Download  Print this page

Česky - Bosch easyhedgecut 12-35 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1685-006.book Page 123 Wednesday, September 21, 2016 3:33 PM
Polska
Robert Bosch Sp. z o.o.
Serwis Elektronarzędzi
Ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
Na www.bosch-pt.pl znajdą Państwo wszystkie szczegóły
dotyczące usług serwisowych online.
Tel.: 22 7154460
Faks: 22 7154441
E-Mail: bsc@pl.bosch.com
Infolinia Działu Elektronarzędzi: 801 100900
(w cenie połączenia lokalnego)
E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com
www.bosch.pl
Transport
Załączone w dostawie akumulatory litowo jonowe podlegają
wymaganiom przepisów dotyczących towarów
niebezpiecznych. Akumulatory mogą być transportowane
drogą lądową przez użytkownika bez konieczności spełnienia
jakichkolwiek dalszych warunków.
W przypadku przesyłki przez osoby trzecie (np. transport
drogą powietrzną lub za pośrednictwem firmy spedycyjnej)
należy dostosować się do szczególnych wymogów
dotyczących opakowania i znaczenia towaru. W takim
wypadku podczas przygotowywania towaru do wysyłki należy
skonsultować się z ekspertem d/s towarów niebezpiecznych.
Akumulatory można wysyłać tylko wówczas, gdy ich obudowa
nie jest uszkodzona. Odsłonięte styki należy zakleić, a
akumulator zapakować w taki sposób, aby nie mógł on się
poruszać (przesuwać) w opakowaniu.
Należy wziąć też pod uwagę ewentualne przepisy prawa
krajowego.
Usuwanie odpadów
Narzędzi ogrodowych, ładowarek, a także akumulatorów/
baterii nie wolno wyrzucać do odpadów z gospodarstwa
domowego!
Tylko dla państw należących do UE:
Zgodnie z europejską wytyczną
2012/19/UE, niezdatne do użytku
elektronarzędzia i urządzenia elektroniczne,
a zgodnie z europejską wytyczną
2006/66/WE uszkodzone lub zużyte
akumulatory/baterie, należy zbierać osobno
i doprowadzić do ponownego przetworzenia zgodnego z
zasadami ochrony środowiska.
Akumulatory/Baterie:
Li-Ion:
Prosimy postępować zgodnie ze
wskazówkami umieszczonymi w rozdziale
„Transport".
Zastrzega się prawo dokonywania zmian.
Bosch Power Tools
Česky
Bezpečnostní upozornění
Vysvětlivky obrázkových symbolů
Pročtěte si návod k použití.
Chraňte elektronářadí před deštěm.
Dříve než na zahradním nářadí provedete
seřizovací nebo čistící práce nebo pokud zůstane
zahradní nářadí nějakou dobu bez dozoru,
odejměte akumulátor.
Všeobecná varovná upozornění pro elektronářadí
Čtěte všechna varovná upozornění a
VAROVÁNÍ
pokyny. Zanedbání při dodržování
varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek zásah
elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna
uschovejte.
Ve varovných upozorněních použitý pojem „elektronářadí" se
vztahuje na elektronářadí provozované na el. síti (se síťovým
kabelem) a na elektronářadí provozované na akumulátoru
(bez síťového kabelu).
Bezpečnost pracovního místa
 Udržujte Vaše pracovní místo čisté a dobře osvětlené.
Nepořádek nebo neosvětlené pracovní oblasti mohou vést
k úrazům.
 S elektronářadím nepracujte v prostředí ohroženém
explozí, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo
prach. Elektronářadí vytváří jiskry, které mohou prach
nebo páry zapálit.
 Děti a jiné osoby udržujte při použití elektronářadí
daleko od Vašeho pracovního místa. Při rozptýlení
můžete ztratit kontrolu nad strojem.
Elektrická bezpečnost
 Připojovací zástrčka elektronářadí musí lícovat se
zásuvkou. Zástrčka nesmí být žádným způsobem
upravena. Společně s elektronářadím s ochranným
uzemněním nepoužívejte žádné adaptérové zástrčky.
Neupravené zástrčky a vhodné zásuvky snižují riziko
zásahu elektrickým proudem.
 Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako
např. potrubí, topení, sporáky a chladničky. Je-li Vaše
tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko zásahu elektrickým
proudem.
 Chraňte stroj před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do
elektronářadí zvyšuje nebezpečí zásahu elektrickým
proudem.
Česky | 123
F 016 L81 560 | (21.9.16)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading