Download  Print this page

Slovensko - Bosch easyhedgecut 12-35 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1685-006.book Page 215 Wednesday, September 21, 2016 3:33 PM
Akku/baterije:
Li-Ion:
Molimo da obratite pažnju na uputstva u
odeljku „Transport".
Zadržavamo pravo na promene.

Slovensko

Varnostna navodila
Razlaga slikovnih simbolov
Preberite si to navodilo za obratovanje.
Zaščitite električno orodje pred dežjem.
Pred nastavitvijo ali čiščenjem naprave ali ko
naprave nekaj časa ne nadzorujete, vzemite
akumulatorsko baterijo ven.
Splošna varnostna navodila za električna orodja
Preberite vsa opozorila in napotila.
OPOZORILO
Napake zaradi neupoštevanja spodaj
navedenih opozoril in napotil lahko povzročijo električni udar,
požar in/ali težke telesne poškodbe.
Vsa opozorila in napotila shranite, ker jih boste v
prihodnje še potrebovali.
Pojem „električno orodje", ki se pojavlja v nadaljnjem bese-
dilu, se nanaša na električna orodja z električnim pogonom
(z električnim kablom) in na akumulatorska električna orodja
(brez električnega kabla).
Varnost na delovnem mestu
 Delovno področje naj bo vedno čisto in dobro
osvetljeno. Nered in neosvetljena delovna področja lahko
povzročijo nezgode.
 Ne uporabljajte električnega orodja v okolju, kjer lahko
pride do eksplozij oziroma tam, kjer se nahajajo
vnetljive tekočine, plini ali prah. Električna orodja
povzročajo iskrenje, zaradi katerega se lahko prah ali para
vnameta.
 Prosimo, da med uporabo električnega orodja ne
dovolite otrokom ali drugim osebam, da bi se Vam
približali. Odvračanje Vaše pozornosti drugam lahko
povzroči izgubo kontrole nad napravo.
Električna varnost
 Priključni vtikač električnega orodja se mora prilegati
vtičnici. Spreminjanje vtikača na kakršenkoli način ni
dovoljeno. Pri ozemljenih električnih orodjih ne upo-
Bosch Power Tools
rabljajte vtikačev z adapterji. Nespremenjeni vtikači in
ustrezne vtičnice zmanjšujejo tveganje električnega udara.
 Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami
kot so na primer cevi, grelci, štedilniki in hladilniki.
Tveganje električnega udara je večje, če je Vaše telo
ozemljeno.
 Prosimo, da napravo zavarujete pred dežjem ali vlago.
Vdor vode v električno orodje povečuje tveganje
električnega udara.
 Ne uporabljajte kabla za nošenje ali obešanje
električnega orodja in ne vlecite za kabel, če želite
vtikač izvleči iz vtičnice. Kabel zavarujte pred vročino,
oljem, ostrimi robovi ali premikajočimi se deli naprave.
Poškodovani ali zapleteni kabli povečujejo tveganje
električnega udara.
 Kadar uporabljate električno orodje zunaj, uporabljajte
samo kabelske podaljške, ki so primerni za delo na pro-
stem. Uporaba kabelskega podaljška, ki je primeren za
delo na prostem, zmanjšuje tveganje električnega udara.
 Če je uporaba električnega orodja v vlažnem okolju
neizogibna, uporabljajte stikalo za zaščito pred
kvarnim tokom. Uporaba zaščitnega stikala zmanjšuje
tveganje električnega udara.
Osebna varnost
 Bodite pozorni, pazite kaj delate ter se dela z
električnim orodjem lotite z razumom. Ne uporabljajte
električnega orodja, če ste utrujeni oziroma če ste pod
vplivom mamil, alkohola ali zdravil. Trenutek
nepazljivosti med uporabo električnega orodja je lahko
vzrok za resne telesne poškodbe.
 Uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno nosite
zaščitna očala. Nošenje osebne zaščitne opreme, na
primer maske proti prahu, nedrsečih zaščitnih čevljev,
varnostne čelade ali zaščitnih glušnikov, kar je odvisno od
vrste in načina uporabe električnega orodja, zmanjšuje
tveganje telesnih poškodb.
 Izogibajte se nenamernemu zagonu. Pred priključitvijo
električnega orodja na električno omrežje in/ali na
akumulator in pred dviganjem ali nošenjem se prepri-
čajte, če je električno orodje izklopljeno. Prenašanje
naprave s prstom na stikalu ali priključitev vklopljenega
električnega orodja na električno omrežje je lahko vzrok za
nezgodo.
 Pred vklapljanjem električnega orodja odstranite
nastavitvena orodja ali izvijače. Orodje ali ključ, ki se
nahaja v vrtečem se delu naprave, lahko povzroči telesne
poškodbe.
 Izogibajte se nenormalni telesni drži. Poskrbite za
trdno stojišče in za stalno ravnotežje. Tako boste v
nepričakovanih situacijah električno orodje lahko bolje
nadzorovali.
 Nosite primerna oblačila. Ne nosite ohlapnih oblačil in
nakita. Lase, oblačila in rokavice ne približujte
premikajočim se delom naprave. Premikajoči se deli
naprave lahko zagrabijo ohlapno oblačilo, dolge lase ali
nakit.
Slovensko | 215
F 016 L81 560 | (21.9.16)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading