Download Print this page

Hitachi VB 13Y Handling Instructions Manual page 14

Portable rebar cutter/bender
Hide thumbs

Advertisement

Dansk
Selv efter at skæringen er færdig, skal De fortsætte
med at trykke omskiftertrykkeren, indtil motoren
begynder at køre i modsat retning og skæret begynder
at gå tilbage. Hvis omskiftertrykkeren slippes for
tidligt, vil skæret ikke gå tilbage, og det vil så være
nødvendigt at trykke trykkeren igen.
2. Fjernelse af betonjernet under skæring (Fig. 4)
Hvis omskiftertrykkeren slippes midt i skæringen, kan
skæret stoppe i halvvejspositionen, så betonjernet
sætter sig fast i maskinen.
Hvis dette sker, kan De enten trykke omskiftertrykkeren
igen og skære betonjernet af, eller De kan frigøre
betonjernet ved at føre det øverste skær tilbage og
op til udgangsstillingen ved at gå frem som beskrevet
herunder. (Fig. 4).
Udtagning (Fig. 5)
Sæt drejeknappen i stilling "RETURN" som vist i Fig.
5 og tryk omskiftertrykkeren igen.
SKÆRETS LEVETID OG UDSKIFTNING
1. Skærets levetid (Fig. 6)
Længere tid skærearbejde vil uundgåeligt bevirke, at
skærebladet slides ned og at bladet æg bliver skævt
og hakket. Hvis skæret anvendes kontinuerligt med
sådanne defekter, vil maskinen lide overlast, og
fragmenter kan spredes fra skæret. Som vist i Fig. 5
er skæret udstyret med blade på to steder. Hvert blad
kan anvendes to gange ved at man udskifter de
forreste og bageste klamper. For at undgå at anvende
et udslidt blad med en æg, som er deform og har
hakker, anbefaler vi, at De udskifter klampen på skæret
efter skæring af omkring 2500 betonjernstænger
(standard). De kan også skifte bladene ud med nye.
2. Udskiftning af skærets klampe og isætning af en ny
(Fig. 7)
(1) Tryk let på omskifteren og lad det øverste skær
bevæger sig langsomt. Drej omskifteren til OFF og
stop motoren, når den umbrakobolt, som holder det
øverste skær fast, kommer ud af kamdækslet.
(2) Tag netledningen ud af stikkontakten.
3. Fjernelse
ADVARSEL!
For at forhindre ulykker bør De altid dreje omskifteren
til stilling OFF og tage netledningen ud af
stikkontakten.
Drejknap-indstilling
Betonjernstangs
tilstand
Ved bøjning af 10 mm og 13 mm betonjernstænger i
den samme drejeknap-position, vil bøjningsvinklerne
afvige en smule fra hinanden på grund af forskellen
på stængernes diameter. Vi anbefaler derfor, at De,
selv når De anvender den samme vinkel-indstilling,
ændrer drejeknappens stilling en anelse for de
13
45°
45°
90°
Hvis De fjerner umbrakobolten ved hjælp af
umbrakonøglen, kan De afmontere skæret. (Hvis De
trykker skærets afdækning op i pilens retning som
vist i Fig. 7, vil det være lettere at fjerne det øverste
skær).
4. Montering
(1) Fjern støv omkring skærets monteringsdel med en
ren, blød klud.
(2) Anbring skæret i monteringsdelen således, at
skærebladene (
(3) Fastgør umbrakobolten forsvarligt ved hjælp af
umbrakonøglen.
ANVENDELSE (bøjning)
ADVARSEL!
Bemærk, at maskinen ikke er noget håndholdt værktøj.
Sørg altid for kun at anvende værktøjet, efter at det er
anbragt på et stabilt sted som for eksempel på et
gulv, på jorden etc.
Hold hænderne på god afstand af bukkerullen under
arbejdet.
Bøj aldrig andre materialer en betonjern. Hvis De
forsøger at gøre det, kan materialet splintres i
småstykker og spredes.
To 10 mm betonjern kan bukkes samtidigt, men 13
mm betonjern kun kan bukker et ad gangen.
Husk at skæret bevæger sig selv under bøjningen.
Det er derfor nødvendigt altid at huske at lukke skær-
afdækningen.
Påbegynd aldrig arbejdet før De har forvisset Dem
om, at der ikke er nogen personer indenfor
rotationsområdet af det materiale, der skal bukkes.
Sørg for en ekstra længde på mindst 120 mm i tilgift
til bøjelængden for det betonjern, der skal bøjes.
Hvis den ekstra længde ikke er tilstrækkelig, kan
betonjernet falde af under bøjningen, eller det kan
brække i småstykker og spedes på farlig vis. (Fig. 9).
Sørg for at betonjernet er anbragt i rullen på korrekt
vis. Hvis det stikker ud fra rullen, kan det falde ud
under bøjningen og spredes rundt i småstykker.
1. Indstilling af bøjningsvinkler med indstillings-
drejeknappen.
Stangen kan bøjes i overenstemmelse med de på
indstillings-drejeknappen viste vinkler som vist i Fig.
15.
90°
135°
135°
Fig. 15
forskellige stang-diametre som illustreret i Fig. 8.
De vil være istand til at bukke betonjernstangen i en
vinkel, som ligger tæt på den drejeknap-indikeringen.
Anbring en 10 mm betonjernstang nærmere til venstre
for vinkelmærket og en 13 mm betonjernstand
nærmere til højre for vinkelmærket.
) vender mod hinanden.
180°
180°

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi VB 13Y