Hold maskinen nøye vedlike. Hold alltid verktøyene stanses. Kontakt forretningen hvor maskinen ble skarpe og rengjor dem for beste og sikreste resultat. kjøpt eller et autorisert Hitachi servicecerksted og Følg instruksjonen for smøring og skift av tilbehør. be om inspeksjon og/eller reparasjon. Bruk av Inspiser verktøyets ledninger med visse mellomrom...
 • Page 17 Norsk 6. Hvis maskinen ved et uhell skulle falle i gulvet eller slås mot noe, må den undersøkes nøye for å bekrefte Kuttere og annet tilbehør må monteres forsvarlig og i at det ikke finnes skader, sprekker, eller overenstemmelse med bruksanvivsningen. Hvis deformarsjoner av noe slag på...
 • Page 18 Norsk PIKTOGRAFISK ILLUSTRASJON OG FORKLARING Dette elektroverktøyet må ikke brukes Les bruksanvisningen før bruk. i våte eller fuktige omgivelser. Når bryteren slås av og så på igjen med det samme, kan det skje at motoren ikke starter. Vent minst et helt sekund før Start driften først etter at du har motoren slås på...
 • Page 19 Norsk LEVETID OG UTSKIFTING AV KUTTEREN BRUK (BØYING) 1. Kutterens levetid (Fig. 6) ADVARSEL! Gjentatt kutting vil forårsake uunngåelig slitasje på Vær oppmerksom på at dette verkøyet ikke er et kutterbladet og skjevhet og hakk på bladkanten. Hvis verktøy som holdes for hånd. Verktøyet må bare bladet brukes i en slik tilstand, vil verktøyet utsettes brukes etter at det er plassert på...
 • Page 20 Skru løs justeringsskruene og fjern bakdekslet. Ta ut børstehettene og kullbørstene. Etter at børstene er skiftet ut, må børstehettene settes forsvarlig på plass igjen og bakdekslet festes med justeringsskruene. På grunn av Hitachi’s kontinuerlige forsknings-og utviklings-program kan oppgitte speskfikasjoner forandres uten ytterligere varsel.
 • Page 21: General Operational Precautions

  Suomi anna valtuutetun huoltohenkilön korjata ne. Pidä GENERAL OPERATIONAL PRECAUTIONS kädensijat puhtaina ja kuivina, äläkä päästä niihin öljyä tai rasvaa. VAROITUS! Sähkötyökaluja käytettäessä tulee aina 15. Katkaise virta työkaluista, kun niitä ei käytetä, kun noudattaa perusturvallisuustoimenpiteitä, jotta tulipalon, miitä huolletaan, kun vaihdetaan osia kuten teriä, sähköiskun ja henkilövaurioiden määrää...
 • Page 22: Tekniset Tiedot

  Ota yhteys ei ole vaurioita, halkeamia tai pinnan vääristymiä. liikkeeseen, josta laite on hankittu tai valtuutettuun HUOMAUTUKSIA Hitachi huoltokeskukseen ja tarkastuta/korjauta laite. Asenna leikkuri ja muut varusteet lujasti Laitteen käyttö ilman tarkastusta tai korjausta saattaa käsittelyohjeiden mukaisesti. Jos niitä ei asenneta aiheuttaa vaurioita.
 • Page 23 Suomi KUVALLINEN SELOSTUS Älä käytä tätä sähkötyökalua Lue käsittelyohjeet ennen käyttöä. märissä sääolosuhteissa. Jos kytkin katkaistaan ja kytketään sitten heti uudelleen, moottori ei kenties käynnisty. Kun moottori on katkaistu, Aloita käyttö vasta sitten, kun olet odota ainakin yksi sekunti ennen tarkastanut, että...
 • Page 24 Suomi (2) Aseta leikkuri asennusosaan niin, että terät ( LEIKKURIN KÄYTTÖIKÄ JA VAIHTO osoittavat toisiinsa. (3) Kiinnitä kuusiokantapultti lujasti 1. Leikkurin käyttöikä (kuva 6) kuusiotappiavaimella. Ajan mittaan terä kuluu ja sen reunat vääntyvät. Jos kuluneen terän käyttöä jatketaan, laite saattaa vahingoittua ja osasia saattaa sinkoilla leikkurista.
 • Page 25 Suomi 4. Tangon poistaminen taivutuksen aikana Kun taivutat hitaasti “silmämääräisesti mittaamalla”, Tietoja ilmavälitteisestä melusta ja tärinästä tanko saattaa silloin tällöin juuttua kiinni Saavutetut mitta-arvot määriteltiin EN610029-normin taivutusrullaan. Jos näin käy, voit palauttaa mukaan. taivutusrullan alkuasentoon vetämällä kytkimestä uudelleen asetettuasi säätöasteikon palautusasentoon Tyypillinen A-painotteinen äänipainearvo: 72 dB (A) “return”.
 • Page 26 Contact the store where 14. Maintain tools with care. Keep cutting tools sharp you bought the unit or a Authorised Hitachi Servise and clean for better and safer performance. Follow Center, and ask for checkup and/or repair. Use of...
 • Page 27: Specifications

  English CAUTIONS: Install the cutter and accessories securely according to the handling instructions. If you fail to install them properly, they may come off and cause an injury. Be sure to unplug the power cord from the receptacle when the cutter is checked, cleaned, and replaced. Failure to do so can result in a serious injury.
 • Page 28 English PICTGRAPH ILLUSTRATION AND EXPLANATION Do not this electric power tools Read handling instructions before use. in wet wether conditions. If the switch is turned off and then immediately turned on again, the motor may not start. Begin operation only after Wait for at least one full second ensuring that there are no people before attempting to turn the...
 • Page 29 English Removing (Fig. 5.) 4. Mounting Set the setting dial to the “RETURN” position as (1) Remove dust around the cutter mounting part with a shown in Fig. 5. and pull the switch trigger again. clean soft rag. (2) Put the cutter into the mounting part so that the cutter blades ( ) face each other.
 • Page 30: Maintenance And Inspection

  NOTE (4) Remove the rebar after bending has been finished. Due to HITACHI’s continuing program of research and Then, pull the switch once more and return the development, the specifications herein are subject to bending roller to the home position.
 • Page 31 English The exploded assembly drawing should be used only for authoized service center.
 • Page 32 M4 × 8 Machine Screw Tail Cover Sensor Gear Bearing Bushing (B) Ball Bearing (A) O-Ring (S-85) Sensor Cover HITACHI Label M5 × 16 Hex. Socket Hd. Bolt (W/Flange) Housing Ass’y Roller (B) Brush Terminal Lever (A) Stator Ass’y M4 × 10 Flat Hd.
 • Page 34 Rådsdirektiver 73/23/EØS, 89/392/EØS og/eller 89/336/ EØS. * Denne erklæringen gjelder produktets påklistrede CE- merking. Hitachi Power Tools Europe GmbH Siemensring 34, 47877 Willich, F. R. Germany Hitachi Koki Co., Ltd. Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome Minato-ku, Tokyo, Japan Y.