Download  Print this page

Български - Bosch easyhedgecut 12-35 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1685-006.book Page 188 Wednesday, September 21, 2016 3:33 PM
188 | Български
Transport
Acumulatorii Li-Ion integraţi respectă cerinţele legislaţiei
privind transportul mărfurilor periculoase. Acumulatorii pot fi
transportaţi rutier fără restricţii de către utilizator.
În cazul transportului de către terţi (de exemplu: transport
aerian sau prin firmă de expediţii) trebuie respectate cerinţe
speciale privind ambalarea şi marcarea. În această situaţie, la
pregătirea expedierii trebuie consultat un expert în
transportul mărfurilor periculoase.
Expediaţi acumulatorii numai în cazul în care carcasa acestora
este intactă. Acoperiţi cu bandă de lipit contactele deschise şi
ambalaţi astfel acumulatorul încât să nu se poată deplasa în
interiorul ambalajului.
Vă rugăm să respectaţi eventualele norme naţionale
suplimentare.
Eliminare
Nu aruncaţi sculele electrice de grădină, încărcătoarele şi
acumulatorii/bateriile în gunoiul menajer!
Numai pentru ţările UE:
Conform Directivei Europene 2012/19/UE,
echipamentele electrice şi electronice uzate
şi, conform Directivei Europene
2006/66/CE, acumulatorii/bateriile defecte
sau consumate trebuie colectate separat şi
direcţionate către o staţie de reciclare
ecologică.
Acumulatori/baterii:
Li-Ion:
Vă rugăm să respectaţi indicaţiile de la
paragraful „Transport".
Sub rezerva modificărilor.
Български
Указания за безопасна работа
Пояснения на графичните символи
Прочетете ръководството за експлоатация.
Предпазвайте електроинструмента от дъжд.
Изваждайте акумулаторната батерия, преди да
настройвате или да почиствате градинския
електроинструмент или когато го оставяте
продължително време без надзор.
F 016 L81 560 | (21.9.16)
Общи указания за безопасна работа
Прочетете внимателно всички
указания. Неспазването на
приведените по-долу указания може да доведе до токов
удар, пожар и/или тежки травми.
Съхранявайте тези указания на сигурно място.
Използваният по-долу термин «електроинструмент» се
отнася до захранвани от електрическата мрежа
електроинструменти (със захранващ кабел) и до
захранвани от акумулаторна батерия електроинструменти
(без захранващ кабел).
Безопасност на работното място
 Поддържайте работното си място чисто и добре
осветено. Безпорядъкът и недостатъчното осветление
могат да спомогнат за възникването на трудова
злополука.
 Не работете с електроинструмента в среда с
повишена опасност от възникване на експлозия, в
близост до леснозапалими течности, газове или
прахообразни материали. По време на работа в
електроинструментите се отделят искри, които могат да
възпламенят прахообразни материали или пари.
 Дръжте деца и странични лица на безопасно
разстояние, докато работите с електроинструмента.
Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите
контрола над електроинструмента.
Безопасност при работа с електрически ток
 Щепселът на електроинструмента трябва да е
подходящ за ползвания контакт. В никакъв случай
не се допуска изменяне на конструкцията на
щепсела. Когато работите със занулени
електроуреди, не използвайте адаптери за
щепсела. Ползването на оригинални щепсели и
контакти намалява риска от възникване на токов удар.
 Избягвайте допира на тялото Ви до заземени тела,
напр. тръби, отоплителни уреди, пещи и
хладилници. Когато тялото Ви е заземено, рискът от
възникване на токов удар е по-голям.
 Предпазвайте електроинструмента си от дъжд и
влага. Проникването на вода в електроинструмента
повишава опасността от токов удар.
 Не използвайте захранващия кабел за цели, за
които той не е предвиден, напр. за да носите
електроинструмента за кабела или да извадите
щепсела от контакта. Предпазвайте кабела от на-
гряване, омасляване, допир до остри ръбове или до
подвижни звена на машини. Повредени или усукани
кабели увеличават риска от възникване на токов удар.
 Когато работите с електроинструмент навън,
използвайте само удължителни кабели, подходящи
за работа на открито. Използването на удължител,
предназначен за работа на открито, намалява риска от
възникване на токов удар.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading