Download  Print this page

Eesti - Bosch easyhedgecut 12-35 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1685-006.book Page 231 Wednesday, September 21, 2016 3:33 PM
Simptomi
Mogući uzroci
Nož se pomiče polako ili
Ispražnjena aku-baterija
ne djeluje antiblokadni
mehanizam
Aku-baterija je uskladištena izvan dopuštenog
temperaturnog područja
Ne svijetli pokazivač
Mrežni utikač punjača nije (ispravno) utaknut
napunjenosti aku-baterije
Neispravna utičnica, mrežni kabel ili punjač
Servisiranje i savjetovanje o primjeni
www.bosch-garden.com
Za slučaj povratnih upita ili naručivanja rezervnih dijelova,
molimo vas neizostavno navedite 10-znamenkasti kataloški
broj sa tipske pločice električnog alata.
Hrvatski
Robert Bosch d.o.o
Kneza Branimira 22
10040 Zagreb
Tel.: (01) 2958051
Fax: (01) 2958050
Transport
Li-ionske aku-baterije ugrađene u električnom alatu podliježu
zakonu o transportu opasnih tvari. Aku-baterije korisnik može
bez ikakvih preduvjeta transportirati cestovnim transportom.
Ako transport obavlja treća strana (npr. transport
zrakoplovom ili špedicijom), treba se pridržavati posebnih
zahtjeva obzirom na ambalažu i označavanje. Kod pripreme
ovakvih pošiljki za transport prethodno se treba savjetovati sa
stručnjakom za transport opasnih tvari.
Aku-bateriju šaljite nekim transportnim sredstvom samo ako
je njeno kućište neoštećeno. Oblijepite otvorene kontakte i
zapakirajte aku-bateriju tako da se ne može pomicati u
ambalaži.
Molimo pridržavajte se i eventualnih dodatnih nacionalnih
propisa.
Zbrinjavanje
Vrtne uređaje, punjače i aku-bateriju/baterije ne bacajte u
kućni otpad!
Samo za zemlje EU:
Prema Europskim smjernicama
2012/19/EU, neuporabivi električni i
elektronički uređaji i prema Smjernicama
2006/66/EC neispravne ili istrošene aku-
baterije/baterije moraju se odvojeno
sakupljati i dovesti na ekološki prihvatljivo
recikliranje.
Bosch Power Tools
Pomoć
Napuniti aku-bateriju. Vidjeti i upute za
punjenje
Aku-bateriju ostaviti da se zagrije na
temperaturu prostorije (unutar dopuštenog
temperaturnog područja za aku-bateriju od
0 – 45 °C)
Mrežni utikač (do kraja) utaknuti u utičnicu
Ispitati mrežni napon, punjač prema potrebi
dati na kontrolu ovlaštenom servisu za Bosch
električne alate
Aku-baterije/baterije:
Li-Ion:
Molimo pridržavajte se napomena u
odjeljku „Transport".
Zadržavamo pravo na promjene.

Eesti

Ohutusnõuded
Piltsümbolite selgitus
Lugege läbi kasutusjuhend.
Kaitske elektrilist tööriista vihma eest.
Enne seadistus- või puhastustööde tegemist või
aiatööriista hoiulepanekut eemaldage tööriistast
aku.
Üldised ohutusjuhised
Kõik ohutusnõuded ja juhised
TÄHELEPANU
tuleb läbi lugeda. Ohutusnõuete ja
juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju
ja/või rasked vigastused.
Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks
kasutamiseks hoolikalt alles.
Allpool kasutatud mõiste „Elektriline tööriist" käib võrgutoi-
tega (toitejuhtmega) elektriliste tööriistade ja akutoitega
(ilma toitejuhtmeta) elektriliste tööriistade kohta.
Ohutusnõuded tööpiirkonnas
 Töökoht peab olema puhas ja hästi valgustatud.
Töökohas valitsev segadus ja hämarus võib põhjustada
õnnetusi.
Eesti | 231
F 016 L81 560 | (21.9.16)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading