Download  Print this page

Polski - Bosch easyhedgecut 12-35 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1685-006.book Page 114 Wednesday, September 21, 2016 3:33 PM

114 | Polski

Aküler/Bataryalar:
Li-Ion:
Lütfen "Nakliye" bölümündeki uyarı ve
açıklamalara uyun.
Değişiklik haklarımız saklıdır.
Polski
Wskazówki bezpieczeństwa
Opis symboli obrazkowych
Przed przystąpieniem do pracy należy przeczytać
niniejszą instrukcję eksploatacji.
Elektronarzędzie należy chronić przed deszczem.
Przed przystąpieniem do czynności związanych z
regulacją lub czyszczeniem narzędzia
ogrodowego, a także w sytuacjach, gdy narzędzie
miałoby zostać pozostawione na pewien czas bez
nadzoru, należy wyjąć akumulator.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa dla
elektronarzędzi
Należy przeczytać wszystkie
OSTRZEZENIE
wskazówki i przepisy. Błędy w
przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować
porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.
Należy starannie przechowywać wszystkie przepisy i
wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania.
Użyte w poniższym tekście pojęcie „elektronarzędzie" odnosi
się do elektronarzędzi zasilanych energią elektryczną z sieci
(z przewodem zasilającym) i do elektronarzędzi zasilanych
akumulatorami (bez przewodu zasilającego).
Bezpieczeństwo miejsca pracy
 Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i
dobrze oświetlone. Nieporządek w miejscu pracy lub
nieoświetlona przestrzeń robocza mogą być przyczyną
wypadków.
 Nie należy pracować tym elektronarzędziem w
otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują
się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Podczas pracy
elektronarzędziem wytwarzają się iskry, które mogą
spowodować zapłon.
 Podczas użytkowania urządzenia zwrócić uwagę na to,
aby dzieci i inne osoby postronne znajdowały się w bez-
piecznej odległości. Odwrócenie uwagi może
spowodować utratę kontroli nad narzędziem.
F 016 L81 560 | (21.9.16)
Bezpieczeństwo elektryczne
 Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda.
Nie wolno zmieniać wtyczki w jakikolwiek sposób. Nie
wolno używać wtyków adapterowych w przypadku
elektronarzędzi z uziemieniem ochronnym.
Niezmienione wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają
ryzyko porażenia prądem.
 Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami
jak rury, grzejniki, piece i lodówki. Ryzyko porażenia
prądem jest większe, gdy ciało użytkownika jest uziemio-
ne.
 Urządzenie należy zabezpieczyć przed deszczem i
wilgocią. Przedostanie się wody do elektronarzędzia
podwyższa ryzyko porażenia prądem.
 Nigdy nie należy używać przewodu do innych
czynności. Nigdy nie należy nosić elektronarzędzia,
trzymając je za przewód, ani używać przewodu do
zawieszenia urządzenia; nie wolno też wyciągać wtycz-
ki z gniazdka pociągając za przewód. Przewód należy
chronić przed wysokimi temperaturami, należy go trzy-
mać z dala od oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych
części urządzenia. Uszkodzone lub splątane przewody
zwiększają ryzyko porażenia prądem.
 W przypadku pracy elektronarzędziem pod gołym
niebem, należy używać przewodu przedłużającego,
dostosowanego również do zastosowań zewnętrznych.
Użycie właściwego przedłużacza (dostosowanego do
pracy na zewnątrz) zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
 Jeżeli nie da się uniknąć zastosowania
elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu, należy użyć
wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego.
Zastosowanie wyłącznika ochronnego różnicowo-prądo-
wego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
Bezpieczeństwo osób
 Podczas pracy z elektronarzędziem należy zachować
ostrożność, każdą czynność wykonywać uważnie i z
rozwagą. Nie należy używać elektronarzędzia, gdy jest
się zmęczonym lub będąc pod wpływem narkotyków,
alkoholu lub lekarstw. Moment nieuwagi przy użyciu
elektronarzędzia może stać się przyczyną poważnych
urazów ciała.
 Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze
okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia
ochronnego – maski przeciwpyłowej, obuwia
z podeszwami przeciwpoślizgowymi, kasku ochronnego
lub środków ochrony słuchu (w zależności od rodzaju i
zastosowania elektronarzędzia) – zmniejsza ryzyko
obrażeń ciała.
 Należy unikać niezamierzonego uruchomienia
narzędzia. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka i/lub
podłączeniem do akumulatora, a także przed podnie-
sieniem lub przeniesieniem elektronarzędzia, należy
upewnić się, że elektronarzędzie jest wyłączone.
Trzymanie palca na wyłączniku podczas przenoszenia
elektronarzędzia lub podłączenie do prądu włączonego
narzędzia, może stać się przyczyną wypadków.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading