Download Print this page

Hitachi VB 13Y Handling Instructions Manual page 10

Portable rebar cutter/bender
Hide thumbs

Advertisement

Svenska
(6) Håll startknappen intryckt ända tills motorn börjat
rotera i motsatt riktning och bockningsvalsen börjat
återgå till urprungsläget. (När bockningsvalsen väl
börjat återgå, så återgår den automatiskt till
urprungsläget även om startknappen släpps.)
3. Bockning efter ögonmått
Eftersom verktygets motorhastighet kan varieras med
hjälp av startknappen är det även möjligt att bocka
armeringsjärn till önskad vinkel med hjälp av eget
ögonmått, istället för att utnyttja inställningsratten.
(1) Ställ inställningsratten i ett läge för större
bockningsvinkel än den som önskas.
(2) Tryck in startknappen försiktigt för att sakta bocka
armeringsjärnet.
(3) Släpp startknappen när armeringsjärnet bockats till
önskad vinkel. Tryck in startknappen igen för att vid
behov öka bockningsvinkeln ytterligare.
(4) Avlägsna armeringsjärnet efter att bockningen är klar.
Tryck därefter in startknappen igen för att få
bockningsvalsen att återgå till ursprungsläget (håll
startknappen intryckt tills bockningsvalsen börjat
rotera i motsatt riktning).
4. Borttagning av armeringsjärnet efter påbörjad
bockning
Vid långsam bockning (efter ögonmått) kan det ibland
hända att armeringsjärnet på grund av sin egen
krökning fastnar i bockningsvalsen.
Om detta inträffar är det möjligt att få bockningsvalsen
att återgå till ursprungsläget genom att först ställa
inställningsratten i läget RETURN och därefter trycka
in startknappen igen. Detta är samma metod som
används för att ta bort armeringsjärn som fastnat vid
kapning (Bild 11).
5. Användning av mätskiva för bockningsvinkel
Verktygets kamskydd är konstruerat som en praktisk
mätskiva för bockningsvinkel, vilken kan användas
till att mäta armeringsjärnets bockningsvinkel efter
avslutad bockning. Sett uppifrån, såsom på Bild 12,
anges bockningsvinkeln av det ställe där
markeringslinjen och armeringsjärnet möts. (Tänk
på att en annan markeringslinje kanske måste
användas beroende på armeringsjärnets diameter.)
6. Fastmontering av verktyget
I mitten av verktyget finns ett hål för att verktyget ska
kunna monteras fast och på så sätt göras stabilare,
vilket kan vara mycket praktiskt i följande fall (Bild
13).
Vid bockning med verktyget fast monterat på en
arbetsbänk
Hålet för fastmontering visar sig väldigt praktiskt att
använda för att bulta fast verktyget i en lämplig
arbetsbänk (bultstorlek: M10, mindre än W3/8).
UNDERHÅLL OCH ÖVERSYN
VARNING!
Se till att alltid stänga av verktyget och koppla loss
nätsladden från nätuttaget, för att undvika olyckor.
1. Kontroll av monteringsskruvar:
Se till att varje monteringsskruv är ordentligt åtdragen.
Kontrollera skruvarna med jämna mellanrum. Slarv
kan resultera i olycksfall.
2. Motorns underhåll
Motorn är elverktygets viktigaste del. Utsätt den inte
för olja eller väta så att den skadas.
9
3. Kontroll av kolborstar (Bild 14)
Kolborstarna i motorn är förbruksartiklar och utsätts
för slitage. Byt alltid ut kolborsten mot en ny så snart
den är sliten eller nära avnötningsgränsen, eftersom
en sliten kolborste kan vara orsak till motorfel. Se
också till att kolborstarna är rena och rör sig fritt i
kolhållarna.
4. Byte av kolborstar (Bild 13 och 14)
Lossa ställskruvarna och ta loss den bakre
skyddsplåten. Ta därefter bort borstkåporna och
kolborstarna och sätt i nya kolborstar. Dra fast
borstkåporna ordentligt, montera tillbaka den bakre
skyddsplåten och fäst slutligen skyddsplåten med
ställskruvarna igen.
ANMÄRKNING
Beroende på HITACHIs kontinuerliga forskningsoch
utvecklingsarbete, förbehåller HITACHI rätten till
ändringar av tekniska data utan föregående meddelande.
Information angående buller och vibrationer
Uppmätta värden har bestämts enligt EN610029.
Normal, A-vägd ljudtrycksnivå: 72 dB (A)
Använd öronskydd.
Normalt, vägt effektivvärde för acceleration överstiger
2
inte 2,5 m/s
.

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi VB 13Y